مغولستان

بازارها آخرین مرجع
پول 2647 2019-06
بازار سهام 19690 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.6 2019-03
نرخ بیکاری 11.8 2019-03
نرخ تورم 7.9 2019-05
نرخ بهره 11 2019-05
موازنه تجاری 203 2019-05
حساب جاری -4.1 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2017-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 11.49 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1328670 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11841 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3527559 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 134404 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1242978 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 193901 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 907175 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 942127 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 241279 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 103853 2019-03
تولید ناخالص ملی 24103349 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2019-03
افراد بیکار 153592 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2019-03
جمعیت 3.24 2018-12
افراد شاغل 1143129 2019-03
نرخ اشتغال 53.5 2019-03
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1120 2018-12
دستمزد در تولید 1184 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.9 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-05
تورم مواد غذایی 8.3 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2019-05
قیمت تولید 144 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 13.1 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 10.97 2019-03
ترازنامه بانک 33516075 2019-03
نرخ بهره سپرده 11.1 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 8765448 2018-10
ذخایر ارزی 3660 2019-03
عرضه پول M1 3666645 2019-03
عرضه پول M2 19699595 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 203 2019-05
حساب جاری -4.1 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
صادرات 751 2019-05
واردات 549 2019-05
گردش سرمایه -54.59 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19956 2018-12
ذخایر طلا 15.8 2019-06
تولید نفت خام 20 2019-02
بدهی خارجی 29521757 2019-03
حواله 6.7 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2017-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
درآمدهای دولت 3506735 2019-04
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 1969076 2019-03
ارزش بودجه دولت 194346 2019-03
هزینه های دولت 547198 2019-03
مخارج نظامی 90 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7.1 2019-05
تولید صنعتی 9.7 2019-05
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 444405 2019-03
شاخص رقابتی 52.74 2018-12
رتبه رقابتی 99 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 74 2018-12
تولید الکتریسیته 532 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.9 2019-05
استخراج معدن 5.9 2019-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2291696 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.05 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.