مالدیو

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 15.42 15.49 15.56 15.63 15.7 15.84
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 5.7 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ بیکاری 6.10 5 5 5 5.5 5.5
نرخ تورم 0.00 1.8 2.1 2.3 1.9 2.3
نرخ بهره 7.00 7 6.5 6.5 6.5 6.5
موازنه تجاری -222.70 -221 -221 -221 -221 -230
حساب جاری -1338.10 -1236 -1110 -1110 -1110 -1110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.00 -21.1 -21 -21 -21 -21
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.70 29.1 26 26 26 26
بودجه دولت -5.50 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.10 5 5 5 5.5 5.5
جمعیت 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54 0.54
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.00 1.8 2.1 2.3 1.9 2.3
تورم مواد غذایی -0.20 1.2 1.2 1.2 1.2 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.80 101 101 102 102 103
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 7.00 7 6.5 6.5 6.5 6.5
نرخ بهره سپرده 3.66 3.57 3.07 3.07 3.07 3.07
ذخایر ارزی 8158.70 13340 13340 13340 13340 13750
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -222.70 -221 -221 -221 -221 -230
حساب جاری -1338.10 -1236 -1110 -1110 -1110 -1110
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.00 -21.1 -21 -21 -21 -21
صادرات 22.30 34 34 34 34 37
واردات 245.00 255 255 255 255 267
ورود توریست 117619.00 135500 135500 135500 135500 129000
بدهی خارجی 1389.50 1450 1670 1670 1477 1670
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491.30 -388 -328 -328 -328 -328
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.70 29.1 26 26 26 26
بودجه دولت -5.50 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -82.00 75 75 75 75 81


مالدیو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.