مالدیو

بازارها آخرین مرجع
پول 15.42 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2018-12
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
نرخ تورم 0.9 2019-08
نرخ بهره 7 2019-09
موازنه تجاری -191 2019-08
حساب جاری -1338 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.7 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 5.27 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 8050 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13611 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 69994 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3302 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4284 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1238 2016-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5159 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 49265 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3935 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1201 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2018-12
جمعیت 0.52 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-08
CPI مسکن آب و برق 125 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-08
تورم مواد غذایی -3.7 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 2019-09
نرخ بهره سپرده 3.66 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 16636 2019-08
ذخایر ارزی 9346 2019-08
عرضه پول M0 10625 2019-08
عرضه پول M1 14211 2019-08
عرضه پول M2 34293 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -191 2019-08
حساب جاری -1338 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25 2018-12
صادرات 18 2019-08
واردات 209 2019-08
ورود توریست 139338 2019-08
گردش سرمایه -1418 2018-12
بدهی خارجی 1390 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491 2018-12
حواله 5.1 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.7 2018-12
بودجه دولت -5.5 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 1824 2019-08
ارزش بودجه دولت -480 2019-08
درآمدهای دولت 1344 2019-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
استفاده از ظرفیت 59.4 2019-08
سرعت اینترنت 3763 2017-03
آدرس های IP 24100 2017-03
اطمینان کسب و کار -82 2019-06
شاخص فساد مالی 31 2018-12
رتبه فساد مالی 124 2018-12
آسانی کسب و کار 139 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 24091 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالدیو - شاخص های اقتصادی.