مالاوی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 719.00 723 726 729 732 738
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3
نرخ بیکاری 5.90 5.7 5.7 5.7 5.7 5.5
نرخ تورم 9.90 9.4 8 7.4 6.7 5
نرخ بهره 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14
موازنه تجاری -101999.00 -94601 -94149 -94258 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -10 -10 -10 -10 -9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.70 54 54 54 54 52
بودجه دولت -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3
تولید ناخالص داخلی 6.30 7 7 7 7 7.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175607.92 183861 183774 183861 183861 192687
تولید ناخالص داخلی سرانه 486.45 481 481 487 487 487
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1095.04 1083 1083 1097 1097 1097
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1381652.11 1446590 1445899 1446590 1446590 1516026
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.90 5.7 5.7 5.7 5.7 5.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 9.90 9.4 8 7.4 6.7 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.89 116 113 116 122 136
تورم مواد غذایی 12.00 10.5 10 9.5 9 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.59 113 117 118 123 137
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14
نرخ بهره سپرده 9.95 8.95 8.95 7.95 7.95 7.95
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -101999.00 -94601 -94149 -94258 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -10 -10 -10 -10 -9
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.70 54 54 54 54 52
بودجه دولت -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 128109.50 134131 134067 134131 134131 140569
ارزش بودجه دولت -21283.60 -2708 -679 1350 3379 7202
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.