موریس

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 2202.52 2205 2197 2190 2182 2167
پول 34.25 34.13 34.35 34.58 34.82 35.29
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.9 3.9 4 4 5
نرخ بیکاری 6.90 7 6.9 6.8 6.8 6.5
نرخ تورم 0.50 2 1.6 1.3 1.5 2
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 2.75
موازنه تجاری -10601.00 -8651 -8605 -8625 -8643 -8639
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5 -5 -5 -5 -4.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90 68 68 68 68 66
بودجه دولت -3.20 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 144.30 155 161 166 155 155
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 3.9 3.9 4 4 5
تولید ناخالص داخلی 13.34 14.7 14.7 14.7 14.7 15.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 118414.00 115070 122790 120782 123151 129308
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24629.00 19611 21543 25122 25614 26895
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186.10 10830 10830 10830 10830 10980
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20292.74 21575 21575 21345 21345 22052
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5375.00 4565 4682 5590 5590 5870
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14548.00 10487 13527 14839 15130 15886
تولید ناخالص داخلی از معادن 275.00 205 279 286 286 300
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6906.00 6985 6664 7044 7182 7541
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2046.00 2263 2027 2087 2128 2234
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.90 7 6.9 6.8 6.8 6.5
دستمزد 27574.00 29000 27550 27565 29000 30000
دستمزد در تولید 115.70 114 136 138 115 120
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.50 2 1.6 1.3 1.5 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.83 108 105 105 106 108
قیمت تولید 109.10 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی -1.10 -2 3.5 3.8 3.2 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.35 107 109 108 110 112
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 2.75
نرخ بهره سپرده 3.10 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
نرخ وام 8.50 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -10601.00 -8651 -8605 -8625 -8643 -8639
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.80 -5 -5 -5 -5 -4.3
درآمد گردشگری 5440.00 4396 4379 4370 4364 4358
ورود توریست 122273.00 112000 112000 114000 113000 112000
رابطه مبادله 103.40 105 103 103 103 103
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90 68 68 68 68 66
بودجه دولت -3.20 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
ارزش بودجه دولت -541.30 -588 -299 -502 -420 -486
هزینه های دولت 17684.00 18272 20462 18391 18391 19311
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 144.30 155 161 166 155 155
تولید صنعتی -0.10 2.31 2.26 2.16 2.09 2.11
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 93016.00 85297 89023 94876 96737 101573
نرخ وام بانکی 8.50 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.