مغولستان

بازارها آخرین مرجع
پول 2630 2019-10
بازار سهام 18464 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2019-06
نرخ بیکاری 10.1 2019-06
نرخ تورم 9 2019-09
نرخ بهره 11 2019-09
موازنه تجاری 51.4 2019-09
حساب جاری 8.49 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2017-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 13.01 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1689312 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4198 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5123997 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1083025 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 168876 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 288824 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 922761 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 950825 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 239299 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71444 2019-06
تولید ناخالص ملی 28564175 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.1 2019-06
افراد بیکار 131100 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.8 2019-06
جمعیت 3.24 2018-12
افراد شاغل 1162200 2019-06
نرخ اشتغال 54.6 2019-06
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1161 2019-06
دستمزد در تولید 1197 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2019-08
اندازه اصل تورم 7.7 2019-09
تورم مواد غذایی 15.6 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
قیمت تولید 136 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 11.05 2019-07
ترازنامه بانک 34254187 2019-07
نرخ بهره سپرده 11.1 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 8765448 2018-10
ذخایر ارزی 3619 2019-07
عرضه پول M1 3783324 2019-07
عرضه پول M2 20289861 2019-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 51.4 2019-09
حساب جاری 8.49 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
صادرات 559 2019-09
واردات 508 2019-09
گردش سرمایه -127 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21184 2019-06
ذخایر طلا 20.08 2019-09
تولید نفت خام 20 2019-06
بدهی خارجی 29692865 2019-06
حواله 12.7 2019-07
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2017-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
درآمدهای دولت 6785946 2019-07
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 5499756 2019-07
ارزش بودجه دولت 535290 2019-07
هزینه های دولت 739949 2019-06
مخارج نظامی 90 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.8 2019-09
تولید صنعتی 12.6 2019-09
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 573327 2019-06
شاخص رقابتی 52.61 2019-12
رتبه رقابتی 102 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 74 2018-12
تولید الکتریسیته 403 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.1 2019-09
استخراج معدن -10.3 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2715087 2019-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.04 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.