موریس

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 2108.15 2126 2119 2112 2105 2092
پول 35.95 35.86 36.07 36.28 36.5 36.93
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 4 3.7 3.9 4.1 4
نرخ بیکاری 6.40 6.7 6.5 6.3 6.6 6.5
نرخ تورم 0.80 0.3 1 1.5 1.3 1.8
نرخ بهره 3.50 3.5 3.25 3.25 3.25 2.75
موازنه تجاری -9750.00 -9000 -8800 -10600 -6300 -10200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -8.3 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90 68 68 68 66 66
بودجه دولت -3.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.2 -3.2
اطمینان کسب و کار 159.60 161 166 155 155 155
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 4 3.7 3.9 4.1 4
تولید ناخالص داخلی 13.34 14.7 14.7 14.7 15.5 15.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 131461.00 122643 120609 136588 136851 142051
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24479.00 22666 24487 25434 25483 26451
تولید ناخالص داخلی سرانه 10186.10 10830 10830 10830 10980 10980
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20292.74 21575 21345 21345 22052 22052
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5340.00 4645 5419 5548 5559 5770
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16734.00 13534 14818 17387 17420 18082
تولید ناخالص داخلی از معادن 305.00 274 280 317 318 330
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7038.00 6668 7034 7312 7327 7605
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2025.00 1852 1890 2104 2108 2188
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.40 6.7 6.5 6.3 6.6 6.5
دستمزد 27574.00 27550 27565 29000 29000 30000
دستمزد در تولید 117.70 136 138 115 115 120
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.80 0.3 1 1.5 1.3 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.38 103 103 104 106 106
قیمت تولید 109.40 105 105 105 105 105
تورم مواد غذایی 0.20 3.5 3.8 3.2 3.2 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.44 107 106 109 104 111
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 3.50 3.5 3.25 3.25 3.25 2.75
نرخ بهره سپرده 3.10 3.1 2.85 2.85 2.85 2.6
نرخ وام 8.50 8.5 8.25 8.25 8.25 8
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -9750.00 -9000 -8800 -10600 -6300 -10200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.80 -8.3 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6
درآمد گردشگری 5200.00 4379 4370 4364 4364 4358
ورود توریست 96814.00 112000 114000 113000 113000 112000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.90 68 68 68 66 66
بودجه دولت -3.20 -3.1 -3.1 -3.1 -3.2 -3.2
هزینه های دولت 18605.00 20090 18156 19331 19368 20104
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 159.60 161 166 155 155 155
تولید صنعتی 2.20 0.8 2 2.4 0.6 2.3
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 101280.00 88973 94603 105230 105432 109439
نرخ وام بانکی 8.50 8.5 8.25 8.25 8.25 8


موریس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.