مالاوی

بازارها آخرین مرجع
پول 729 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
نرخ بیکاری 5.4 2018-12
نرخ تورم 9.6 2019-10
نرخ بهره 13.5 2019-10
موازنه تجاری -96558 2019-03
حساب جاری -1419 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2018-12
بودجه دولت -4.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.06 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 184694 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 517 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1163 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1430023 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 390766 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 40378 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 129993 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 12083 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30664 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 227996 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39636 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 17103 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2018-12
جمعیت 18.14 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.6 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2019-10
تورم مواد غذایی 16 2019-10
CPI مسکن آب و برق 111 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 13.5 2019-10
ذخایر ارزی 545 2019-08
عرضه پول M1 588100 2019-09
عرضه پول M2 1272600 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -96558 2019-03
حساب جاری -1419 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.7 2018-12
صادرات 27622 2019-03
واردات 124181 2019-03
گردش سرمایه 1265 2018-12
ذخایر طلا 0.4 2019-06
بدهی خارجی 1569794 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 102 2018-12
شاخص تروریسم 0.66 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2018-12
بودجه دولت -4.5 2018-12
هزینه های دولت 134738 2017-12
هزینه های مالی 105009 2017-06
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -21284 2017-06
درآمدهای دولت 83725 2017-06
مخارج نظامی 53.5 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16.5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -12.47 2018-12
سرعت اینترنت 1309 2017-03
آدرس های IP 15425 2017-03
تغییرات موجودی انبار 7236 2017-12
شاخص رقابتی 43.7 2019-12
رتبه رقابتی 128 2019-12
شاخص فساد مالی 32 2018-12
رتبه فساد مالی 120 2018-12
آسانی کسب و کار 109 2019-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 405445 2017-02
هزینه های مصرف کننده 1279624 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالاوی - شاخص های اقتصادی.