مقدونیه

بازارها آخرین مرجع
پول 55.01 2019-12
بازار سهام 4479 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2019-09
نرخ بیکاری 17.1 2019-09
نرخ تورم -0.1 2019-11
نرخ بهره 2.25 2019-10
موازنه تجاری -220131 2019-10
حساب جاری 92.5 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 12.67 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 174897 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.1 2019-09
افراد شاغل 799546 2019-09
افراد بیکار 164702 2019-09
دستمزد 37797 2019-09
جمعیت 2.08 2018-12
نرخ اشتغال 47.4 2019-09
استخدام تمام وقت 750 2019-06
پست های خالی شغلی 7430 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.2 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 11.9 2019-06
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 34.2 2019-06
رشد دستمزد 5.3 2019-09
دستمزد در تولید 31588 2019-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2019-10
اندازه اصل تورم 0.6 2019-10
تورم مواد غذایی 1.1 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-11
قیمت تولید 106 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 4.6 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-10
ترازنامه بانک 621710 2019-09
نرخ بهره سپرده 0.15 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 239017 2019-10
نرخ وام 2.75 2019-10
عرضه پول M0 33368 2019-09
عرضه پول M1 161898 2019-09
عرضه پول M2 329273 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -220131 2019-10
حساب جاری 92.5 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 626890 2019-10
واردات 847021 2019-10
گردش سرمایه 98.4 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5.7 2019-06
ذخایر طلا 6.9 2019-12
بدهی خارجی 8324 2019-06
شاخص تروریسم 0.3 2018-12
ورود توریست 973 2019-10
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 2775 2019-10
هزینه های دولت 25093 2019-09
درآمدهای دولت 19627 2019-10
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 16852 2019-10
ارزیابی اعتبار 42 2019-12
مخارج نظامی 109 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.2 2019-10
تولید صنعتی 4.6 2019-09
تغییرات موجودی انبار 79359 2018-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 32.8 2019-10
شاخص رقابتی 57.33 2019-12
رتبه رقابتی 82 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 17 2019-12
تولید فولاد 25 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 114811 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 167528 2019-09
قیمت گازوئیل 1.22 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.8 2019-10
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 23.9 2019-08
شاخص مسکن 96.23 2019-09
جواز ساختمان 308 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 88.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.