مغولستان

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 18262.08 19251 19047 18845 18646 18253
پول 2630.00 2664 2673 2682 2691 2710
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
نرخ بیکاری 10.10 9 8.5 8.1 8.1 8.1
نرخ تورم 9.00 8.4 8 7.6 7.3 7.4
نرخ بهره 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
موازنه تجاری 51.40 205 205 205 205 220
حساب جاری 8.49 -120 -120 -120 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 83 80 80 80 80
بودجه دولت -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.30 6.6 5.8 5.5 5.9 6.3
تولید ناخالص داخلی 13.01 13.5 15 15 15 15
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1689312.10 1808102 1799597 1405732 1782224 1898507
تولید ناخالص داخلی سرانه 4197.80 4312 4459 4459 4459 4459
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209.20 12340 12970 12970 12970 12970
تولید ناخالص ملی 28564174.70 25621860 25501344 30220897 30135204 26902953
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5123997.30 5544145 5518067 3729647 5405817 5821352
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1083025.10 514084 511666 142199 1142591 539788
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 168876.20 286155 284809 43439 178164 300463
تولید ناخالص داخلی از ساخت 288823.50 496858 494521 204603 304709 521701
تولید ناخالص داخلی از معادن 922760.90 1349635 1343287 962541 973513 1417117
تولید ناخالص داخلی از خدمات 950824.90 949455 944989 989213 1003120 996927
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 239299.00 603048 600212 256379 252460 633201
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71444.00 105281 104786 109906 75373 110545
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 10.10 9 8.5 8.1 8.1 8.1
افراد بیکار 131100.00 119000 119000 119000 119000 120000
نرخ مشارکت نیروی کار 60.80 62.1 62.1 62.1 62.1 62.5
جمعیت 3.24 3.27 3.3 3.3 3.3 3.3
دستمزد 1161.20 1080 1080 1080 1080 1110
دستمزد در تولید 1196.80 1190 1190 1190 1190 1250
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
نرخ اشتغال 54.60 56.1 56.1 56.1 56.1 55.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 9.00 8.4 8 7.6 7.3 7.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5
قیمت تولید 135.50 140 158 158 154 161
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 9 12.5 12.5 12.5 15
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.20 126 127 131 131 135
تورم مواد غذایی 15.60 7.3 7.3 7.3 7.3 5.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 11.00 11 11 9.5 9.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 11.05 10.79 10.79 10.97 9.47 10.79
ترازنامه بانک 34254187.25 30880000 30880000 30880000 30880000 32000000
نرخ بهره سپرده 11.10 12.96 12.96 11.1 9.6 12.96
عرضه پول M2 20289861.30 18500000 18500000 18500000 18500000 19400000
ذخایر ارزی 3618.80 3490 3490 3490 3490 3600
ترازنامه بانک مرکزی 8765448.00 7440000 7440000 7440000 7440000 7510000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 51.40 205 205 205 205 220
حساب جاری 8.49 -120 -120 -120 -120 -95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.60 -9.8 -12.9 -12.9 -12.9 -12.9
صادرات 558.90 538 685 715 715 546
واردات 507.60 509 455 591 591 515
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21183.60 20000 20000 20000 20000 20100
ذخایر طلا 20.08 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.00 83 80 80 80 80
بودجه دولت -3.40 -5.4 -4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 739948.60 696900 693622 578935 780646 731745
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -4.80 3.5 3.5 3.5 4.1 4.1
تولید صنعتی 12.60 2.8 2.8 2.8 2.8 3.7
استخراج معدن -10.30 10.9 10.9 10.9 10.9 12.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.10 2.2 2.2 2.2 2.2 1.1
تولید الکتریسیته 402.70 575 575 575 575 583
تغییرات موجودی انبار 573326.60 405000 405000 405000 405000 400200
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 2715087.30 2584231 2572076 2643294 2864417 2713442
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06


مغولستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.