مکزیک

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 19.20 19.8 20 20.2 20.4 20.8
بازار سهام 43374.47 42155 41569 40992 40419 39304
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.66 8.17 8.25 8.34 8.43 8.61
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.9 1.9 1.5 1.8 1.4
نرخ بیکاری 3.50 3.4 3.6 3.6 3.6 3.8
نرخ تورم 4.28 3.6 3.7 3.6 3.4 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.29 0.4 -0.1 0.3 0.5 0.3
نرخ بهره 8.25 8 8 8 8.25 8.25
موازنه تجاری 1370.00 -1000 -800 500 -2200 1000
حساب جاری -5634.10 -1900 -5000 -1800 -8500 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1 -1 -1 -0.8 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 45.3 45.3 45.3 47 47
بودجه دولت -2.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 52.40 51.9 50.5 50.4 50.2 51
شاخص PMI تولید 50.00 49.6 49.5 49.9 52 48.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00 108 110 108 105 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -0.1 1.1 0.8 0.4 0.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.9 1.9 1.5 1.8 1.4
تولید ناخالص داخلی 1150.89 1220 1220 1220 1260 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18552607.00 18573403 18685827 18893735 18949578 19158247
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3658093.00 3802825 3775464 3807991 3819247 3861303
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946.16 10000 10000 10000 11500 11500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336.47 18100 17581 18100 18350 18350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 590490.29 612001 493713 721834 723967 731939
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1284077.00 1294835 1298214 1324315 1328229 1342856
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2918815.00 2980874 2983059 2980798 2989608 3022529
تولید ناخالص داخلی از معادن 862095.00 916853 900646 862064 864612 874133
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 686777.73 752349 690992 726758 728906 736933
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11536484.18 11837978 11697513 12328352 12364790 12500949
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1180004.00 1226147 1215517 1242984 1246658 1260386
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 250530.00 278610 297234 272340 273145 276152
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.4 3.6 3.6 3.6 3.8
نرخ مشارکت نیروی کار 59.70 59.2 59.81 59.4 59.5 59.7
دستمزد 373.70 373 368 379 385 397
دستمزد در تولید 2.50 2.4 2.4 2.9 2.4 3
حداقل دستمزد 102.68 103 103 103 112 112
جمعیت 125.33 125 125 125 126 126
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
هزینه زندگی خانواده 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
هزینه زندگی انفرادی 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
نرخ اشتغال 96.50 96.7 96.63 96.6 97 98
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.28 3.6 3.7 3.6 3.4 3.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.29 0.4 -0.1 0.3 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.23 103 105 107 107 111
قیمت مصرف کننده اصلی 103.21 103 104 105 106 109
اندازه اصل تورم 3.77 3.4 3.3 3.5 3.4 3.3
قیمت تولید 130.90 134 133 136 135 141
تغییر قیمت تولید کننده 4.52 4.5 4 3.7 3.5 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.76 102 105 106 107 110
تورم مواد غذایی 5.33 3.8 3.5 3.3 3.4 3.4
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 8.25 8 8 8 8.25 8.25
نرخ بهره بین بانکی 8.51 8.25 8.25 8.25 8.5 8.5
ذخایر ارزی 184661.00 178000 177000 179000 180000 185000
نرخ بهره سپرده 3.72 3.44 3.44 3.44 3.69 3.69
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 1370.00 -1000 -800 500 -2200 1000
حساب جاری -5634.10 -1900 -5000 -1800 -8500 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.80 -1 -1 -1 -0.8 -0.8
واردات 38076.87 38500 38000 38500 38000 39000
صادرات 39447.06 37500 37200 39000 35800 40000
بدهی خارجی 446097.80 440000 444000 444000 444000 445500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10162.00 6700 6750 6750 6750 6850
حواله 7699.06 8250 8350 8300 8300 8400
ورود توریست 1901.49 2000 1400 1800 2200 2500
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 45.3 45.3 45.3 47 47
بودجه دولت -2.00 -2.8 -2.8 -2.8 -2.6 -2.6
هزینه های دولت 2193603.00 2245006 2134168 2226507 2233088 2257678
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.56 7.56
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 52.40 51.9 50.5 50.4 50.2 51
شاخص PMI تولید 50.00 49.6 49.5 49.9 52 48.8
تولید صنعتی -2.86 0.6 -1.2 1.6 1.3 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 0.3 0.14 0.3 0.2 0.2
تولید صنعتی -0.36 1.6 1.4 2 2.2 2.6
تولید خودرو 349.63 0.5 335 350 358 360
شاخص اقتصادی مقدم 1.30 2 2.2 2.2 2 2.4
سرمایه گذاری خصوصی -2.40 3.1 -2.16 3.1 3.5 3.4
استخراج معدن -9.00 -6.7 -6.8 -7.2 -7 -8
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00 108 110 108 105 104
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -0.1 1.1 0.8 0.4 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60 3.3 3.7 3.6 3.4 3.2
هزینه های مصرف کننده 12817024.00 12548215 12739263 13009279 13047730 13191409
قیمت گازوئیل 1.04 0.97 0.94 0.92 0.9 0.9
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
میزان ساخت و ساز -4.15 -1.1 -1.83 2.3 2 2.4


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.