مالت

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 4688 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2018-12
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
نرخ تورم 1.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -341731 2019-02
حساب جاری 190316 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.6 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-02
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 12.54 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2677330 2018-12
تولید ناخالص ملی 2868846 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 530295 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 27146 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
افراد شاغل 209189 2018-10
افراد بیکار 1829 2019-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 8.8 2019-02
هزینه های کار 108 2018-12
دستمزد 19036 2018-12
حداقل دستمزد 758 2019-06
جمعیت 0.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.9 2018-09
نرخ اشتغال 72.8 2018-09
استخدام تمام وقت 204 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 31.4 2018-12
بهره وری 126 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 85.97 2018-12
قیمت تولید 106 2019-02
CPI مسکن آب و برق 105 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-03
تورم مواد غذایی 3.5 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
عرضه پول M0 1165 2019-02
عرضه پول M1 16335 2019-02
عرضه پول M2 20257 2019-02
عرضه پول M3 20833 2019-02
وام به بخش خصوصی 3572 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -341731 2019-02
حساب جاری 190316 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
صادرات 255958 2019-02
واردات 597688 2019-02
بدهی خارجی 91493 2018-12
گردش سرمایه 9424 2018-12
ورود توریست 125198 2019-02
ذخایر طلا 0.09 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1017 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت -7959 2019-02
هزینه های دولت 479443 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.5 2017-12
درآمدهای دولت 386784 2019-02
بدهی های دولت 5512 2018-09
هزینه های مالی 394744 2019-02
درخواست پناهندگی 240 2019-01
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 61.8 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-03
تولید صنعتی -1.5 2019-02
تولید صنعتی -3.3 2019-01
استفاده از ظرفیت 77.1 2019-03
تغییرات موجودی انبار -39350 2018-12
ثبت خودرو 1974 2018-12
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.75 2018-12
رتبه رقابتی 36 2018-12
شاخص فساد مالی 54 2018-12
رتبه فساد مالی 51 2018-12
آسانی کسب و کار 84 2018-12
تولید الکتریسیته 132 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2019-02
استخراج معدن 30.5 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.6 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2019-02
هزینه های مصرف کننده 1248604 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 9587 2018-12
نرخ وام بانکی 3.67 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 5405 2018-09
قیمت گازوئیل 1.53 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 124 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 81.9 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.