مالاوی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 724.58 725 728 731 734 740
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 4.2 4.2 4.2 5.3 5.3
نرخ بیکاری 5.90 5.7 5.7 5.7 5.5 5.5
نرخ تورم 9.30 8.4 8.4 8 6.2 5
نرخ بهره 14.50 14.5 14.5 14.5 14 14
موازنه تجاری -122514.50 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -10 -10 -10 -9 -9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.70 54 54 54 52 52
بودجه دولت -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 4.2 4.2 4.2 5.3 5.3
تولید ناخالص داخلی 6.30 7 7 7 7.3 7.3
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 175607.92 182983 182983 182983 184915 192682
تولید ناخالص داخلی سرانه 486.45 481 487 487 487 487
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1095.04 1083 1097 1097 1097 1097
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1381652.11 1439681 1439681 1439681 1454880 1515985
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.90 5.7 5.7 5.7 5.5 5.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 9.30 8.4 8.4 8 6.2 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.65 109 114 119 122 125
تورم مواد غذایی 14.40 10 9.5 9 8.5 4.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.22 113 116 118 116 124
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 14.50 14.5 14.5 14.5 14 14
نرخ بهره سپرده 9.95 9.95 9.95 9.95 9.45 9.45
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -122514.50 -94149 -94258 -94408 -94408 -94354
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.50 -10 -10 -10 -9 -9
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.70 54 54 54 52 52
بودجه دولت -5.60 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
هزینه های دولت 128109.50 133490 133490 133490 134899 140565
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.50 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5


مالاوی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.