مقدونیه

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 54.07 53.78 54.08 54.38 54.68 55.28
بازار سهام 3703.50 3576 3535 3494 3454 3375
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.2 2 2.3 2.6 2.4
نرخ بیکاری 20.80 20 19.7 19.1 18.6 16.5
نرخ تورم 1.20 1.5 1.6 1.5 1.7 2.2
نرخ بهره 2.50 3.25 3.25 3.5 3.5 4
موازنه تجاری -203285.00 -165000 -148000 -119943 -165000 -160000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70 42.5 42.5 42.5 42.5 43.1
بودجه دولت -2.70 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.2 2 2.3 2.6 2.4
تولید ناخالص داخلی 11.34 12.1 12.1 12.1 12.1 12.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 172067.00 149008 162822 174046 176541 180778
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135317.85 136806 136671 136874 138836 142168
تولید ناخالص داخلی سرانه 5245.36 5500 5500 5500 5500 5590
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13111.21 13800 13800 13800 13800 13850
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 20.80 20 19.7 19.1 18.6 16.5
دستمزد 36017.00 35000 35757 35763 37000 38000
حداقل دستمزد 12165.00 13400 13400 13400 13400 14900
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.20 1.5 1.6 1.5 1.7 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.90 114 116 115 116 119
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
قیمت تولید 101.90 106 106 104 104 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 0.2 0.5 0.6 0.8 1.6
تورم مواد غذایی 0.60 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.50 3.25 3.25 3.5 3.5 4
نرخ بهره سپرده 0.15 0.65 0.65 0.9 0.9 0.9
نرخ وام 3.00 3.75 3.75 4 4 4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -203285.00 -165000 -148000 -119943 -165000 -160000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
واردات 751145.00 709000 699000 716035 781000 801000
صادرات 547860.00 544000 551000 596092 547000 571000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.70 42.5 42.5 42.5 42.5 43.1
بودجه دولت -2.70 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
ارزش بودجه دولت -2098.00 -460 -495 -502 -493 -496
هزینه های دولت 24736.00 24926 25692 25305 25379 25988
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 7.90 6.5 6.4 6.2 5.8 2.5
اطمینان کسب و کار 30.00 25.5 23 21 20 15
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 107564.00 96623 110654 108801 110361 113009
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.90 4.3 3.8 2.7 2.8 1
قیمت گازوئیل 1.13 1.11 1.09 1.06 1.03 1.03


مقدونیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.