مالاوی

بازارها آخرین مرجع
پول 727 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
نرخ بیکاری 5.4 2018-12
نرخ تورم 9.5 2019-08
نرخ بهره 13.5 2019-09
موازنه تجاری -96558 2019-03
حساب جاری -1115 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2018-12
بودجه دولت -5.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.06 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 184694 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 517 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1163 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1381652 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2018-12
جمعیت 18.14 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.5 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-08
تورم مواد غذایی 14.6 2019-08
CPI مسکن آب و برق 110 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.5 2019-09
ذخایر ارزی 620 2019-07
عرضه پول M1 596600 2019-08
عرضه پول M2 1282200 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -96558 2019-03
حساب جاری -1115 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.5 2017-12
صادرات 27622 2019-03
واردات 124181 2019-03
گردش سرمایه 756 2017-12
ذخایر طلا 0.4 2019-06
بدهی خارجی 1569794 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 459 2017-12
شاخص تروریسم 0.46 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2018-12
بودجه دولت -5.6 2017-12
هزینه های دولت 134738 2017-12
هزینه های مالی 105009 2017-06
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -21284 2017-06
درآمدهای دولت 83725 2017-06
مخارج نظامی 53.5 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 38.57 2017-08
سرعت اینترنت 1309 2017-03
آدرس های IP 15425 2017-03
شاخص رقابتی 43.7 2019-12
رتبه رقابتی 128 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2018-12
رتبه فساد مالی 120 2018-12
آسانی کسب و کار 111 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 405445 2017-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالاوی - شاخص های اقتصادی.