ماداگاسکار

بازارها آخرین مرجع
پول 3610 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-12
نرخ بیکاری 1.8 2017-12
نرخ تورم 6.1 2018-12
نرخ بهره 9.5 2019-03
موازنه تجاری 108978 2018-12
حساب جاری 44.2 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 11.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 422 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1416 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.8 2017-12
جمعیت 25.6 2017-12
هزینه زندگی خانواده 672000 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 351100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.1 2018-12
تورم مواد غذایی 6.1 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 472 2018-12
CPI مسکن آب و برق 598 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 386 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 2019-03
عرضه پول M3 10997 2018-10
نرخ بهره سپرده 13 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 108978 2018-12
حساب جاری 44.2 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
صادرات 922991 2018-12
واردات 814013 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1252 2013-12
شاخص تروریسم 2.61 2017-12
ورود توریست 11272 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 61 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 506 2018-12
سرعت اینترنت 3320 2017-03
آدرس های IP 34386 2017-03
شاخص رقابتی 3.4 2018-12
رتبه رقابتی 121 2018-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 161 2018-12
تولید الکتریسیته 153 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماداگاسکار - شاخص های اقتصادی.