ماکائو

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 8.06 8.07 8.07 8.07 8.07 8.07
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20 2.5 2.7 3 3.2 3.5
نرخ بیکاری 1.70 1.7 1.7 1.6 1.6 1.8
نرخ تورم 2.77 2.6 3.7 3.3 3 3
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -6005000.00 -6000000 -6700000 -7084740 -7084740 -7086235
حساب جاری 134526.90 125000 125000 125000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 32 32 34 34
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 -3 8.4 13.8 13.8 13.8
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.20 2.5 2.7 3 3.2 3.5
تولید ناخالص داخلی 50.36 55.2 55.2 55.2 60.5 60.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 102581.00 102463 102595 113165 113385 117126
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12663.00 18132 15460 20290 20329 21000
تولید ناخالص داخلی سرانه 55936.80 56500 56500 56500 56920 56920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 104861.90 112000 112000 112000 115000 115000
تولید ناخالص ملی 366753.70 371338 371705 377756 378490 390978
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 1.70 1.7 1.7 1.6 1.6 1.8
افراد بیکار 6.50 6.8 7.1 7.4 7.4 6.8
جمعیت 0.65 0.67 0.67 0.66 0.67 0.67
دستمزد 16000.00 16500 16500 16500 16500 17500
دستمزد در تولید 13000.00 15000 15200 15500 15500 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 70.40 70.1 69.9 69.7 69.7 70.2
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.77 2.6 3.7 3.3 3 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.14 116 118 118 118 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 3.21 2.7 3.2 2.9 2.9 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.62 122 125 124 126 128
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.14 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
عرضه پول M2 665051.64 634000 642000 647000 647000 655000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -6005000.00 -6000000 -6700000 -7084740 -7084740 -7086235
حساب جاری 134526.90 125000 125000 125000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 32 32 34 34
ورود توریست 3432187.00 2762900 2782600 2820000 2820000 2960000
درآمد گردشگری 18352.00 17400 17700 17900 17900 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80 -12500 -12500 -12500 -14000 -14000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های دولت 8475.00 9349 9964 13202 13227 13664
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی -24.20 30.9 23.7 18.8 18.8 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 18.70 4.5 5.8 7.9 7.9 2.7
تولید صنعتی 13.70 5.2 5.1 4.8 4.8 3.2
تغییرات موجودی انبار -247.00 -19 -267 -17 -17 -10
تولید الکتریسیته 75.30 82.3 80.9 78 78 97
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90 -3 8.4 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.10 -8 2.5 2.9 3.6 3.8
هزینه های مصرف کننده 25971.00 26238 25988 26952 27004 27895
درآمد قابل تصرف شخص 41423.00 42459 42541 42666 42749 44159
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 270.50 266 269 274 274 272


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی