موناکو

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2017-12
موازنه تجاری -834 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 6.07 2011-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5680 2017-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -834 2018-09
صادرات 705 2018-09
واردات 1539 2018-09
دولت آخرین مرجع
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 18895 2017-03
آدرس های IP 19167 2017-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موناکو - شاخص های اقتصادی.