مالت

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 4874 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-03
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
نرخ تورم 1.7 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -234213 2019-04
حساب جاری 190316 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
اطمینان کسب و کار 95.9 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.6 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2019-04
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-03
تولید ناخالص داخلی 12.54 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2479809 2019-03
تولید ناخالص ملی 2802669 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 519627 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 27146 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2018-12
افراد شاغل 210613 2018-11
افراد بیکار 1748 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 9.7 2019-04
هزینه های کار 121 2019-03
دستمزد 19036 2018-12
حداقل دستمزد 758 2019-06
جمعیت 0.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 1.9 2018-12
نرخ اشتغال 72.3 2018-12
استخدام تمام وقت 204 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 31.4 2018-12
بهره وری 114 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 80.2 2019-03
قیمت تولید 108 2019-04
CPI مسکن آب و برق 105 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2019-05
تورم مواد غذایی 4.3 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
عرضه پول M0 1177 2019-04
عرضه پول M1 16147 2019-04
عرضه پول M2 19794 2019-04
عرضه پول M3 20335 2019-04
وام به بخش خصوصی 3667 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -234213 2019-04
حساب جاری 190316 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.2 2018-12
صادرات 231461 2019-04
واردات 465674 2019-04
بدهی خارجی 91493 2018-12
گردش سرمایه 9424 2018-12
ورود توریست 244372 2019-04
ذخایر طلا 0.09 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1017 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت 2 2018-12
ارزش بودجه دولت -9771 2019-04
هزینه های دولت 490835 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 2018-12
درآمدهای دولت 373176 2019-04
بدهی های دولت 5512 2018-09
هزینه های مالی 382947 2019-04
درخواست پناهندگی 120 2019-02
ارزیابی اعتبار 73.75
مخارج نظامی 64.7 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 95.9 2019-05
تولید صنعتی -1.8 2019-04
تولید صنعتی -6.5 2019-03
استفاده از ظرفیت 78.2 2019-06
تغییرات موجودی انبار 69766 2019-03
ثبت خودرو 1976 2019-03
سرعت اینترنت 12829 2017-03
آدرس های IP 194646 2017-03
شاخص رقابتی 68.75 2018-12
رتبه رقابتی 36 2018-12
شاخص فساد مالی 54 2018-12
رتبه فساد مالی 51 2018-12
آسانی کسب و کار 84 2018-12
تولید الکتریسیته 128 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2019-04
استخراج معدن 49.8 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.6 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.7 2019-04
هزینه های مصرف کننده 1227361 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 9587 2018-12
نرخ وام بانکی 3.69 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 5688 2019-04
قیمت گازوئیل 1.52 2019-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 124 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 81.9 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالت - شاخص های اقتصادی.