مونته نگرو

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 10749 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2018-12
نرخ بیکاری 16.62 2019-03
نرخ تورم 0.8 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-03
موازنه تجاری -147681 2019-02
حساب جاری -374597 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 4.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1143 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7813 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318354 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.62 2019-03
افراد شاغل 195353 2019-02
دستمزد 772 2019-02
حداقل دستمزد 288 2018-06
جمعیت 0.62 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 10.8 2018-09
دستمزد در تولید 626 2018-11
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-03
قیمت تولید 167 2019-03
CPI مسکن آب و برق 105 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-03
قیمت صادرات 132 2019-02
تورم مواد غذایی 3.5 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2019-03
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 1003461 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -147681 2019-02
حساب جاری -374597 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.9 2017-12
صادرات 32030 2019-02
واردات 179712 2019-02
گردش سرمایه -440509 2018-12
ورود توریست 38741 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 843101 2018-12
حواله 61481 2018-12
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
ارزش بودجه دولت -159232125 2018-12
هزینه های دولت 196746 2018-09
درآمدهای دولت 1746354112 2018-12
بدهی های دولت 3094 2018-09
هزینه های مالی 1905586237 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 71.7 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -12.8 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.9 2019-02
تولید صنعتی 5.6 2019-02
تغییرات موجودی انبار 9236 2018-09
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 59.62 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 50 2018-12
استخراج معدن 10.9 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.1 2019-02
هزینه های مصرف کننده 846527 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1270362 2019-02
قیمت گازوئیل 1.38 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1098 2018-12
جواز ساختمان 55 2018-09
میزان ساخت و ساز 12.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.