مغولستان

بازارها آخرین مرجع
پول 2610 2019-02
بازار سهام 21394 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2018-12
نرخ بیکاری 6.6 2018-12
نرخ تورم 7.3 2019-01
نرخ بهره 11 2019-01
موازنه تجاری 103 2019-01
حساب جاری -356 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12
بودجه دولت -17 2016-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 11.49 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1700942 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11841 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5215565 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 483616 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 269196 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 467411 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1269648 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 893184 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 567308 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 99042 2018-12
تولید ناخالص ملی 24103349 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.6 2018-12
افراد بیکار 92400 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 2018-09
جمعیت 3.18 2017-12
افراد شاغل 1238900 2018-09
نرخ اشتغال 57 2018-09
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1026 2018-06
دستمزد در تولید 1164 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.3 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2018-12
تورم مواد غذایی 10.8 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-01
قیمت تولید 120 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 8.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 10.79 2018-12
ترازنامه بانک 31033349 2018-09
نرخ بهره سپرده 12.96 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 8577379 2018-09
ذخایر ارزی 2894 2018-09
عرضه پول M1 3447022 2018-11
عرضه پول M2 18651363 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 103 2019-01
حساب جاری -356 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.4 2017-12
صادرات 607 2019-01
واردات 504 2019-01
گردش سرمایه -286 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19379 2018-09
ذخایر طلا 15.1 2019-03
تولید نفت خام 20 2018-08
بدهی خارجی 27911254 2018-09
حواله 11.8 2018-11
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12
بودجه دولت -17 2016-12
درآمدهای دولت 10062542 2018-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 9222928 2018-12
ارزش بودجه دولت 11934 2018-12
هزینه های دولت 655598 2018-12
مخارج نظامی 90.2 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 11.1 2019-01
تولید صنعتی 22.4 2019-01
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 804787 2018-12
شاخص رقابتی 52.74 2018-12
رتبه رقابتی 99 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 74 2018-12
تولید الکتریسیته 592 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.1 2019-01
استخراج معدن 10 2019-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2431073 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.03 2018-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.