مالدیو

بازارها آخرین مرجع
پول 15.42 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2018-12
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
نرخ تورم 0 2019-09
نرخ بهره 7 2019-10
موازنه تجاری -223 2019-09
حساب جاری -1338 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.7 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 5.27 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8050 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13611 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 71026 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3461 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4622 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5861 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 52898 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3987 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1201 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
جمعیت 0.52 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.8 2019-09
CPI مسکن آب و برق 100 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.1 2019-09
تورم مواد غذایی -0.2 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 2019-10
نرخ بهره سپرده 3.66 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 15380 2019-09
ذخایر ارزی 8159 2019-09
عرضه پول M0 10301 2019-09
عرضه پول M1 13999 2019-09
عرضه پول M2 33775 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -223 2019-09
حساب جاری -1338 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25 2018-12
صادرات 22.3 2019-09
واردات 245 2019-09
ورود توریست 117619 2019-09
گردش سرمایه -1418 2018-12
بدهی خارجی 1390 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491 2018-12
حواله 5.1 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.7 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 32 2019-12
هزینه های مالی 2541 2019-09
ارزش بودجه دولت -806 2019-09
درآمدهای دولت 1735 2019-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 47.9 2019-09
سرعت اینترنت 3763 2017-03
آدرس های IP 24100 2017-03
اطمینان کسب و کار -82 2019-06
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 147 2019-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 24488 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالدیو - شاخص های اقتصادی.