ماکائو

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 8.07 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 7.1 7.5 6.7 6.1 4.9
نرخ بیکاری 1.70 1.8 1.9 1.9 1.9 2
نرخ تورم 2.94 3.1 2.6 3.7 3.3 3
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -6938905.64 -7274747 -7085104 -7279332 -7084740 -7086235
حساب جاری 134526.90 125000 125000 125000 125000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 32 32 32 34
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 7.03 -3 8.4 13.8 13.8
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 7.1 7.5 6.7 6.1 4.9
تولید ناخالص داخلی 50.36 55.2 55.2 55.2 55.2 60.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 100920.00 107733 104909 104301 107076 112323
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14008.00 19354 19161 14947 14862 15591
تولید ناخالص داخلی سرانه 55936.80 56500 56500 56500 56500 56920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104861.90 112000 112000 112000 112000 115000
تولید ناخالص ملی 366753.70 341195 341854 340536 349597 366728
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 1.70 1.8 1.9 1.9 1.9 2
افراد شاغل 388.00 388 394 388 385 395
افراد بیکار 6.90 6.9 6.8 7.1 7.4 6.8
جمعیت 0.65 0.67 0.67 0.67 0.66 0.67
دستمزد 16000.00 16500 16500 16500 16500 17500
دستمزد در تولید 13000.00 14500 15000 15200 15500 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 70.70 70.6 70.1 69.9 69.7 70.2
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2.94 3.1 2.6 3.7 3.3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114.35 115 116 118 118 121
نرخ تورم (ماهانه) 0.34 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
قیمت واردات 127.10 126 128 130 130 128
تورم مواد غذایی 27900.00 2.6 2.7 3.2 2.9 2.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.60 107 107 108 109 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.17 120 122 125 124 128
قیمت صادرات 114.40 121 113 115 116 116
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
عرضه پول M1 80757.94 78000 79500 80900 82000 83400
نرخ بهره بین بانکی 1.73 2.02 2.27 2.27 2.52 2.52
عرضه پول M2 651438.04 623000 634000 642000 647000 655000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -6938905.64 -7274747 -7085104 -7279332 -7084740 -7086235
حساب جاری 134526.90 125000 125000 125000 125000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 32 32 32 34
ورود توریست 3569825.00 3060000 2762900 2782600 2820000 2960000
رابطه مبادله 99.70 95.32 88.21 88.17 88.81 90.72
درآمد گردشگری 18352.00 17200 17400 17700 17900 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80 -12500 -12500 -12500 -12500 -14000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ارزش بودجه دولت 19563.46 17500 15100 16700 16800 16500
هزینه های دولت 9678.00 8365 9801 10326 10268 10772
درآمدهای دولت 37273.53 32100 33300 33600 35000 35100
هزینه های مالی 17710.07 14600 18200 16900 18200 18600
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -24.20 25.6 30.9 23.7 18.8 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 18.70 1.9 4.5 5.8 7.9 2.7
تولید صنعتی 13.70 4.8 5.2 5.1 4.8 3.2
تغییرات موجودی انبار -289.00 -21 -19 -267 -17 -10
تولید الکتریسیته 75.30 86.5 82.3 80.9 78 97
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 7.03 -3 8.4 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.10 20.1 5.3 21.5 22.6 29.1
هزینه های مصرف کننده 25302.00 26737 27268 26997 26845 28161
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 45000 45000 45000 45000 47000
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 270.50 262 266 269 274 272


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی