مغولستان

بازارها آخرین مرجع
پول 2658 2019-08
بازار سهام 19855 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2019-06
نرخ بیکاری 10.1 2019-06
نرخ تورم 7.4 2019-07
نرخ بهره 11 2019-08
موازنه تجاری 19.1 2019-07
حساب جاری -240 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2017-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 13.01 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1689312 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4198 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5123997 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1083025 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 168876 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 288824 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 922761 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 950825 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 239299 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71444 2019-06
تولید ناخالص ملی 24103349 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.1 2019-06
افراد بیکار 131100 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 2019-06
جمعیت 3.24 2018-12
افراد شاغل 1162200 2019-06
نرخ اشتغال 54.6 2019-06
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1120 2018-12
دستمزد در تولید 1184 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2019-07
اندازه اصل تورم 8.3 2019-06
تورم مواد غذایی 9.5 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-07
قیمت تولید 138 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -3.1 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 10.97 2019-03
ترازنامه بانک 33516075 2019-03
نرخ بهره سپرده 11.1 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 8765448 2018-10
ذخایر ارزی 3660 2019-03
عرضه پول M1 3666645 2019-03
عرضه پول M2 19699595 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 19.1 2019-07
حساب جاری -240 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
صادرات 632 2019-07
واردات 613 2019-07
گردش سرمایه -416 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19956 2018-12
ذخایر طلا 15.8 2019-06
تولید نفت خام 20 2019-04
بدهی خارجی 29521757 2019-03
حواله 6.7 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2017-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
درآمدهای دولت 3506735 2019-04
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 1969076 2019-03
ارزش بودجه دولت 194346 2019-03
هزینه های دولت 739949 2019-06
مخارج نظامی 90 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.1 2019-07
تولید صنعتی -7.3 2019-07
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 573327 2019-06
شاخص رقابتی 52.74 2018-12
رتبه رقابتی 99 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 74 2018-12
تولید الکتریسیته 532 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.7 2019-07
استخراج معدن 6.9 2019-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2715087 2019-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.05 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.