مالت

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 4618 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-09
نرخ بیکاری 3.4 2019-06
نرخ تورم 1.4 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -1.4 2019-10
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری -349300 2019-10
حساب جاری 360982 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 104 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.9 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-10
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-09
تولید ناخالص داخلی 14.54 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2959781 2019-09
تولید ناخالص ملی 3177717 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 458033 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38147 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2019-06
افراد شاغل 219375 2019-07
افراد بیکار 1666 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 9.7 2019-10
هزینه های کار 97.16 2019-09
دستمزد 19484 2019-06
حداقل دستمزد 758 2019-06
جمعیت 0.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.9 2019-06
نرخ اشتغال 73.1 2019-06
استخدام تمام وقت 216 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 29.6 2019-06
بهره وری 131 2019-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -1.4 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 85.68 2019-09
قیمت تولید 109 2019-10
CPI مسکن آب و برق 106 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-10
تورم مواد غذایی 1.4 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
عرضه پول M0 1213 2019-10
عرضه پول M1 16882 2019-10
عرضه پول M2 20594 2019-10
عرضه پول M3 20663 2019-10
وام به بخش خصوصی 3668 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -349300 2019-10
حساب جاری 360982 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
صادرات 280700 2019-10
واردات 630000 2019-10
بدهی خارجی 92145 2019-06
گردش سرمایه 698867 2019-06
ورود توریست 287191 2019-10
ذخایر طلا 0.25 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 884 2019-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت -27704 2019-10
هزینه های دولت 438723 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 2018-12
درآمدهای دولت 376446 2019-10
بدهی های دولت 5832 2019-06
هزینه های مالی 404150 2019-10
درخواست پناهندگی 280 2019-08
ارزیابی اعتبار 73 2019-12
مخارج نظامی 64.7 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2019-11
تولید صنعتی 1 2019-10
تولید صنعتی 6.3 2019-09
استفاده از ظرفیت 78 2019-12
تغییرات موجودی انبار -57742 2019-09
ثبت خودرو 1752 2019-09
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.55 2019-12
رتبه رقابتی 38 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2018-12
رتبه فساد مالی 51 2018-12
آسانی کسب و کار 88 2019-12
تولید الکتریسیته 157 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2019-10
استخراج معدن 7.9 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.9 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.1 2019-10
هزینه های مصرف کننده 1294330 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 10048 2019-08
نرخ وام بانکی 3.66 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 5891 2019-08
قیمت گازوئیل 1.55 2019-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 123 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.