موریتانی

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 357.30 358 359 360 361 364
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.70 4.1 3.8 3.6 3.5 4.5
Balance of Trade -211.66 -123 -105 -121 -140 -128
Current Account to GDP -10.90 -27 -22 -22 -22 -20
Government Debt to GDP 77.30 88 90 90 90 94
Government Budget -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 40.00 40 40 40 40 40
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 5.02 5.5 6 6 6 6.5
GDP per capita 1305.20 1350 1430 1430 1430 1500
GDP per capita PPP 3597.63 3590 3559 3559 3590 3594
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.70 4.1 3.8 3.6 3.5 4.5
Consumer Price Index Cpi 108.90 110 111 112 113 119
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -211.66 -123 -105 -121 -140 -128
Current Account to GDP -10.90 -27 -22 -22 -22 -20
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 77.30 88 90 90 90 94
Government Budget -0.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 40.00 40 40 40 40 40
Sales Tax Rate 16.00 16 16 16 16 16
Social Security Rate 16.00 16 16 16 16 16
Social Security Rate For Companies 15.00 15 15 15 15 15
Social Security Rate For Employees 1.00 1 1 1 1 1


موریتانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.