مالت

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 4773 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2019-06
نرخ بیکاری 3.4 2019-06
نرخ تورم 1.6 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -1.1 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -270929 2019-08
حساب جاری 360982 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.1 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-08
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 14.54 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2625920 2019-06
تولید ناخالص ملی 3001947 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 445896 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38147 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2019-06
افراد شاغل 215239 2019-04
افراد بیکار 1645 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 8.4 2019-08
هزینه های کار 120 2019-03
دستمزد 19484 2019-06
حداقل دستمزد 758 2019-06
جمعیت 0.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.4 2019-03
نرخ اشتغال 73.1 2019-06
استخدام تمام وقت 216 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 29.6 2019-06
بهره وری 115 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -1.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 80.18 2019-06
قیمت تولید 108 2019-08
CPI مسکن آب و برق 105 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-09
تورم مواد غذایی 3 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
عرضه پول M0 1203 2019-08
عرضه پول M1 16647 2019-08
عرضه پول M2 20368 2019-08
عرضه پول M3 20442 2019-08
وام به بخش خصوصی 3668 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -270929 2019-08
حساب جاری 360982 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
صادرات 353032 2019-08
واردات 623962 2019-08
بدهی خارجی 92145 2019-06
گردش سرمایه 698867 2019-06
ورود توریست 338758 2019-08
ذخایر طلا 0.25 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1053 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت 209904 2019-08
هزینه های دولت 469012 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 2018-12
درآمدهای دولت 551548 2019-08
بدهی های دولت 5847 2019-03
هزینه های مالی 341644 2019-08
درخواست پناهندگی 245 2019-06
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 64.7 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-09
تولید صنعتی 7.4 2019-08
تولید صنعتی 2.9 2019-07
استفاده از ظرفیت 75.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 41606 2019-06
ثبت خودرو 2513 2019-06
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.55 2019-12
رتبه رقابتی 38 2019-12
شاخص فساد مالی 54 2018-12
رتبه فساد مالی 51 2018-12
آسانی کسب و کار 84 2018-12
تولید الکتریسیته 199 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.5 2019-08
استخراج معدن 16.6 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.1 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.2 2019-08
هزینه های مصرف کننده 1231901 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 10048 2019-08
نرخ وام بانکی 3.68 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 5891 2019-08
قیمت گازوئیل 1.54 2019-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 123 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 81.6 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.