مالت

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 4619.42 4684 4655 4626 4597 4540
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.9 4.2 4.3 3.5 3.2
نرخ بیکاری 3.40 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1
نرخ تورم 1.40 1.2 2 1.9 2.1 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -1.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -331267.00 -133300 -220000 -334000 -334000 -111300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 9 8.5 8.5 8.5 8.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 43 40 40 40 40
بودجه دولت 2.00 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6
اطمینان کسب و کار 104.10 103 104 104 105 105
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.90 3 6 7.5 7 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.3 0.2 0.5 0.8 0.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 4.9 4.2 4.3 3.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 14.54 15.1 15.9 15.9 15.9 15.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2959781.00 2813616 2603025 2738835 2717827 2903652
تولید ناخالص ملی 3177716.95 3009419 2920382 3131030 3107015 3105721
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 458033.00 567510 534958 465070 461502 585670
تولید ناخالص داخلی سرانه 28385.10 29660 31500 31500 31500 31500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38146.77 41500 41500 41500 41500 41500
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.40 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1
دستمزد 19483.57 19200 19200 19200 19200 19400
حداقل دستمزد 757.64 758 772 772 772 772
جمعیت 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
سن بازنشستگی زنان 62.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 62.00 63 63 63 63 63
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.40 1.2 2 1.9 2.1 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -1.40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.27 104 104 105 105 106
قیمت تولید 108.73 109 111 111 111 111
تغییر قیمت تولید کننده 2.20 2.2 2 1.9 1.9 1.5
تورم مواد غذایی 1.40 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -331267.00 -133300 -220000 -334000 -334000 -111300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 11.20 9 8.5 8.5 8.5 8.5
واردات 582062.00 428400 428400 608200 608200 451400
صادرات 250795.00 295100 278400 274200 274200 340100
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.00 43 40 40 40 40
بودجه دولت 2.00 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6
هزینه های دولت 438723.00 500308 500035 489180 485427 516318
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 37 37.2 37.2 37.2 37.2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 104.10 103 104 104 105 105
تولید صنعتی 3.80 2.5 2.2 2 1.9 1.8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.90 3 6 7.5 7 9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.3 0.2 0.5 0.8 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.10 4.8 4.2 4 3.5 3.4
هزینه های مصرف کننده 1294330.00 1302308 1291309 1284873 1275018 1343982
نرخ وام بانکی 3.66 3.68 3.93 3.69 3.69 3.93
قیمت گازوئیل 1.55 1.42 1.38 1.34 1.3 1.23


مالت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.