مغولستان

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 19099.73 18569 18367 18168 17969 17579
پول 2692.00 2669 2678 2687 2696 2715
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
نرخ بیکاری 9.90 9 8.5 8.1 8.1 8.1
نرخ تورم 5.20 5 8 7.6 7.3 7.4
نرخ بهره 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
موازنه تجاری 7.60 205 205 205 205 35
حساب جاری -202.21 -120 -120 -120 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 83 80 80 80 80
بودجه دولت -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
تولید ناخالص داخلی 13.01 13.5 15 15 15 15
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1689312.10 1813204 1405732 1782224 1788982 1927436
تولید ناخالص داخلی سرانه 4197.80 4312 4459 4459 4459 4459
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209.20 12340 12970 12970 12970 12970
تولید ناخالص ملی 28564174.70 30449410 30220897 30135204 30249461 32367723
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5123997.30 5603976 3729647 5405817 5426313 5957027
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1083025.10 515535 142199 1142591 1146924 548014
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 168876.20 286963 43439 178164 178840 305042
تولید ناخالص داخلی از ساخت 288823.50 498260 204603 304709 305864 529651
تولید ناخالص داخلی از معادن 922760.90 1353444 962541 973513 977204 1438711
تولید ناخالص داخلی از خدمات 950824.90 952134 989213 1003120 1006924 1012119
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 239299.00 604750 256379 252460 253418 642849
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71444.00 105578 109906 75373 75659 112230
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 9.90 9 8.5 8.1 8.1 8.1
افراد بیکار 126582.00 119000 119000 119000 119000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10 62.1 62.1 62.1 62.1 62.5
جمعیت 3.24 3.27 3.3 3.3 3.3 3.3
دستمزد 1161.20 1080 1080 1080 1080 1110
دستمزد در تولید 1187.40 1190 1190 1190 1190 1250
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 54.20 56.1 56.1 56.1 56.1 55.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 5.20 5 8 7.6 7.3 7.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
قیمت تولید 136.10 140 158 158 154 161
تغییر قیمت تولید کننده -2.50 9 12.5 12.5 12.5 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.30 122 127 131 131 131
تورم مواد غذایی 9.50 7.3 7.3 7.3 7.3 5.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 11.11 10.79 10.79 10.97 9.47 10.79
ترازنامه بانک 34953489.28 30880000 30880000 30880000 30880000 32000000
نرخ بهره سپرده 11.10 12.96 12.96 11.1 9.6 12.96
عرضه پول M2 20432872.80 18500000 18500000 18500000 18500000 19400000
ذخایر ارزی 3985.60 3490 3490 3490 3490 3600
ترازنامه بانک مرکزی 8765448.00 7440000 7440000 7440000 7440000 7510000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 7.60 205 205 205 205 35
حساب جاری -202.21 -120 -120 -120 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
صادرات 526.90 538 685 715 715 546
واردات 519.30 509 455 591 591 515
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21183.60 20000 20000 20000 20000 20100
ذخایر طلا 17.92 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 83 80 80 80 80
بودجه دولت -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 739948.60 698867 578935 780646 783606 742896
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -2.90 -5 3.5 3.5 4.1 4.1
تولید صنعتی 2.50 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7
استخراج معدن -5.60 10.9 10.9 10.9 10.9 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1
تولید الکتریسیته 464.90 575 575 575 575 583
تغییرات موجودی انبار 573326.60 405000 405000 405000 405000 400200
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 2715087.30 2591524 2643294 2864417 2875277 2754790
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.