مغولستان

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 19433.01 20116 19897 19681 19466 19043
پول 2658.00 2663 2672 2681 2690 2709
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
نرخ بیکاری 10.10 8.6 8.8 8.8 8.8 8.3
نرخ تورم 7.40 8.1 8.4 8 7.6 7.4
نرخ بهره 11.00 11 11 11 9.5 9.5
موازنه تجاری 19.10 63 205 205 205 220
حساب جاری -239.50 -103 -120 -120 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 83 83 80 80 80
بودجه دولت -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 6.1 6.6 5.8 5.5 6.3
تولید ناخالص داخلی 13.01 13.5 13.5 15 15 15
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1689312.10 1432305 1808102 1799597 1799597 1898507
تولید ناخالص داخلی سرانه 4197.80 4312 4312 4459 4459 4459
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209.20 12340 12340 12970 12970 12970
تولید ناخالص ملی 24103349.30 24838501 25621860 25501344 25501344 26902953
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5123997.30 4944174 5544145 5518067 5518067 5821352
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1083025.10 715438 514084 511666 511666 539788
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 168876.20 120534 286155 284809 284809 300463
تولید ناخالص داخلی از ساخت 288823.50 327928 496858 494521 494521 521701
تولید ناخالص داخلی از معادن 922760.90 1084126 1349635 1343287 1343287 1417117
تولید ناخالص داخلی از خدمات 950824.90 1051298 949455 944989 944989 996927
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 239299.00 328925 603048 600212 600212 633201
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71444.00 59452 105281 104786 104786 110545
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 10.10 8.6 8.8 8.8 8.8 8.3
افراد بیکار 131100.00 119900 119000 119000 119000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80 62.5 62.1 62.1 62.1 62.5
جمعیت 3.24 3.25 3.24 3.3 3.3 3.3
دستمزد 1120.30 1063 1080 1080 1080 1110
دستمزد در تولید 1183.80 1083 1190 1190 1190 1250
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 54.60 55.7 56.1 56.1 56.1 55.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 7.40 8.1 8.4 8 7.6 7.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5
قیمت تولید 137.50 158 140 158 154 161
تغییر قیمت تولید کننده -3.10 6.5 9 12.5 12.5 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.50 121 126 118 116 135
تورم مواد غذایی 9.50 8.6 7.3 7.3 7.3 5.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 11.00 11 11 11 9.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 10.97 10.97 10.97 10.97 9.47 9.47
ترازنامه بانک 33516075.15 30600000 30880000 30880000 30880000 32000000
نرخ بهره سپرده 11.10 11.1 11.1 11.1 9.6 9.6
عرضه پول M2 19699594.60 18300000 18500000 18500000 18500000 19400000
ذخایر ارزی 3660.40 3420 3490 3490 3490 3600
ترازنامه بانک مرکزی 8765448.00 7420000 7440000 7440000 7440000 7510000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 19.10 63 205 205 205 220
حساب جاری -239.50 -103 -120 -120 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -9.8 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9
صادرات 632.49 619 538 685 715 546
واردات 613.43 556 509 455 591 515
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19955.50 19900 20000 20000 20000 20100
ذخایر طلا 15.80 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 83 83 80 80 80
بودجه دولت -3.40 -5.4 -5.4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 739948.60 515335 696900 693622 693622 731745
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی 4.10 6.3 3.5 3.5 3.5 4.1
تولید صنعتی -7.30 17.4 2.8 2.8 2.8 3.7
استخراج معدن 6.90 3.4 10.9 10.9 10.9 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.70 1.9 2.2 2.2 2.2 1.1
تولید الکتریسیته 531.60 397 575 575 575 583
تغییرات موجودی انبار 573326.60 424000 405000 405000 405000 400200
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 2715087.30 2496683 2584231 2572076 2572076 2713442
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 1.05 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.