ماکائو

بازارها آخرین مرجع
پول 8.08 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 1.7 2018-12
نرخ تورم 2.94 2018-12
نرخ بهره 2.75 2019-01
موازنه تجاری -6938906 2018-12
حساب جاری 134527 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 2016-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2018-09
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 50.36 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 100920 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14008 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 55937 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104862 2017-12
تولید ناخالص ملی 366754 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.7 2018-12
افراد شاغل 388 2018-12
افراد بیکار 6.9 2018-12
جمعیت 0.65 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.7 2018-11
دستمزد 16000 2018-09
دستمزد در تولید 13000 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.94 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2018-12
CPI مسکن آب و برق 114 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2018-12
قیمت صادرات 114 2018-09
تورم مواد غذایی 27900 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2018-09
قیمت واردات 127 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 1.73 2019-01
عرضه پول M1 80758 2018-12
عرضه پول M2 651438 2018-12
ذخایر ارزی 20325 2019-01
عرضه پول M0 15711 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -6938906 2018-12
حساب جاری 134527 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.5 2016-12
صادرات 1043704 2018-12
واردات 7982609 2018-12
ورود توریست 3569825 2018-12
گردش سرمایه 112745 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18677 2017-12
رابطه مبادله 99.7 2018-09
درآمد گردشگری 18352 2018-09
دولت آخرین مرجع
ارزش بودجه دولت 19563 2018-09
هزینه های دولت 9678 2018-09
درآمدهای دولت 37274 2018-09
هزینه های مالی 17710 2018-09
ارزیابی اعتبار 87.5
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -24.2 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 18.7 2018-09
تولید صنعتی 13.7 2018-09
تغییرات موجودی انبار -289 2018-09
ثبت خودرو 1365 2018-11
شاخص فساد مالی 51 2011-12
رتبه فساد مالی 46 2011-12
تولید الکتریسیته 75.3 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.1 2018-09
هزینه های مصرف کننده 25302 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 41423 2012-12
اعتبار بخش خصوصی 493370 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 270 2018-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.