ماداگاسکار

بازارها آخرین مرجع
پول 3614 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-12
نرخ بیکاری 1.7 2018-12
نرخ تورم 5.3 2019-09
نرخ بهره 9.5 2019-11
موازنه تجاری -426616 2019-03
حساب جاری -109 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 12.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 433 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1453 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.7 2018-12
جمعیت 26.26 2018-12
هزینه زندگی خانواده 672000 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 351100 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 829600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 324900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.3 2019-09
تورم مواد غذایی 4.5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2019-09
CPI مسکن آب و برق 130 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.5 2019-11
عرضه پول M3 11899 2019-07
نرخ بهره سپرده 13 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -426616 2019-03
حساب جاری -109 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2018-12
صادرات 333238 2019-03
واردات 759854 2019-03
شاخص تروریسم 1.96 2018-12
ورود توریست 22450 2019-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -2.3 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 72.9 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2019-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 1067 2019-09
سرعت اینترنت 3320 2017-03
آدرس های IP 34386 2017-03
شاخص رقابتی 42.86 2019-12
رتبه رقابتی 132 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2018-12
رتبه فساد مالی 152 2018-12
آسانی کسب و کار 161 2019-12
تولید الکتریسیته 160 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماداگاسکار - شاخص های اقتصادی.