لوکزامبورگ

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 1484.12 1392 1369 1346 1323 1279
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.9 1.9 4.3 4.3 2.7
نرخ بیکاری 5.10 5.3 5.1 5 5.1 5
نرخ تورم 1.80 1.7 1.8 1.6 1.9 1.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -0.57 -0.67 -0.37 -0.54 -0.78 -0.94
حساب جاری -1381.90 -470 -400 998 1370 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 3.5 3.5 3.5 3.5 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 20 20 20 20 19
بودجه دولت 1.50 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5
اطمینان کسب و کار 107.80 109 108 108 108 105
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30 14.6 15.2 15.7 16.1 12.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -0.75 -0.75 0.5 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 2.9 1.9 4.3 4.3 2.7
تولید ناخالص داخلی 62.40 72.1 72.1 72.1 72.1 74.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12370.00 12465 12414 12636 12902 13250
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2278.60 2518 2463 2328 2377 2441
تولید ناخالص داخلی سرانه 107865.27 109000 109000 109000 109000 109500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 94277.97 97000 97000 97000 97000 98000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.10 5.3 5.1 5 5.1 5
دستمزد 5301.25 5150 5499 5525 5150 5200
حداقل دستمزد 2071.07 2071 2071 2071 2071 2095
جمعیت 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.80 1.7 1.8 1.6 1.9 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.40 105 106 106 107 109
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.58 105 106 107 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 104.25 104 104 105 105 106
قیمت تولید 105.94 107 107 112 110 112
تغییر قیمت تولید کننده 3.00 2.8 2.5 2.4 2.2 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.88 0.4 0.5 0.3 0.4 0.7
تورم مواد غذایی 2.56 1.9 1.6 1.3 1.5 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.21 103 105 105 106 108
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -0.57 -0.67 -0.37 -0.54 -0.78 -0.94
حساب جاری -1381.90 -470 -400 998 1370 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.90 3.5 3.5 3.5 3.5 3.1
واردات 1.70 1.86 1.67 1.62 1.8 2
صادرات 1.14 1.19 1.3 1.08 1.02 1.06
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 20 20 20 20 19
بودجه دولت 1.50 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5
ارزش بودجه دولت 839.20 739 761 782 804 903
هزینه های دولت 2137.10 2163 2146 2229 2229 2289
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.90 42.2 42.2 42.9 42.2 41.7
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 107.80 109 108 108 108 105
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30 14.6 15.2 15.7 16.1 12.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -0.75 -0.75 0.5 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20 3.2 3 4.25 2.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 3883.70 3879 3881 3967 4051 4160
قیمت گازوئیل 1.31 1.29 1.26 1.23 1.2 1.2
نرخ وام بانکی 1.71 1.7 1.7 1.75 1.8 1.8


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.