مولدووا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 17.07 17.07 17.15 17.22 17.29 17.44
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.1 3.7 3.3 2.9 2.6
نرخ بیکاری 2.20 4.1 3.9 4.2 4.1 4.5
نرخ تورم 2.20 2.7 3.9 4.6 6 5
نرخ بهره 6.50 6.5 6 6 6 6
موازنه تجاری -300.50 -210 -213 -265 -202 -197
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 39.4 39.4 39.4 39.4 40.2
بودجه دولت -0.80 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.1 3.7 3.3 2.9 2.6
تولید ناخالص داخلی 8.13 9.3 9.3 9.3 9.3 11
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15636667.00 7806802 11617721 15894985 16090130 16508474
تولید ناخالص داخلی سرانه 2165.16 2370 2370 2370 2370 2450
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5189.97 5220 5220 5220 5220 5300
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 141043266.10 143232258 143655387 143373301 145133521 148906992
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.20 4.1 3.9 4.2 4.1 4.5
دستمزد 6507.30 5800 6640 6508 6800 7000
دستمزد در تولید 6260.50 5250 6191 6191 6100 6300
سن بازنشستگی زنان 58.00 58.5 58 58 58.5 59
سن بازنشستگی مردان 63.00 63.5 63 63 63.5 64
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.20 2.7 3.9 4.6 6 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2420.84 2472 2513 2498 2554 2681
قیمت تولید 129.70 131 131 131 131 133
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.3 0.4 0.3 0.5
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 -0.3 -0.1 0.1 0.3 1.3
تورم مواد غذایی 2.20 6.6 6.7 6.8 7 8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6 6 6 6
نرخ بهره سپرده 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
نرخ وام 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -300.50 -210 -213 -265 -202 -197
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6
واردات 519.50 465 411 480 497 505
صادرات 219.00 255 198 214 295 308
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.40 39.4 39.4 39.4 39.4 40.2
بودجه دولت -0.80 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -0.7
هزینه های دولت 48462.60 49965 50256 50062 49868 51165
ارزش بودجه دولت -1144.80 -2487 -2487 -2487 -2487 -2487
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 0.50 -1.1 -1.5 1.7 1.5 1.8
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 44079121.00 34730410 37708505 44807308 45357416 46536708


مولدووا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.