موریتانی

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 357.30 357 357 357 357 357
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.80 2.5 2.8 3 3.2 3.4
موازنه تجاری -38.47 -140 -143 -143 -143 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.00 -15 -15 -15.7 -15.7 -15.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.30 90 90 94 94 94
بودجه دولت 1.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 5.37 6 6 6.5 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1349.40 1360 1360 1400 1400 1400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 372.40 380 380 420 420 420
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.80 2.5 2.8 3 3.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.70 111 111 112 112 115
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -38.47 -140 -143 -143 -143 -130
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.00 -15 -15 -15.7 -15.7 -15.7
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.30 90 90 94 94 94
بودجه دولت 1.60 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6


موریتانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.