مونته نگرو

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-10
بازار سهام 11149 2019-09
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
نرخ بیکاری 14.51 2019-09
نرخ تورم -0.2 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
موازنه تجاری -192252 2019-08
حساب جاری -327554 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 5.45 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1130 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 8227 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17278 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 377654 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.51 2019-09
افراد شاغل 215181 2019-07
دستمزد 776 2019-08
حداقل دستمزد 288 2018-06
جمعیت 0.62 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 11.6 2019-03
دستمزد در تولید 604 2019-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.2 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-09
قیمت تولید 170 2019-09
CPI مسکن آب و برق 103 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-09
قیمت صادرات 134 2019-08
تورم مواد غذایی 3.1 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 2019-09
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 1003461 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -192252 2019-08
حساب جاری -327554 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
صادرات 34558 2019-08
واردات 226810 2019-08
گردش سرمایه -243534 2019-06
ورود توریست 220915 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 858113 2018-12
حواله 60198 2019-06
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -38730633 2019-06
هزینه های دولت 225232 2019-06
درآمدهای دولت 931347266 2019-06
بدهی های دولت 3134 2019-06
هزینه های مالی 970077899 2019-06
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 77.5 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.8 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.6 2019-08
تولید صنعتی -4.9 2019-08
تغییرات موجودی انبار 12495 2019-06
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 60.82 2019-12
رتبه رقابتی 73 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 50 2018-12
استخراج معدن 15.4 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.5 2019-08
هزینه های مصرف کننده 904879 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1303429 2019-08
قیمت گازوئیل 1.48 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.3 2019-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1098 2018-12
جواز ساختمان 50 2019-06
میزان ساخت و ساز 12.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.