مالدیو

بازارها آخرین مرجع
پول 15.42 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2017-12
نرخ بیکاری 5 2017-12
نرخ تورم 0.2 2019-01
نرخ بهره 7 2019-03
موازنه تجاری -214 2018-11
حساب جاری -860 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2017-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی 4.6 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8980 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15184 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 69994 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3302 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4284 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5159 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49265 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3935 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1201 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2017-12
جمعیت 0.43 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-01
CPI مسکن آب و برق 122 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-01
تورم مواد غذایی -4.8 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 2019-03
نرخ بهره سپرده 3.57 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 17627 2018-11
ذخایر ارزی 9716 2018-11
عرضه پول M0 11394 2018-11
عرضه پول M1 14331 2018-11
عرضه پول M2 32626 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -214 2018-11
حساب جاری -860 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -23.7 2018-12
صادرات 44.5 2018-11
واردات 258 2018-11
ورود توریست 150818 2018-12
گردش سرمایه -878 2017-12
بدهی خارجی 1188 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491 2018-12
حواله 5.1 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.6 2017-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 1783 2018-11
ارزش بودجه دولت -350 2018-11
درآمدهای دولت 1432 2018-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 60.5 2018-11
سرعت اینترنت 3763 2017-03
آدرس های IP 24100 2017-03
اطمینان کسب و کار -2 2018-09
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 139 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 22786 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالدیو - شاخص های اقتصادی.