مونته نگرو

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 12247.14 11600 11600 11600 11600 11000
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 2.7 2.5 2.6 2.8 2.9
نرخ بیکاری 17.83 18.4 18.2 18.8 17 16.5
نرخ تورم 1.60 2.6 2.7 2.9 2.8 2.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4
موازنه تجاری -181664.00 -169000 -187700 -171626 -211000 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10 -16 -16 -16 -16 -12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50 68.7 68.7 68.7 68.7 70.2
بودجه دولت -2.00 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -3.2
نرخ مالیات شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ مالیات درآمد شخصی 9.00 9 9 9 9 9
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 2.7 2.5 2.6 2.8 2.9
تولید ناخالص داخلی 4.77 6.2 6.2 6.2 6.2 6.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1487.03 824 1071 1506 1529 1573
تولید ناخالص داخلی سرانه 7812.95 8250 8250 8250 8250 8450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16409.29 16850 16850 16850 16850 17200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318354.00 266890 352499 352673 357892 368271
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 17.83 18.4 18.2 18.8 17 16.5
دستمزد 771.00 782 766 766 790 800
جمعیت 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
دستمزد در تولید 606.00 660 622 623 670 690
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.60 2.6 2.7 2.9 2.8 2.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.60 107 108 108 108 111
قیمت تولید 165.90 169 169 168 170 174
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.20 108 109 109 108 111
تغییر قیمت تولید کننده 2.40 2.2 2.1 2 2.2 2.4
تورم مواد غذایی 1.50 2.5 2.2 2.28 2.28 2.28
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -181664.00 -169000 -187700 -171626 -211000 -193700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -19.10 -16 -16 -16 -16 -12
واردات 216523.70 203700 217900 203992 234100 236200
صادرات 34859.50 34700 30200 32367 40100 42500
ورود توریست 31849.00 34800 68500 67100 38800 44500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.50 68.7 68.7 68.7 68.7 70.2
بودجه دولت -2.00 -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -3.2
ارزش بودجه دولت -25335453.29 -124520603 -124209070 -124255227 -124248618 -124249431
هزینه های دولت 196746.00 168037 199856 200051 200440 206253
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 19.10 8 5 4 4.5 2.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.60 3.5 3 2.7 3 2
هزینه های مصرف کننده 846527.00 708569 844090 844507 857004 881857
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.90 3.8 3.9 -3.8 13 13
قیمت گازوئیل 1.37 1.35 1.32 1.28 1.25 1.25


مونته نگرو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.