مغولستان

بازارها آخرین مرجع
پول 2621 2019-04
بازار سهام 20232 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2018-12
نرخ بیکاری 6.6 2018-12
نرخ تورم 6.7 2019-03
نرخ بهره 11 2019-03
موازنه تجاری 230 2019-03
حساب جاری -108 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 11.49 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1700942 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11841 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5215565 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 483616 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 269196 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 467411 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1269648 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 893184 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 567308 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 99042 2018-12
تولید ناخالص ملی 24103349 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.6 2018-12
افراد بیکار 88907 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2018-12
جمعیت 3.24 2018-12
افراد شاغل 1256356 2018-12
نرخ اشتغال 57.8 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1120 2018-12
دستمزد در تولید 1184 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-02
تورم مواد غذایی 8.2 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-03
قیمت تولید 136 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 11 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 11.01 2019-02
ترازنامه بانک 32765561 2019-02
نرخ بهره سپرده 12 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 8577379 2018-09
ذخایر ارزی 3622 2019-02
عرضه پول M1 3458459 2019-02
عرضه پول M2 19582374 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 230 2019-03
حساب جاری -108 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
صادرات 678 2019-03
واردات 448 2019-03
گردش سرمایه -218 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19956 2018-12
ذخایر طلا 18.7 2019-03
تولید نفت خام 20 2018-12
بدهی خارجی 28743089 2018-12
حواله 7.9 2019-02
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.4 2016-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
درآمدهای دولت 1638117 2019-02
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 1969076 2019-03
ارزش بودجه دولت 194346 2019-03
هزینه های دولت 655598 2018-12
مخارج نظامی 90.2 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 5.3 2019-03
تولید صنعتی 19.4 2019-03
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 804787 2018-12
شاخص رقابتی 52.74 2018-12
رتبه رقابتی 99 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 74 2018-12
تولید الکتریسیته 532 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.5 2019-03
استخراج معدن 2.4 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 2431073 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 1.03 2018-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.