ماکائو

بازارها آخرین مرجع
پول 8.08 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2018-12
نرخ بیکاری 1.7 2019-02
نرخ تورم 2.79 2019-02
نرخ بهره 2.75 2019-03
موازنه تجاری -4751760 2019-02
حساب جاری 134527 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2018-09
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 50.36 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 109869 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19699 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55937 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104862 2017-12
تولید ناخالص ملی 366754 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.7 2019-02
افراد شاغل 388 2018-12
افراد بیکار 6.9 2018-12
جمعیت 0.65 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.5 2019-01
دستمزد 16000 2018-09
دستمزد در تولید 13000 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.79 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-02
CPI مسکن آب و برق 114 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2019-02
قیمت صادرات 114 2018-09
تورم مواد غذایی 2.51 2019-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2018-09
قیمت واردات 127 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.68 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 1.6 2019-02
عرضه پول M1 81929 2019-02
عرضه پول M2 654237 2019-02
ذخایر ارزی 20635 2019-02
عرضه پول M0 15711 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4751760 2019-02
حساب جاری 134527 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 2016-12
صادرات 923170 2019-02
واردات 5674930 2019-02
ورود توریست 3545701 2019-02
گردش سرمایه 112745 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18677 2017-12
رابطه مبادله 99.7 2018-09
درآمد گردشگری 18352 2018-09
دولت آخرین مرجع
ارزش بودجه دولت 19563 2018-09
هزینه های دولت 12817 2018-12
درآمدهای دولت 37274 2018-09
هزینه های مالی 17710 2018-09
ارزیابی اعتبار 87.5
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -24.2 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 18.7 2018-09
تولید صنعتی 13.7 2018-09
تغییرات موجودی انبار -344 2018-12
ثبت خودرو 1365 2018-11
تولید الکتریسیته 75.3 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 26167 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 41423 2012-12
اعتبار بخش خصوصی 493370 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 270 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.