مکزیک

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 19.27 19.31 19.51 19.72 19.93 20.36
بازار سهام 43577.64 43372 42765 42167 41577 40422
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.35 8.58 8.67 8.76 8.85 9.04
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.6 0.6 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2 1.9 1.9 1.8 1.4
نرخ بیکاری 3.40 3.2 3.4 3.6 3.4 3.8
نرخ تورم 4.37 4.1 3.6 3.7 3.2 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 0.6 0.4 -0.1 0.3 0.3
نرخ بهره 8.25 8.25 8.25 8.25 8.5 8.5
موازنه تجاری 1836.32 2000 -400 -800 1500 2000
حساب جاری -5081.50 -4800 -3400 -4600 -4350 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.60 -1 -1 -1 -1 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 45.3 45.3 45.3 45.3 47
بودجه دولت -2.90 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
اطمینان کسب و کار 50.80 50.3 50.3 50.1 50.4 51
شاخص PMI تولید 50.90 51.2 50.8 49.5 49.9 48.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.99 101 101 99.8 100 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.6 -0.1 1.1 0.8 0.7
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.6 0.6 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 2 1.9 1.9 1.8 1.4
تولید ناخالص داخلی 1149.92 1220 1220 1220 1220 1260
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18610326.00 18618209 18604794 18753067 18982533 19248288
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3751715.65 3850121 3809135 3780491 3826750 3880324
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946.16 10000 10000 10000 10000 11500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336.47 18100 18100 17581 18100 18350
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 491385.00 561174 614018 495154 501213 508230
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1288945.00 1326176 1317571 1318591 1314724 1333130
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2965041.00 2890704 2985772 2987783 3024342 3066683
تولید ناخالص داخلی از معادن 896682.00 956318 933549 917306 914616 927420
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 686638.84 725143 765559 702432 700372 710177
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11628126.28 11408343 11857759 11717314 11860689 12026738
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1208225.00 1183059 1228317 1217492 1232390 1249643
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 294583.00 254278 279092 296842 300475 304681
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.2 3.4 3.6 3.4 3.8
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 59.3 59.2 59.81 59.4 59.7
دستمزد 354.35 382 373 368 379 397
دستمزد در تولید 2.30 2.3 2.4 2.4 2.9 3
حداقل دستمزد 102.68 103 103 103 103 112
جمعیت 123.52 125 125 125 125 126
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390.00 5600 5600 5600 5600 5800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200.00 17000 17000 17000 17000 17800
هزینه زندگی خانواده 7900.00 8450 8450 8450 8450 8500
هزینه زندگی انفرادی 4320.00 4600 4600 4600 4600 4600
نرخ اشتغال 96.65 98 98.2 96.63 98.5 98.8
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.37 4.1 3.6 3.7 3.2 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 0.6 0.4 -0.1 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.11 104 104 105 106 110
قیمت مصرف کننده اصلی 101.79 125 103 104 126 127
اندازه اصل تورم 3.60 3.3 3.2 3 3.2 2.8
قیمت تولید 130.12 133 136 135 137 143
قیمت صادرات 107.65 112 110 110 112 114
قیمت واردات 233.64 233 233 234 233 234
تغییر قیمت تولید کننده 4.97 6.3 6 5.7 5.3 4.5
تورم مواد غذایی 5.31 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.81 102 103 106 107 111
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 8.25 8.25 8.25 8.25 8.5 8.5
نرخ بهره بین بانکی 8.59 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
ذخایر ارزی 176384.00 178000 178000 177000 179000 185000
نرخ بهره سپرده 2.70 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1836.32 2000 -400 -800 1500 2000
حساب جاری -5081.50 -4800 -3400 -4600 -4350 -3700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.60 -1 -1 -1 -1 -0.8
واردات 35692.97 38500 38500 38000 38500 39000
صادرات 37529.28 38000 37500 37200 39000 40000
بدهی خارجی 451594.30 438000 440000 444000 444000 445500
رابطه مبادله 46.07 48.07 47.21 47.01 48.07 48.72
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4135.00 6650 6700 6750 6750 6850
حواله 8776.40 8200 8250 8350 8300 8400
ورود توریست 2683.20 2100 2000 1400 1800 2500
گردش سرمایه -17.50 -30 -15 -18 -24 -30
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.40 45.3 45.3 45.3 45.3 47
بودجه دولت -2.90 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
ارزش بودجه دولت -178960.00 -35000 -58000 -85000 -28000 -25000
هزینه های دولت 2120744.19 2221656 2284426 2169521 2163159 2193443
هزینه های مالی 467117.60 460000 480000 470000 765000 745000
مخارج نظامی 5532.60 5100 5100 5100 5100 4800
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ تامین اجتماعی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 7.58 7.58 7.58 7.58 7.56
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 50.80 50.3 50.3 50.1 50.4 51
شاخص PMI تولید 50.90 51.2 50.8 49.5 49.9 48.8
تولید صنعتی -2.50 -2.3 0.6 -1.2 1.6 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 0.5 0.3 0.14 0.3 0.2
تولید صنعتی 0.50 2 2.1 2.3 2.4 2.6
تولید خودرو 333.68 335 340 335 350 360
شاخص اقتصادی مقدم 1.80 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4
سرمایه گذاری خصوصی -3.20 3.3 3.1 -2.16 3.1 3.1
استخراج معدن -8.20 -7.1 -6.7 -6.8 -7.2 -8
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.99 101 101 99.8 100 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.6 -0.1 1.1 0.8 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 3.6 3.3 3.7 3.6 3.2
هزینه های مصرف کننده 12501730.41 14000000 12412758 12597619 15000000 15000000
پس انداز های شخصی 21.50 21.2 21.77 21.77 21.77 22
قیمت گازوئیل 0.99 0.98 0.95 0.93 0.9 0.9
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
میزان ساخت و ساز -4.32 -1.4 -1.1 -1.83 2.3 2.4


مکزیک - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.