لیتوانی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 675 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
نرخ بیکاری 9 2019-03
نرخ تورم 2.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -261 2019-02
حساب جاری -92.47 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 2017-12
بودجه دولت 0.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 0.6 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 6 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.6 2019-02
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 47.17 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9429 2018-12
تولید ناخالص ملی 40334 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2076 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16793 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29524 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9 2019-03
افراد شاغل 1376 2018-12
افراد بیکار 156 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.6 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 11.1 2019-02
هزینه های کار 155 2018-12
پست های خالی شغلی 16039 2018-12
دستمزد 970 2018-12
حداقل دستمزد 555 2019-06
دستمزد در تولید 970 2018-12
جمعیت 2.81 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.67 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-12
نرخ اشتغال 72.8 2018-09
استخدام تمام وقت 1236 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 91.6 2018-12
بهره وری 127 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2019-02
اندازه اصل تورم 2.1 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 2018-12
قیمت تولید 106 2019-03
قیمت صادرات 101 2018-12
قیمت واردات 101 2018-12
CPI مسکن آب و برق 109 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-03
تورم مواد غذایی 0.8 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-03
عرضه پول M0 6163 2019-02
عرضه پول M1 17388 2019-02
عرضه پول M2 27473 2019-02
عرضه پول M3 27473 2019-02
ترازنامه بانک 29788 2019-01
ذخایر ارزی 4752 2019-03
وام به بخش خصوصی 8639 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 19432 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -261 2019-02
حساب جاری -92.47 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.6 2018-12
صادرات 2246 2019-02
واردات 2507 2019-02
بدهی خارجی 35400 2018-12
گردش سرمایه 342 2019-02
حواله 286 2018-09
ذخایر طلا 5.8 2019-03
تولید نفت خام 2 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 85.13 2018-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
درآمد گردشگری 207 2017-12
ورود توریست 347 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.7 2017-12
بودجه دولت 0.5 2017-12
ارزش بودجه دولت 178 2018-09
هزینه های دولت 1384 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.3 2017-12
درآمدهای دولت 3834 2018-09
بدهی های دولت 15087 2019-02
هزینه های مالی 3656 2018-09
درخواست پناهندگی 30 2018-12
ارزیابی اعتبار 69
مخارج نظامی 773 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 41.98 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.6 2019-03
تولید صنعتی 3.8 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.6 2019-02
تولید صنعتی 4.3 2019-02
استفاده از ظرفیت 77.5 2019-03
تغییرات موجودی انبار -202 2018-12
ثبت خودرو 3971 2019-03
سرعت اینترنت 14620 2017-03
آدرس های IP 1350900 2017-03
ورشکستگی 2973 2017-12
شاخص رقابتی 67.12 2018-12
رتبه رقابتی 40 2018-12
شاخص فساد مالی 59 2018-12
رتبه فساد مالی 38 2018-12
آسانی کسب و کار 14 2018-12
تولید الکتریسیته 342 2019-02
استخراج معدن 26.7 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 6 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.6 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.5 2019-02
هزینه های مصرف کننده 6385 2018-12
پس انداز های شخصی -1.48 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 18317 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 656 2019-02
قیمت گازوئیل 1.28 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.79 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 36.18 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 126 2018-12
جواز ساختمان 1383 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 89.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیتوانی - شاخص های اقتصادی.