مولدووا

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 17.70 17.71 17.78 17.84 17.91 18.04
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3.6 3.5 3.7 3.6 3.6
نرخ بیکاری 2.90 2.2 2.8 3.6 3.6 2.7
نرخ تورم 5.40 5.3 5.1 5 4.7 4.6
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
موازنه تجاری -243.20 -270 -284 -287 -222 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -7.6 -7.6 -7.9 -7.9 -7.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 27.8 27.8 31.9 31.9 31.9
بودجه دولت -1.00 -3.9 -3.9 -3.3 -3.3 -3.3
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 3.6 3.5 3.7 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 11.31 12 12 12.9 12.9 12.9
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8487289.00 16199587 11817122 8801319 8792831 12242538
تولید ناخالص داخلی سرانه 2684.10 2850 2850 3200 3200 3200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6489.74 6600 6600 7000 7000 7000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183851602.00 146120824 190286408 190654111 190470260 197136719
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.90 2.2 2.8 3.6 3.6 2.7
دستمزد 6923.00 6640 6800 6800 6800 7000
دستمزد در تولید 5984.50 6191 6100 6100 6100 6300
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58.5 59 59 59
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63.5 64 64 64
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 5.40 5.3 5.1 5 4.7 4.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2518.60 2516 2544 2598 2643 2661
قیمت تولید 132.70 133 133 133 135 136
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 2.4 2.4 2.2 2.3 2.7
تورم مواد غذایی 8.60 6.8 7 7 7 8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ بهره سپرده 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ وام 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -243.20 -270 -284 -287 -222 -280
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -7.6 -7.6 -7.9 -7.9 -7.9
واردات 445.50 485 529 537 482 545
صادرات 202.30 215 245 250 260 265
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 27.8 27.8 31.9 31.9 31.9
بودجه دولت -1.00 -3.9 -3.9 -3.3 -3.3 -3.3
هزینه های دولت 54522.40 56485 56431 56540 56485 58462
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -2.20 1.7 1.5 1.5 1.7 1.7
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 35833535.00 45665969 46495243 37159376 37123542 48169072


مولدووا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.