موناکو

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 1.13 1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 1.13 1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
GDP Annual Growth Rate 3.20 3.7 3 4.1 4.15 2.7
GDP 6.07 7 8 8 8 10
GDP Constant Prices 5568.80 5775 5736 5797 6015 6121
Balance of Trade -488.90 -511 -434 -670 -824 -725
Sales Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate 3.20 3.7 3 4.1 4.15 2.7
GDP 6.07 7 8 8 8 10
GDP Constant Prices 5568.80 5775 5736 5797 6015 6121
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -488.90 -511 -434 -670 -824 -725
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Sales Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20


موناکو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.