موریس

بازارها آخرین مرجع
پول 34.12 2019-02
بازار سهام 2209 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2018-09
نرخ بیکاری 6.9 2018-09
نرخ تورم 0.5 2019-01
نرخ بهره 3.5 2019-01
موازنه تجاری -9872 2018-12
حساب جاری -9787 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
اطمینان کسب و کار 144 2018-09
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 13.34 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 118414 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24629 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20293 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5375 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14548 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 275 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6906 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2046 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2018-09
افراد شاغل 537 2018-09
افراد بیکار 39.8 2018-09
هزینه های کار 132 2017-12
بهره وری 128 2017-12
پست های خالی شغلی 4124 2018-12
دستمزد 27574 2017-12
جمعیت 1.26 2017-12
نرخ اشتغال 93.1 2018-09
دستمزد در تولید 116 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-01
اندازه اصل تورم 2.5 2018-11
قیمت تولید 109 2018-12
تورم مواد غذایی -1.1 2019-01
CPI مسکن آب و برق 98.16 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-01
قیمت صادرات 98.6 2018-09
قیمت واردات 95.4 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3.5 2019-01
ذخایر ارزی 6502 2019-01
نرخ بهره سپرده 3.1 2017-12
ترازنامه بانک 1347794 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 224315 2018-12
نرخ وام 8.5 2018-11
عرضه پول M1 113970 2018-09
عرضه پول M2 401094 2018-09
عرضه پول M3 555014 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -9872 2018-12
حساب جاری -9787 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.8 2017-12
صادرات 7508 2018-12
واردات 17380 2018-12
بدهی خارجی 44544 2018-03
درآمد گردشگری 5440 2018-10
ورود توریست 122273 2019-01
ذخایر طلا 12.4 2019-03
گردش سرمایه 8867 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12330 2017-12
رابطه مبادله 103 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
ارزش بودجه دولت -541 2018-12
هزینه های دولت 17684 2018-09
درآمدهای دولت 12983 2018-12
هزینه های مالی 13524 2018-12
ارزیابی اعتبار 65
مخارج نظامی 22.2 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 144 2018-09
تولید صنعتی -0.1 2018-09
تغییرات موجودی انبار 784 2018-09
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 63.74 2018-12
رتبه رقابتی 49 2018-12
شاخص فساد مالی 51 2018-12
رتبه فساد مالی 56 2018-12
آسانی کسب و کار 20 2018-12
تولید صنعتی -0.7 2018-09
استخراج معدن 3.1 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 93016 2018-09
نرخ وام بانکی 8.5 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
نرخ مالکیت مسکن 99.1 2011-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.