موریس

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 2128.95 2119 2112 2104 2097 2082
پول 36.35 36.89 37.09 37.29 37.49 37.88
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.7 3.8 4 3.6 3.9
نرخ بیکاری 6.60 6.9 6.6 6.4 6.2 6.4
نرخ تورم 0.30 0.5 0.8 1 1.3 1.5
نرخ بهره 3.35 3.35 3.35 3 3 3
موازنه تجاری -10736.00 -10600 -6300 -6300 -6300 -10200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 62.8 63 63 63 63
بودجه دولت -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
اطمینان کسب و کار 161.50 175 190 180 185 180
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.7 3.8 4 3.6 3.9
تولید ناخالص داخلی 14.22 14.7 15.5 15.5 15.5 15.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7476.00 6154 6827 7775 7745 6394
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23321.00 25285 22848 24254 24161 26271
تولید ناخالص داخلی سرانه 10578.60 10830 11200 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21074.81 21575 21345 21345 22052 22052
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5011.00 5527 5084 5211 5191 5743
تولید ناخالص داخلی از ساخت 13446.00 17265 10724 13984 13930 17938
تولید ناخالص داخلی از معادن 276.00 316 216 287 286 329
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6813.00 7244 7411 7086 7058 7527
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1796.00 1916 2099 1868 1861 1991
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.60 6.9 6.6 6.4 6.2 6.4
دستمزد 29841.00 30700 31800 31800 31800 31800
دستمزد در تولید 123.90 115 115 115 115 120
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.30 0.5 0.8 1 1.3 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.07 103 105 104 105 104
قیمت تولید 110.20 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 0.60 3.2 3.2 3.2 3.2 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.80 108 104 104 105 109
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 3.35 3.35 3.35 3 3 3
نرخ بهره سپرده 3.30 3.3 3.3 2.95 2.95 2.95
نرخ وام 8.35 8.35 8.35 8 8 8
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -10736.00 -10600 -6300 -6300 -6300 -10200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -8.3 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
درآمد گردشگری 4753.00 6900 5400 5150 4000 6650
ورود توریست 129018.00 162000 118000 98000 112000 110000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 62.8 63 63 63 63
بودجه دولت -3.20 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
هزینه های دولت 20135.00 19284 18894 20940 20860 20036
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 161.50 175 190 180 185 180
تولید صنعتی 2.00 2.4 -0.5 1.2 1.6 2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 90880.00 104892 89991 94515 94152 108982
نرخ وام بانکی 8.35 8.35 8.35 8 8 8


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.