مونته نگرو

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 12247 2018-09
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-09
نرخ بیکاری 17.83 2018-12
نرخ تورم 1.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2018-12
موازنه تجاری -181664 2018-12
حساب جاری 197507 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.1 2016-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-09
تولید ناخالص داخلی 4.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1487 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7813 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318354 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.83 2018-12
افراد شاغل 194085 2018-12
دستمزد 771 2018-12
حداقل دستمزد 288 2018-06
جمعیت 0.62 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 10.8 2018-09
دستمزد در تولید 606 2018-10
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2018-12
قیمت تولید 166 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
قیمت صادرات 132 2018-12
تورم مواد غذایی 1.5 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 2018-12
پول آخرین مرجع
وام به بخش خصوصی 989075 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -181664 2018-12
حساب جاری 197507 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.1 2016-12
صادرات 34860 2018-12
واردات 216524 2018-12
گردش سرمایه -116494 2018-09
ورود توریست 31849 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 659233 2017-12
حواله 60050 2018-09
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.5 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
ارزش بودجه دولت -25335453 2018-09
هزینه های دولت 196746 2018-09
درآمدهای دولت 1273059281 2018-09
بدهی های دولت 3094 2018-09
هزینه های مالی 1298394734 2018-09
ارزیابی اعتبار 40
مخارج نظامی 71.7 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.3 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 19.1 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2018-12
تولید صنعتی 12.1 2018-12
تغییرات موجودی انبار 9236 2018-09
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 59.62 2018-12
رتبه رقابتی 71 2018-12
شاخص فساد مالی 45 2018-12
رتبه فساد مالی 67 2018-12
آسانی کسب و کار 50 2018-12
استخراج معدن -21.3 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 2018-12
هزینه های مصرف کننده 846527 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1250905 2018-12
قیمت گازوئیل 1.37 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.9 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1079 2017-12
جواز ساختمان 55 2018-09
میزان ساخت و ساز 16.7 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.