مقدونیه

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 55.47 55.97 56.22 56.48 56.74 57.26
بازار سهام 4494.29 4433 4397 4362 4327 4258
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.6 2.2 2.8 2.6 2.4
نرخ بیکاری 17.10 17 16.6 16.4 16.2 15.7
نرخ تورم -0.20 0.1 1.9 2 2.1 2.2
نرخ بهره 2.25 2 1.75 1.75 1.75 1.5
موازنه تجاری -220131.00 -210000 -274000 -185000 -185000 -221000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42.5 43.1 43.1 43.1 43.1
بودجه دولت -1.80 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 2.6 2.2 2.8 2.6 2.4
تولید ناخالص داخلی 12.67 13.2 14 14 14 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 174897.00 184315 183596 159795 170615 188738
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242.22 138836 138295 138295 139107 142168
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.30 5500 5700 5700 5700 5700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483.42 13800 14500 14500 14500 14500
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 17.10 17 16.6 16.4 16.2 15.7
دستمزد 37797.00 38937 37576 37576 37576 40490
حداقل دستمزد 12165.00 13400 14900 14900 14900 14900
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.20 0.1 1.9 2 2.1 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.07 113 115 116 116 115
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت تولید 106.50 108 108 107 109 109
تغییر قیمت تولید کننده 4.90 5.5 3.8 2.9 2.2 1.6
تورم مواد غذایی 0.90 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.25 2 1.75 1.75 1.75 1.5
نرخ بهره سپرده 0.15 -0.1 -0.35 -0.35 -0.35 -0.6
نرخ وام 2.75 2.5 2.25 2.25 2.25 2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -220131.00 -210000 -274000 -185000 -185000 -221000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
واردات 847021.00 765000 811000 768000 768000 785000
صادرات 626890.00 555000 537000 583000 583000 564000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42.5 43.1 43.1 43.1 43.1
بودجه دولت -1.80 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4
هزینه های دولت 26273.00 27029 26924 25694 27009 27678
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 4.20 5.8 5.8 5.8 5.8 2.5
اطمینان کسب و کار 32.80 20 20 17 16 15
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 114552.00 114947 114499 101458 117759 117706
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.80 2.8 2.8 2.8 2.8 1
قیمت گازوئیل 1.22 1.12 1.09 1.06 1.03 0.97


مقدونیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.