موریس

بازارها آخرین مرجع
پول 34.85 2019-04
بازار سهام 2147 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم -1.4 2019-03
نرخ بهره 3.5 2019-03
موازنه تجاری -7754 2019-02
حساب جاری -8273 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 144 2018-09
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 13.34 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 131461 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24479 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20293 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5340 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16734 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 305 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7038 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2025 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد شاغل 553 2018-12
افراد بیکار 38.1 2018-12
هزینه های کار 132 2017-12
بهره وری 128 2017-12
پست های خالی شغلی 4124 2018-12
دستمزد 27574 2017-12
جمعیت 1.26 2017-12
نرخ اشتغال 93.6 2018-12
دستمزد در تولید 118 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-03
اندازه اصل تورم 1.9 2019-02
قیمت تولید 109 2019-02
تورم مواد غذایی -4.1 2019-02
CPI مسکن آب و برق 98.19 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-03
قیمت صادرات 98.6 2018-09
قیمت واردات 95.4 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 2019-03
ذخایر ارزی 6533 2019-03
نرخ بهره سپرده 3.1 2017-12
ترازنامه بانک 1409571 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 233933 2019-03
نرخ وام 8.5 2019-02
عرضه پول M3 559691 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7754 2019-02
حساب جاری -8273 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2017-12
صادرات 6148 2019-02
واردات 13902 2019-02
بدهی خارجی 42078 2018-09
درآمد گردشگری 6178 2019-01
ورود توریست 114419 2019-03
ذخایر طلا 12.4 2019-03
گردش سرمایه 8867 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12330 2017-12
رابطه مبادله 103 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
ارزش بودجه دولت -2573 2019-02
هزینه های دولت 18605 2018-12
درآمدهای دولت 6753 2019-02
هزینه های مالی 9326 2019-02
ارزیابی اعتبار 65
مخارج نظامی 22.2 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 144 2018-09
تولید صنعتی 2.2 2018-12
تغییرات موجودی انبار 484 2018-12
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 63.74 2018-12
رتبه رقابتی 49 2018-12
شاخص فساد مالی 51 2018-12
رتبه فساد مالی 56 2018-12
آسانی کسب و کار 20 2018-12
تولید صنعتی -0.7 2018-09
استخراج معدن 3.1 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 101280 2018-12
نرخ وام بانکی 8.5 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 99.1 2011-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.