مغولستان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 19650.05 20020 19795 19574 19354 18922
پول 2640.00 2654 2663 2671 2680 2697
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.60 5.7 6.1 6.6 5.8 6.3
نرخ بیکاری 11.80 8.2 8.6 8.8 8.8 8.3
نرخ تورم 7.90 7.9 8.1 8.4 8 7.4
نرخ بهره 11.00 11 11 11 11 9.5
موازنه تجاری 202.60 120 63 205 205 220
حساب جاری -4.10 -80.9 -103 -120 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -9.8 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 83 83 83 80 80
بودجه دولت -3.40 -5.4 -5.4 -5.4 -4 -4
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.60 5.7 6.1 6.6 5.8 6.3
تولید ناخالص داخلی 11.49 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1328669.50 1424410 1432305 1813204 1799597 1927436
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071.09 4312 4312 4312 4459 4459
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11840.80 12340 12340 12340 12970 12970
تولید ناخالص ملی 24103349.30 24790295 24838501 25694170 25501344 27312903
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3527558.70 4935158 4944174 5559792 5518067 5910059
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 134404.00 1060507 715438 515535 511666 548014
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1242977.60 151113 120534 286963 284809 305042
تولید ناخالص داخلی از ساخت 193901.22 300802 327928 498260 494521 529651
تولید ناخالص داخلی از معادن 907175.16 845734 1084126 1353444 1343287 1438711
تولید ناخالص داخلی از خدمات 942127.17 915123 1051298 952134 944989 1012119
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 241278.77 247916 328925 604750 600212 642849
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 103853.03 67833 59452 105578 104786 112230
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 11.80 8.2 8.6 8.8 8.8 8.3
افراد بیکار 153592.00 121200 119900 119000 119000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.70 62.3 62.5 62.1 62.1 62.5
جمعیت 3.24 3.25 3.25 3.24 3.3 3.3
دستمزد 1120.30 1055 1063 1080 1080 1110
دستمزد در تولید 1183.80 1099 1083 1190 1190 1250
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 53.50 55.3 55.7 56.1 56.1 55.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 7.90 7.9 8.1 8.4 8 7.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.8 0.9 0.7 0.7 0.5
قیمت تولید 143.80 166 158 140 158 161
تغییر قیمت تولید کننده 13.10 16.8 16.4 16.3 16.3 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.90 122 121 125 117 133
تورم مواد غذایی 8.30 10.2 8.6 7.3 7.3 5.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 11.00 11 11 11 11 9.5
نرخ بهره بین بانکی 10.97 10.79 10.79 10.79 10.79 10.79
ترازنامه بانک 33516075.15 29900000 30600000 30880000 30880000 32000000
نرخ بهره سپرده 11.10 12 12 12 12 12
عرضه پول M2 19699594.60 18250000 18300000 18500000 18500000 19400000
ذخایر ارزی 3660.40 3390 3420 3490 3490 3600
ترازنامه بانک مرکزی 8765448.00 7405000 7420000 7440000 7440000 7510000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 202.60 120 63 205 205 220
حساب جاری -4.10 -80.9 -103 -120 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -9.8 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9
صادرات 751.38 705 619 538 685 546
واردات 548.81 585 556 509 455 515
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19955.50 19650 19900 20000 20000 20100
ذخایر طلا 15.80 3.4 3.2 3.3 3.3 3.3
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 83 83 83 80 80
بودجه دولت -3.40 -5.4 -5.4 -5.4 -4 -4
هزینه های دولت 547197.80 641341 515335 698867 693622 742896
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 7.10 8.32 2.9 3.5 3.5 4.1
تولید صنعتی 9.70 11.6 17.4 2.8 2.8 3.7
استخراج معدن 5.90 -1.9 3.4 10.9 10.9 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.90 1.7 1.9 2.2 2.2 1.1
تولید الکتریسیته 531.60 366 397 575 575 583
تغییرات موجودی انبار 444404.70 510000 424000 405000 405000 400200
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 2291696.10 2453224 2496683 2591524 2572076 2754790
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 1.05 1.04 1.05 1.06 1.06 1.06


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.