مالت

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 4767.87 4828 4798 4768 4739 4680
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.6 3.8 3.1 3 3.2
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.3 4 4 3.4
نرخ تورم 1.80 1.7 2.2 2 1.9 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -385700.00 -188000 -133300 -220000 -334000 -111300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 9 9 8.5 8.5 8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 43 43 40 40 40
بودجه دولت 2.00 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
اطمینان کسب و کار 101.40 112 112 113 113 115
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.90 5.1 5.5 6 6 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 0.1 1.8 1.8 1.8 1.6
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.6 3.8 3.1 3 3.2
تولید ناخالص داخلی 14.54 15.1 15.1 15.9 15.9 15.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2479809.00 2960502 2779069 2760327 2556683 2867999
تولید ناخالص ملی 2802669.45 3101973 2977862 2957780 2889552 3073154
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 519627.00 463532 550446 546734 535735 568060
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385.10 29660 29660 31500 31500 31500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38146.77 40000 41500 41500 41500 41500
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.50 3.7 3.3 4 4 3.4
دستمزد 19390.28 19503 19200 19200 19200 19400
حداقل دستمزد 757.64 758 758 772 772 772
جمعیت 0.48 0.5 0.5 0.52 0.52 0.52
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 62 63 63 63 63
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.80 1.7 2.2 2 1.9 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.85 103 105 104 105 107
قیمت تولید 109.06 109 109 111 110 111
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 2.1 2.2 2 1.9 1.5
تورم مواد غذایی 3.20 2.5 2.6 2.6 2.6 2.8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -385700.00 -188000 -133300 -220000 -334000 -111300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 9 9 8.5 8.5 8.5
واردات 642900.00 432600 428400 428400 608200 451400
صادرات 257300.00 244200 295100 278400 274200 340100
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 43 43 40 40 40
بودجه دولت 2.00 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
هزینه های دولت 490835.00 432885 497662 494306 506051 513587
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 37 37 37.2 37.2 37.2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 101.40 112 112 113 113 115
تولید صنعتی 1.70 1.5 1.8 1.8 1.8 2.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 3.90 5.1 5.5 6 6 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 0.1 1.8 1.8 1.8 1.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.60 -0.89 3.8 3.8 3.8 3.4
هزینه های مصرف کننده 1227361.00 1313965 1296051 1287311 1265409 1337525
نرخ وام بانکی 3.68 3.69 3.69 3.69 3.69 3.69
قیمت گازوئیل 1.51 1.47 1.43 1.4 1.36 1.36


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.