مونته نگرو

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 11149.15 11600 11600 11600 11600 11000
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 2.8 2.5 2.2 2.5 2.9
نرخ بیکاری 15.51 15 14.6 13.9 13.9 14.6
نرخ تورم 0.50 1.3 1.1 1 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
موازنه تجاری -189671.00 -194000 -194000 -194000 -194000 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -16 -15 -15 -15 -15
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 68.7 70.2 70.2 70.2 70.2
بودجه دولت -2.00 -4.8 -1 -1 -1 -1
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20 2.8 2.5 2.2 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 5.45 6.2 6.9 6.9 6.9 6.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1129.60 1175 1172 887 884 1209
تولید ناخالص داخلی سرانه 8226.60 8500 8900 8900 8900 8900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17278.06 17500 17800 17800 17800 17800
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 377654.00 327268 326313 282689 281861 336759
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 15.51 15 14.6 13.9 13.9 14.6
دستمزد 776.00 790 790 790 790 800
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
دستمزد در تولید 604.00 670 670 670 670 690
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.50 1.3 1.1 1 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.60 106 106 106 106 108
قیمت تولید 170.40 171 171 174 172 172
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 2.8 2.5 2 1.3 1
تورم مواد غذایی 3.30 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -189671.00 -194000 -194000 -194000 -194000 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.50 -16 -15 -15 -15 -15
واردات 229189.00 234100 234100 234100 234100 236200
صادرات 39519.00 40100 40100 40100 40100 42500
ورود توریست 116962.00 38800 38800 38800 38800 44500
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.27 68.7 70.2 70.2 70.2 70.2
بودجه دولت -2.00 -4.8 -1 -1 -1 -1
هزینه های دولت 225232.00 202255 201665 174419 173909 208120
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -6.30 -7 2 2.5 2.5 2.8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70 3 3 3 3 2
هزینه های مصرف کننده 904879.00 870230 867690 798888 796550 895466
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -12.10 13 13 13 13 13
قیمت گازوئیل 1.44 1.32 1.28 1.24 1.21 1.14


مونته نگرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.