مغولستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 21570.92 21260 20965 20674 20385 19822
پول 2612.00 2623 2631 2639 2648 2664
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 5.4 5.7 6.1 6.3 5
نرخ بیکاری 6.60 8.5 8.2 8.6 8.8 8.3
نرخ تورم 7.30 8.2 7.9 7.5 8.1 6
نرخ بهره 11.00 10 10 10 10 8
موازنه تجاری 103.30 95 105 135 205 220
حساب جاری -356.10 -50 -80.9 -103 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -8.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40 83 83 83 83 80
بودجه دولت -17.00 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -2.1
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 5.4 5.7 6.1 6.3 5
تولید ناخالص داخلی 11.49 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1700942.30 960901 1424410 1432305 1477477 1551351
تولید ناخالص داخلی سرانه 4071.09 4312 4312 4312 4312 4459
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11840.80 12340 12340 12340 12340 12970
تولید ناخالص ملی 24103349.30 24754140 24790295 24838501 25621860 26902953
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5215564.60 3331076 4928114 4948171 5104227 5359439
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 483616.20 130895 1053463 719435 742125 779231
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 269196.10 37704 155301 124102 124336 130552
تولید ناخالص داخلی از ساخت 467411.10 194065 300802 327928 338271 355184
تولید ناخالص داخلی از معادن 1269647.60 835497 869169 1116213 1118317 1174233
تولید ناخالص داخلی از خدمات 893184.10 908786 915123 1051298 1084454 1138677
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 567307.80 240190 247916 328925 339299 356264
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 99041.50 103372 67833 59452 61327 64394
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.60 8.5 8.2 8.6 8.8 8.3
افراد بیکار 92400.00 120900 121200 119900 119000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 61.30 62.1 62.3 62.5 62.1 62.5
جمعیت 3.18 3.25 3.25 3.25 3.24 3.3
دستمزد 1025.60 1040 1055 1063 1080 1110
دستمزد در تولید 1163.60 1084 1099 1083 1190 1250
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
افراد شاغل 1238900.00 1234000 1247000 1254000 1267000 1300000
نرخ اشتغال 57.00 55.4 55.3 55.7 56.1 55.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 7.30 8.2 7.9 7.5 8.1 6
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.8 0.9 0.7 0.5
قیمت تولید 120.10 289 166 158 153 176
تغییر قیمت تولید کننده 8.10 16.9 16.8 16.4 16.3 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.00 189 192 190 191 203
تورم مواد غذایی 10.80 8.4 10.2 8.6 7.3 5.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 11.00 10 10 10 10 8
نرخ بهره بین بانکی 10.79 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03
ترازنامه بانک 31033349.26 29700000 29900000 30600000 30880000 32000000
نرخ بهره سپرده 12.96 11.96 11.96 11.96 11.96 11.96
عرضه پول M1 3447022.30 3700000 3730000 3820000 3850000 3900000
عرضه پول M2 18651362.70 18100000 18250000 18300000 18500000 19400000
ذخایر ارزی 2894.00 3350 3390 3420 3490 3600
ترازنامه بانک مرکزی 8577379.30 7400000 7405000 7420000 7440000 7510000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 103.30 95 105 135 205 220
حساب جاری -356.10 -50 -80.9 -103 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.40 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 -8.9
صادرات 607.00 605 580 565 690 730
واردات 504.00 510 475 430 485 510
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19379.30 19300 19650 19900 20000 20100
گردش سرمایه -285.50 -19 37 59 85 91
ذخایر طلا 15.10 3.3 3.4 3.2 3.3 3.3
حواله 11.80 16.3 15.7 16.2 16.3 17
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.40 83 83 83 83 80
بودجه دولت -17.00 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -2.1
درآمدهای دولت 10062542.40 2000000 3700000 5700000 8250000 8500000
مخارج نظامی 90.20 89.5 89.5 89.5 89.5 90.4
هزینه های دولت 655597.80 562858 659112 530587 531587 558167
ارزش بودجه دولت 11933.60 -100000 -450000 -300000 -900000 -840000
هزینه های مالی 9222928.50 2100000 4150000 6000000 9150000 9340000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 11.10 2.5 8.32 2.9 3.5 4.1
تولید صنعتی 22.40 12.2 11.6 17.4 2.8 3.7
استخراج معدن 10.00 -0.8 -1.9 3.4 10.9 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.10 1.5 1.7 1.9 2.2 1.1
تولید الکتریسیته 592.20 507 366 397 575 583
تغییرات موجودی انبار 804787.30 542000 510000 424000 405000 400200
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 2431073.30 2261075 2434898 2481115 2559365 2687333
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 1.03 1.04 1.04 1.05 1.06 1.06


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.