مالدیو

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 15.42 15.36 15.43 15.5 15.57 15.71
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 7.2 7.2 7.2 7.2 7.4
نرخ بیکاری 5.00 5 5 5 5 5.5
نرخ تورم 0.50 2.4 2.6 2.8 2.3 2.1
موازنه تجاری -213.70 -216 -221 -220 -221 -230
حساب جاری -860.10 -823 -823 -823 -823 -710
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 29.1 29.1 29.1 29.1 26
بودجه دولت -2.00 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.5
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.00 5 5 5 5 5.5
جمعیت 0.43 0.45 0.45 0.45 0.44 0.45
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.50 2.4 2.6 2.8 2.3 2.1
تورم مواد غذایی -1.60 2.6 2.1 1.4 1.2 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.67 115 114 116 115 118
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره سپرده 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
ذخایر ارزی 9715.70 13000 13150 13270 13340 13750
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -213.70 -216 -221 -220 -221 -230
حساب جاری -860.10 -823 -823 -823 -823 -710
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -17.10 -14.8 -14.8 -14.8 -14.8 -11
صادرات 44.50 27 25 29 34 37
واردات 258.20 243 246 249 255 267
ورود توریست 150818.00 126000 128900 131800 135500 129000
بدهی خارجی 1188.20 1450 1450 1450 1450 1670
گردش سرمایه -878.00 -448 -448 -448 -448 -280
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -491.30 -388 -388 -388 -388 -328
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 29.1 29.1 29.1 29.1 26
بودجه دولت -2.00 -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 -4.5
درآمدهای دولت 1432.30 1800 1680 1750 1840 2100
هزینه های مالی 1782.60 1220 1590 1810 1970 1100
ارزش بودجه دولت -350.20 580 90 -60 -130 1000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
استفاده از ظرفیت 60.50 69 23 57 68 62
اطمینان کسب و کار -2.00 71 -42 -26 75 81


مالدیو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.