مقدونیه

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 54.77 55.49 55.75 56.02 56.29 56.83
بازار سهام 3730.30 3829 3787 3745 3704 3623
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 2 2.3 2.6 2.2 2.4
نرخ بیکاری 17.80 19.7 19.1 18.6 17.7 16.5
نرخ تورم 1.40 1.6 1.5 1.7 1.9 2.2
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 1.75 1.5
موازنه تجاری -258765.00 -190000 -90000 -210000 -274000 -221000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42.5 42.5 42.5 43.1 43.1
بودجه دولت -2.70 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 2 2.3 2.6 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی 11.34 12.1 12.1 12.1 12.5 12.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 156355.00 162822 174046 184315 183596 188738
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135317.85 136671 136874 138836 138295 142168
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245.36 5500 5500 5500 5590 5590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111.21 13800 13800 13800 13850 13850
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 17.80 19.7 19.1 18.6 17.7 16.5
دستمزد 36476.00 36809 36904 38937 37576 40490
حداقل دستمزد 12165.00 13400 13400 13400 14900 14900
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.40 1.6 1.5 1.7 1.9 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.19 115 115 115 115 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
قیمت تولید 104.80 104 103 103 106 105
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 1.5 1.4 1.1 1.5 1.6
تورم مواد غذایی 2.30 1.3 1.5 1.6 1.6 1.8
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 1.75 1.5
نرخ بهره سپرده 0.15 0.15 -0.1 -0.1 -0.35 -0.6
نرخ وام 2.75 2.75 2.5 2.5 2.25 2
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -258765.00 -190000 -90000 -210000 -274000 -221000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7
واردات 853087.00 759000 716000 765000 811000 785000
صادرات 594323.00 574000 625000 555000 537000 564000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42.5 42.5 42.5 43.1 43.1
بودجه دولت -2.70 -2.5 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4
هزینه های دولت 25141.00 25440 25020 27029 26924 27678
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 5.50 6.4 6.2 5.8 5.8 2.5
اطمینان کسب و کار 31.80 31 21 20 20 15
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 99274.00 110654 108801 114947 114499 117706
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 3.8 2.7 2.8 2.8 1
قیمت گازوئیل 1.31 1.17 1.14 1.11 1.09 1.09


مقدونیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.