مالت

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 4883.88 4789 4758 4728 4698 4638
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 5.3 4.6 3.8 3.1 3.2
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.7 3.3 4 3.4
نرخ تورم 1.70 1.6 1.7 2.2 2 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.9 0.1 0.2 0.2 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -234213.00 -328000 -188000 -133300 -220000 -111300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 9 9 9 8.5 8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 43 43 43 40 40
بودجه دولت 2.00 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6
اطمینان کسب و کار 95.90 112 112 112 113 115
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.60 4.5 5.1 5.5 6 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 0.1 0.1 1.8 1.8 1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 5.3 4.6 3.8 3.1 3.2
تولید ناخالص داخلی 12.54 14 14 14 15.3 15.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2479809.00 2653075 2978028 2794316 2556683 2883734
تولید ناخالص ملی 2802669.45 2936070 3101973 2977862 2957780 3073154
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 519627.00 463692 476795 565554 535735 583652
تولید ناخالص داخلی سرانه 27145.81 29660 29660 29660 30540 30540
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36513.32 38000 38000 38000 38900 38900
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.7 3.3 4 3.4
دستمزد 19035.61 19503 19593 19200 19200 19400
حداقل دستمزد 757.64 758 758 758 772 772
جمعیت 0.48 0.5 0.5 0.5 0.52 0.52
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 62 63 63 63
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.70 1.6 1.7 2.2 2 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.9 0.1 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.63 103 104 105 103 108
قیمت تولید 107.73 110 111 111 109 114
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 2.4 3.9 4.1 2.1 2.4
تورم مواد غذایی 4.30 2.6 2.5 2.6 2.6 2.8
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -234213.00 -328000 -188000 -133300 -220000 -111300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 9 9 9 8.5 8.5
واردات 465674.00 592600 432600 428400 498400 451400
صادرات 231461.00 265100 244200 295100 278400 340100
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 43 43 43 40 40
بودجه دولت 2.00 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6
هزینه های دولت 490835.00 459424 438016 500204 506051 516210
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 37 37 37 37.2 37.2
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 95.90 112 112 112 113 115
تولید صنعتی -1.80 1.2 1.5 1.8 1.8 2.5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.60 4.5 5.1 5.5 6 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 0.1 0.1 1.8 1.8 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.70 -0.89 -0.89 3.8 3.8 3.4
هزینه های مصرف کننده 1227361.00 1253439 1315681 1290187 1265409 1331473
نرخ وام بانکی 3.69 3.68 3.68 3.68 3.93 3.93
قیمت گازوئیل 1.52 1.48 1.44 1.41 1.37 1.37


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.