مونته نگرو

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 10638.47 11600 11600 11600 11600 11000
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 2.5 2.6 2.8 2.5 2.9
نرخ بیکاری 16.42 18.2 18.8 17 17 16.5
نرخ تورم 0.70 0.8 1.5 1.8 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4
موازنه تجاری -181800.00 -187700 -171626 -194000 -194000 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -16 -16 -16 -15 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 68.7 68.7 68.7 70.2 70.2
بودجه دولت -2.00 -4.8 -4.8 -4.8 -1 -1
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 2.5 2.6 2.8 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 4.77 6.2 6.2 6.2 6.9 6.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1143.39 1071 1506 1175 1172 1209
تولید ناخالص داخلی سرانه 7812.95 8250 8250 8250 8450 8450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409.29 16850 16850 16850 17200 17200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318354.00 385185 322496 327268 326313 336759
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 16.42 18.2 18.8 17 17 16.5
دستمزد 767.00 766 766 790 790 800
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
دستمزد در تولید 626.00 622 623 670 670 690
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.70 0.8 1.5 1.8 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.60 106 107 106 107 108
قیمت تولید 168.40 170 168 168 169 170
تغییر قیمت تولید کننده 1.90 2.7 1.8 1.5 1.1 1
تورم مواد غذایی 4.10 2.2 2.28 2.28 2.28 2.28
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -181800.00 -187700 -171626 -194000 -194000 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -16 -16 -16 -15 -15
واردات 241297.00 217900 203992 234100 234100 236200
صادرات 31565.00 30200 32367 40100 40100 42500
ورود توریست 95000.00 68500 67100 38800 38800 44500
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 68.7 68.7 68.7 70.2 70.2
بودجه دولت -2.00 -4.8 -4.8 -4.8 -1 -1
هزینه های دولت 196746.00 197762 199306 202255 201665 208120
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی -27.60 5 4 4.5 4.5 2.5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.40 3 2.7 3 3 2
هزینه های مصرف کننده 846527.00 871972 857540 870230 867690 895466
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.60 3.9 -3.8 13 13 13
قیمت گازوئیل 1.44 1.34 1.3 1.27 1.24 1.24


مونته نگرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.