مالت

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 4489.50 4406 4378 4351 4324 4271
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.60 0.8 0.6 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 4.8 5.3 4.6 3.8 3.2
نرخ بیکاری 3.70 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
نرخ تورم 1.20 2 2.2 2.1 2.2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.9 0.1 0.2 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -117000.00 -209500 -196500 -154261 -154261 -110300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.40 11 11 11 11 10.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.80 56.3 56.3 56.3 56.3 54.7
بودجه دولت 3.90 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
اطمینان کسب و کار 101.90 119 118 118 118 117
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.20 21.8 21.4 21.1 21 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.1 0.1 0.1 1.8 1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.60 0.8 0.6 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 4.8 5.3 4.6 3.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 12.54 14 14 14 14 15.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2841842.00 2452464 2619426 2971146 2949832 3044227
تولید ناخالص ملی 2968973.20 2801786 2967643 3104061 3081794 3180412
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 441988.00 418052 468475 462098 458784 473465
تولید ناخالص داخلی سرانه 27145.81 29660 29660 29660 29660 30540
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513.32 38000 38000 38000 38000 38900
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.70 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
دستمزد 19076.43 19300 19503 19593 19200 19400
حداقل دستمزد 747.54 760 760 760 760 772
جمعیت 0.48 0.5 0.5 0.5 0.5 0.52
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 62 62 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 63 62 62 63 63
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.20 2 2.2 2.1 2.2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.5 0.9 0.1 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.72 102 103 104 104 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.13 103 109 109 105 107
قیمت تولید 106.80 111 112 111 97.41 99.56
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 2.5 2.4 3.9 4.1 2.4
تورم مواد غذایی 3.60 2.4 2.6 2.5 2.6 2.8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -117000.00 -209500 -196500 -154261 -154261 -110300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.40 11 11 11 11 10.5
واردات 397500.00 491600 471600 497042 498400 521400
صادرات 280600.00 282100 275100 253038 388100 406100
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.80 56.3 56.3 56.3 56.3 54.7
بودجه دولت 3.90 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6
ارزش بودجه دولت -10960.00 -1084 -2951 -2196 -2143 -2093
هزینه های دولت 403635.00 408706 452739 422202 418973 432380
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.50 34.6 34.6 34.6 34.6 34.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 101.90 119 118 118 118 117
تولید صنعتی -2.60 0.9 1.2 1.5 1.8 2.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.20 21.8 21.4 21.1 21 17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.1 0.1 0.1 1.8 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.90 -0.9 -0.89 -0.89 3.8 3.4
هزینه های مصرف کننده 1263165.00 1242991 1263578 1320639 1311165 1353123
نرخ وام بانکی 3.72 3.63 3.63 3.68 3.73 3.73
قیمت گازوئیل 1.56 1.54 1.5 1.46 1.43 1.43


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.