مونته نگرو

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 10942 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
نرخ بیکاری 14.9 2019-07
نرخ تورم -0.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-07
موازنه تجاری -197930 2019-06
حساب جاری -327554 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 5.45 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 865 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 8227 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17278 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 275794 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.9 2019-07
افراد شاغل 213488 2019-06
دستمزد 775 2019-06
حداقل دستمزد 288 2018-06
جمعیت 0.62 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 11.6 2019-03
دستمزد در تولید 586 2019-05
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-07
قیمت تولید 171 2019-06
CPI مسکن آب و برق 103 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-07
قیمت صادرات 133 2019-06
تورم مواد غذایی 2.7 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 2019-07
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 1003461 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -197930 2019-06
حساب جاری -327554 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
صادرات 36777 2019-06
واردات 234707 2019-06
گردش سرمایه -243534 2019-06
ورود توریست 160395 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 858113 2018-12
حواله 60198 2019-06
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -159232125 2018-12
هزینه های دولت 170165 2019-03
درآمدهای دولت 1746354112 2018-12
بدهی های دولت 3094 2018-09
هزینه های مالی 1905586237 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 77.5 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.6 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 25.8 2019-06
تولید صنعتی -2.6 2019-06
تغییرات موجودی انبار 20015 2019-03
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 59.62 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 50 2018-12
استخراج معدن 7.5 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 2019-06
هزینه های مصرف کننده 779403 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1284377 2019-05
قیمت گازوئیل 1.43 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.6 2019-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1098 2018-12
جواز ساختمان 55 2018-09
میزان ساخت و ساز 12.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.