مولدووا

بازارها آخرین مرجع
پول 17.76 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2018-12
نرخ بیکاری 2.9 2018-12
نرخ تورم 2.8 2019-03
نرخ بهره 6.5 2019-03
موازنه تجاری -218 2019-02
حساب جاری -345 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 2017-12
بودجه دولت -1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 8.13 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11417509 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2165 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5190 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183851602 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2018-12
افراد بیکار 34.2 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 40.2 2018-12
دستمزد 6988 2018-12
دستمزد در تولید 6387 2018-12
جمعیت 3.55 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 1164 2018-12
نرخ اشتغال 39 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.5 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2461 2019-02
اندازه اصل تورم 4.1 2019-02
قیمت تولید 130 2019-03
تورم مواد غذایی 3.8 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-03
عرضه پول M0 20670 2019-02
عرضه پول M3 82588 2019-02
نرخ بهره سپرده 3.5 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 42.5 2018-12
ذخایر ارزی 2810871 2019-03
نرخ وام 9.5 2019-03
عرضه پول M1 37897 2019-02
عرضه پول M2 57081 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -218 2019-02
حساب جاری -345 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
صادرات 241 2019-03
واردات 459 2019-03
گردش سرمایه -285 2018-12
بدهی خارجی 7302 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51.02 2018-12
حواله 229 2018-12
شاخص تروریسم 0.23 2017-12
ورود توریست 42726 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.4 2017-12
بودجه دولت -1 2018-12
درآمدهای دولت 53378 2017-12
ارزیابی اعتبار 25
ارزش بودجه دولت -1145 2017-12
هزینه های دولت 54522 2017-12
مخارج نظامی 28.4 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.8 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.2 2019-02
تولید صنعتی 3.4 2019-02
تغییرات موجودی انبار -998167 2018-12
شاخص رقابتی 55.53 2018-12
رتبه رقابتی 88 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 47 2018-12
استخراج معدن 59.3 2019-02
تولید فولاد 35 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 11.3 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 44922940 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.