مونته نگرو

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 11149 2019-09
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
نرخ بیکاری 15.51 2019-10
نرخ تورم 0.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-10
موازنه تجاری -189671 2019-10
حساب جاری 239522 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 5.45 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1130 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 8227 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17278 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 377654 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.51 2019-10
افراد شاغل 205650 2019-09
دستمزد 776 2019-10
جمعیت 0.62 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 11.4 2019-06
دستمزد در تولید 604 2019-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-10
قیمت تولید 170 2019-10
CPI مسکن آب و برق 103 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-10
قیمت صادرات 133 2019-10
تورم مواد غذایی 3.3 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.6 2019-10
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 1014194 2019-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -189671 2019-10
حساب جاری 239522 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
صادرات 39519 2019-10
واردات 229189 2019-10
گردش سرمایه -185735 2019-09
ورود توریست 116962 2019-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 858113 2018-12
حواله 64303 2019-09
شاخص تروریسم 1 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -38730633 2019-06
هزینه های دولت 225232 2019-06
درآمدهای دولت 931347266 2019-06
بدهی های دولت 3134 2019-06
هزینه های مالی 970077899 2019-06
ارزیابی اعتبار 35 2019-12
مخارج نظامی 77.5 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -6.3 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.2 2019-10
تولید صنعتی -10.1 2019-10
تغییرات موجودی انبار 12495 2019-06
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 60.82 2019-12
رتبه رقابتی 73 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 50 2019-12
استخراج معدن 28.9 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 2019-10
هزینه های مصرف کننده 904879 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1332547 2019-10
قیمت گازوئیل 1.44 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -12.1 2019-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1206 2019-06
جواز ساختمان 50 2019-06
میزان ساخت و ساز 31.4 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.