مقدونیه

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 54.38 55.26 55.51 55.76 56.01 56.51
بازار سهام 3931.95 3894 3859 3824 3790 3722
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 2.3 2.6 2.2 2.8 2.4
نرخ بیکاری 17.80 19.1 18.6 17.7 17.7 16.5
نرخ تورم 0.80 1.5 1.7 1.9 2 2.2
نرخ بهره 2.25 2 2 1.75 1.75 1.5
موازنه تجاری -93041.00 -90000 -210000 -274000 -185000 -221000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42.5 42.5 43.1 43.1 43.1
بودجه دولت -2.70 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 2.3 2.6 2.2 2.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 12.67 13.2 13.2 14 14 14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 156355.00 174046 184315 183596 159795 188738
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135317.85 136874 138836 138295 138295 142168
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394.30 5500 5500 5700 5700 5700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483.42 13800 13800 14500 14500 14500
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 17.80 19.1 18.6 17.7 17.7 16.5
دستمزد 37520.00 36904 38937 37576 37576 40490
حداقل دستمزد 12165.00 13400 13400 14900 14900 14900
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.80 1.5 1.7 1.9 2 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.35 115 115 115 116 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت تولید 104.10 102 103 103 106 104
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 1.4 1.1 1.5 1.6 1.6
تورم مواد غذایی 1.00 1.5 1.6 1.6 1.6 1.8
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.25 2 2 1.75 1.75 1.5
نرخ بهره سپرده 0.15 -0.1 -0.1 -0.35 -0.35 -0.6
نرخ وام 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -93041.00 -90000 -210000 -274000 -185000 -221000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.30 -1.5 -1.5 -1.7 -1.7 -1.7
واردات 694493.00 716000 765000 811000 768000 785000
صادرات 601452.00 625000 555000 537000 583000 564000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.70 42.5 42.5 43.1 43.1 43.1
بودجه دولت -2.70 -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.4
هزینه های دولت 25141.00 25020 27029 26924 25694 27678
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -2.70 6.2 5.8 5.8 5.8 2.5
اطمینان کسب و کار 32.10 25 20 20 17 15
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 99274.00 108801 114947 114499 101458 117706
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.80 2.7 2.8 2.8 2.8 1
قیمت گازوئیل 1.26 1.23 1.2 1.16 1.13 1.13


مقدونیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.