مونته نگرو

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 10638 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2018-12
نرخ بیکاری 16.42 2019-04
نرخ تورم 0.7 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
موازنه تجاری -181800 2019-03
حساب جاری -317621 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 4.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1143 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7813 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318354 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 16.42 2019-04
افراد شاغل 200595 2019-04
دستمزد 767 2019-04
حداقل دستمزد 288 2018-06
جمعیت 0.62 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 10.8 2018-09
دستمزد در تولید 626 2018-11
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-05
قیمت تولید 168 2019-05
CPI مسکن آب و برق 104 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-05
قیمت صادرات 135 2019-04
تورم مواد غذایی 4.1 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-05
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 1003461 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -181800 2019-03
حساب جاری -317621 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.5 2018-12
صادرات 31565 2019-05
واردات 241297 2019-04
گردش سرمایه -291592 2019-03
ورود توریست 95000 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 757435 2019-03
حواله 61481 2018-12
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -159232125 2018-12
هزینه های دولت 196746 2018-09
درآمدهای دولت 1746354112 2018-12
بدهی های دولت 3094 2018-09
هزینه های مالی 1905586237 2018-12
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 77.5 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -27.6 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -24.1 2019-04
تولید صنعتی -3.9 2019-04
تغییرات موجودی انبار 9236 2018-09
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 59.62 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 50 2018-12
استخراج معدن 19.7 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.4 2019-04
هزینه های مصرف کننده 846527 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1273239 2019-04
قیمت گازوئیل 1.44 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.6 2019-04
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1098 2018-12
جواز ساختمان 55 2018-09
میزان ساخت و ساز 12.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.