مقدونیه

بازارها آخرین مرجع
پول 54.97 2019-04
بازار سهام 3630 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
نرخ بیکاری 19.4 2018-12
نرخ تورم 1.4 2019-03
نرخ بهره 2.25 2019-03
موازنه تجاری -165378 2019-02
حساب جاری -116 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 11.34 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 179644 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135318 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.4 2018-12
افراد شاغل 771806 2018-12
افراد بیکار 185803 2018-12
دستمزد 35901 2019-02
جمعیت 2.08 2018-12
نرخ اشتغال 45.9 2018-12
استخدام تمام وقت 726 2018-09
پست های خالی شغلی 8459 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 56.9 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 15.9 2018-09
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 24.5 2018-09
رشد دستمزد 2.1 2019-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2019-02
اندازه اصل تورم 0.5 2019-02
تورم مواد غذایی 2.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
قیمت تولید 104 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده -1 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-03
ترازنامه بانک 578989 2019-01
نرخ بهره سپرده 0.15 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 213234 2019-01
نرخ وام 2.75 2019-03
عرضه پول M0 30826 2019-01
عرضه پول M1 143808 2019-01
عرضه پول M2 309351 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -165378 2019-02
حساب جاری -116 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 601007 2019-02
واردات 766385 2019-02
گردش سرمایه -106 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -31.08 2018-09
ذخایر طلا 6.9 2019-03
بدهی خارجی 8400 2019-09
شاخص تروریسم 0.65 2017-12
ورود توریست 437 2019-02
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
ارزش بودجه دولت -1982 2019-02
هزینه های دولت 26344 2018-12
درآمدهای دولت 15134 2019-02
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 17116 2019-02
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 110 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 7.3 2019-02
تولید صنعتی 4 2019-01
تغییرات موجودی انبار 67659 2017-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 31.4 2019-03
شاخص رقابتی 56.62 2018-12
رتبه رقابتی 84 2018-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 10 2018-12
تولید فولاد 17.8 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 112034 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 156903 2019-02
قیمت گازوئیل 1.21 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.4 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 12 2018-11
شاخص مسکن 94.45 2019-03
جواز ساختمان 153 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 88.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.