مالی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 578.25 571 576 581 586 596
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4.8 4.8 4.8 4.8 5
نرخ بیکاری 7.90 7.1 7.1 7.1 7.1 6.5
نرخ تورم 1.70 1.2 1.2 1.2 3.8 2.5
موازنه تجاری -356.64 -277 -273 -246 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -9 -9 -9 -9 -8
بودجه دولت -3.30 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4.8 4.8 4.8 4.8 5
تولید ناخالص داخلی 15.29 17 17 17 17 18
تولید ناخالص داخلی سرانه 762.20 775 775 775 775 798
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2014.31 2049 2049 2055 2055 2084
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.90 7.1 7.1 7.1 7.1 6.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.70 1.2 1.2 1.2 3.8 2.5
تورم مواد غذایی 0.80 3.2 2.8 2.5 2.7 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00 104 107 108 110 113
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 6.50 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -356.64 -277 -273 -246 -264 -264
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -9 -9 -9 -9 -8
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بودجه دولت -3.30 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18


مالی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.