موریتانی

بازارها آخرین مرجع
پول 357 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2017-12
نرخ بیکاری 11.8 2017-12
نرخ تورم 2.3 2019-02
نرخ بهره 6.5 2019-03
موازنه تجاری -45.32 2018-12
حساب جاری -254 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.3 2017-12
بودجه دولت 1.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی 5.02 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1305 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3598 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.8 2017-12
جمعیت 4.4 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 2019-02
تورم مواد غذایی 3.2 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-02
CPI مسکن آب و برق 102 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -45.32 2018-12
حساب جاری -254 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16 2018-12
صادرات 204 2018-12
واردات 249 2018-12
ذخایر طلا 0.31 2018-12
تولید نفت خام 4 2018-12
بدهی خارجی 4062 2017-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.3 2017-12
بودجه دولت 1.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 136 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 16 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 9 2018-12
سرعت اینترنت 1638 2017-03
آدرس های IP 12408 2017-03
شاخص رقابتی 40.77 2018-12
رتبه رقابتی 131 2018-12
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 148 2018-12
تولید الکتریسیته 98.16 2018-09
تولید صنعتی 2.2 2018-06
استخراج معدن -7.4 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریتانی - شاخص های اقتصادی.