لوکزامبورگ

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
بازار سهام 1489.96 1354 1331 1308 1285 1241
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.9 2.3 2.3 2.5 2.3
نرخ بیکاری 5.20 5.1 5 5.1 4.9 5
نرخ تورم 2.20 1.8 1.6 1.9 1.7 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -0.54 -0.37 -0.54 -0.78 -0.78 -0.94
حساب جاری -560.50 -400 998 1370 1370 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 20 20 20 19 19
بودجه دولت 1.50 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4
اطمینان کسب و کار 106.70 105 105 105 106 102
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.90 -3 -2.6 -3.2 -3.8 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -0.75 0.5 0.5 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.9 2.3 2.3 2.5 2.3
تولید ناخالص داخلی 62.40 72.1 72.1 72.1 74.5 74.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12369.40 12530 12655 12654 12679 12945
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2460.20 2487 2331 2517 2522 2575
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865.27 109000 109000 109000 109500 109500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94277.97 97000 97000 97000 98000 98000
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 5.20 5.1 5 5.1 4.9 5
دستمزد 5301.25 5499 5525 5150 5150 5200
حداقل دستمزد 2071.07 2071 2071 2071 2095 2095
جمعیت 0.60 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.20 1.8 1.6 1.9 1.7 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.14 106 106 106 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.81 104 105 105 104 106
قیمت تولید 109.77 110 111 108 112 110
تغییر قیمت تولید کننده 4.80 2.5 2.4 2.2 2.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.16 0.5 0.3 0.4 0.4 0.7
تورم مواد غذایی 1.19 1.6 1.3 1.5 1.5 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.39 105 105 105 105 107
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -0.54 -0.37 -0.54 -0.78 -0.78 -0.94
حساب جاری -560.50 -400 998 1370 1370 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9
واردات 1.65 1.67 1.62 1.8 1.8 2
صادرات 1.10 1.3 1.08 1.02 1.02 1.06
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 20 20 20 19 19
بودجه دولت 1.50 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4
هزینه های دولت 2186.20 2146 2186 2236 2241 2288
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 42.2 42.9 42.2 41.7 41.7
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 106.70 105 105 105 106 102
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.90 -3 -2.6 -3.2 -3.8 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -0.75 0.5 0.5 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 3 4.25 2.9 2.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 3853.80 3917 3973 3942 3950 4033
قیمت گازوئیل 1.29 1.25 1.22 1.19 1.16 1.16
نرخ وام بانکی 1.73 1.73 1.73 1.73 1.98 1.98


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.