مالی

بازارها آخرین مرجع
پول 580 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2018-09
نرخ بیکاری 7.9 2017-12
نرخ تورم -0.6 2019-02
نرخ بهره 4.5 2019-03
موازنه تجاری -357 2017-12
حساب جاری -662 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2017-12
بودجه دولت -3.3 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 15.29 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 762 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2014 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2017-12
جمعیت 18.54 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.6 2019-02
تورم مواد غذایی -2.4 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-02
اندازه اصل تورم -0.2 2019-02
CPI مسکن آب و برق 108 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.8 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-03
نرخ بهره سپرده 6.5 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -357 2017-12
حساب جاری -662 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2017-12
صادرات 467 2017-12
واردات 824 2017-12
شاخص تروریسم 6.02 2017-12
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -3.3 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 456 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 10 2018-09
سرعت اینترنت 774 2017-03
آدرس های IP 12496 2017-03
استفاده از ظرفیت 73.3 2018-06
شاخص رقابتی 43.63 2018-12
رتبه رقابتی 125 2018-12
شاخص فساد مالی 32 2018-12
رتبه فساد مالی 120 2018-12
آسانی کسب و کار 145 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -52.8 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالی - شاخص های اقتصادی.