موریتانی

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 357.30 357 357 357 357 357
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.90 2.8 3 3.2 3.2 3.4
نرخ بهره 6.50 6.5 6 6 5.75 5.75
موازنه تجاری -10.46 -143 -143 -143 -143 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.00 -15 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 90 94 94 94 94
بودجه دولت 1.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید ناخالص داخلی 5.37 6 6.5 6.5 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1349.40 1360 1400 1400 1400 1400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 372.40 380 420 420 420 420
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.90 2.8 3 3.2 3.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.00 111 112 112 113 115
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6 6 5.75 5.75
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -10.46 -143 -143 -143 -143 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.00 -15 -15.7 -15.7 -15.7 -15.7
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.00 90 94 94 94 94
بودجه دولت 1.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6


موریتانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.