مالاوی

بازارها آخرین مرجع
پول 761 2019-06
بازار سهام 109 2018-11
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
نرخ تورم 8.9 2019-05
نرخ بهره 13.5 2019-05
موازنه تجاری -122514 2018-02
حساب جاری -1115 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.7 2017-12
بودجه دولت -5.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 6.3 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175608 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 486 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1095 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1381652 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.9 2017-12
جمعیت 18.62 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.9 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-04
تورم مواد غذایی 13.8 2019-04
CPI مسکن آب و برق 109 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.5 2019-05
ذخایر ارزی 639 2019-04
عرضه پول M1 532978 2019-04
عرضه پول M2 1168939 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -122514 2018-02
حساب جاری -1115 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2017-12
صادرات 32909 2018-02
واردات 155424 2018-02
گردش سرمایه 756 2017-12
ذخایر طلا 0.4 2018-12
بدهی خارجی 1569794 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 459 2017-12
شاخص تروریسم 0.46 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.7 2017-12
بودجه دولت -5.6 2017-12
هزینه های دولت 128110 2016-12
هزینه های مالی 105009 2017-06
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -21284 2017-06
درآمدهای دولت 83725 2017-06
مخارج نظامی 53.5 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 38.57 2017-08
سرعت اینترنت 1309 2017-03
آدرس های IP 15425 2017-03
شاخص رقابتی 42.44 2018-12
رتبه رقابتی 129 2018-12
شاخص فساد مالی 32 2018-12
رتبه فساد مالی 120 2018-12
آسانی کسب و کار 111 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 405445 2017-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالاوی - شاخص های اقتصادی.