ماکائو

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 8.04 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 -3.3 0.3 0.9 1.5 1.8
نرخ بیکاری 1.80 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8
نرخ تورم 2.86 2.7 3 3.2 2.9 3
نرخ بهره 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
موازنه تجاری -7594100.00 -7084740 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
حساب جاری 157998.90 125000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 34 34 34 34
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.50 -3.3 0.3 0.9 1.5 1.8
تولید ناخالص داخلی 54.55 58.5 62.4 62.4 62.4 62.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 99656.00 110380 102822 103019 101151 112367
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14500.00 19049 12701 13492 14718 19392
تولید ناخالص داخلی سرانه 58054.10 56500 56920 56920 56920 56920
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 108831.30 112000 115000 115000 115000 115000
تولید ناخالص ملی 366753.70 354651 367854 370054 372255 361035
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 1.80 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8
افراد بیکار 7.30 7.4 7.4 7.4 7.4 6.8
جمعیت 0.66 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68
دستمزد 17000.00 16500 16500 16500 16500 17500
دستمزد در تولید 10000.00 15500 15500 15500 15500 16000
نرخ مشارکت نیروی کار 70.10 69.7 69.7 69.7 69.7 70.2
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.86 2.7 3 3.2 2.9 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.78 117 118 120 120 121
نرخ تورم (ماهانه) 0.29 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
تورم مواد غذایی 4.76 2.9 2.9 2.9 2.9 2.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.89 123 126 129 129 127
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
نرخ بهره بین بانکی 2.37 2.37 2.37 2.12 2.12 2.12
عرضه پول M2 673722.07 647000 647000 647000 647000 655000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -7594100.00 -7084740 -7084740 -7084740 -7084740 -7086235
حساب جاری 157998.90 125000 154000 154000 154000 154000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 27.50 32 34 34 34 34
ورود توریست 3209751.00 3070400 3266100 3540700 2960800 3162000
درآمد گردشگری 15198.00 17900 17900 17900 17900 18000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 18676.80 -12500 -14000 -14000 -14000 -14000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های دولت 10502.00 12937 8500 10118 10660 13169
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 12.00 12 12 12 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی 15.00 18.8 18.8 18.8 18.8 12.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.90 7.9 7.9 7.9 7.9 2.7
تولید صنعتی 20.60 4.8 4.8 4.8 4.8 3.2
تغییرات موجودی انبار 552.00 -17 -17 -17 -17 -10
تولید الکتریسیته 55.90 78 78 78 78 97
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.70 2.9 3.6 3.2 3.2 3.8
هزینه های مصرف کننده 26198.00 25526 26049 26639 26591 25985
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 270.50 274 274 274 274 272


Macau Forecast - اطلاعات - شاخص های اقتصادی