لیتوانی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.13 1.14 1.13 1.13 1.12 1.11
بازار سهام 642.66 643 638 633 628 618
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.15 1.27 1.29 1.31 1.34 1.38
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.9 0.8 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 3.1 2.7 2.5 2.9 2.5
نرخ بیکاری 8.30 8.1 8.1 7.8 7.7 7.2
نرخ تورم 1.70 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -161.20 -100 -150 -267 -20 -40
حساب جاری 214.00 -80 120 160 200 190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -1 -1 -1 -1 -0.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70 38.4 38.4 38.4 38.4 37.5
بودجه دولت 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.60 1.2 1.5 1.9 2.1 1.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.9 0.8 0.6 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90 3.1 2.7 2.5 2.9 2.5
تولید ناخالص داخلی 47.17 49 49 49 49 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9451.40 9304 9376 9341 9533 9771
تولید ناخالص ملی 40334.10 40751 40697 40670 41504 42541
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2069.40 1563 1970 2087 2129 2183
تولید ناخالص داخلی سرانه 16793.25 18000 18000 18000 18000 18700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29524.26 30900 30900 30900 30900 31000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.30 8.1 8.1 7.8 7.7 7.2
دستمزد 935.70 940 995 1001 990 1050
دستمزد در تولید 935.70 960 995 1001 960 990
حداقل دستمزد 400.00 430 430 430 430 450
جمعیت 2.81 2.79 2.77 2.76 2.77 2.73
سن بازنشستگی زنان 62.33 62.67 62.33 62.33 62.67 63
سن بازنشستگی مردان 63.67 63.83 63.67 63.67 63.83 64
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.70 2.6 2.5 2.4 2.5 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.30 109 110 111 112 114
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.60 109 110 110 111 114
قیمت مصرف کننده اصلی 107.35 107 109 109 109 111
قیمت تولید 104.30 0.6 -0.2 0.6 120 126
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 6.8 0.9 0.3 2.8 3.2
تورم مواد غذایی -0.30 3.2 2.8 2.6 2.9 2.8
CPI مسکن آب و برق 109.54 102 102 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.03 108 108 108 108 109
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 -0.22 -0.22
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -161.20 -100 -150 -267 -20 -40
حساب جاری 214.00 -80 120 160 200 190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.80 -1 -1 -1 -1 -0.8
واردات 2458.90 2790 2740 2594 2760 3020
صادرات 2297.70 2690 2590 2327 2740 2980
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70 38.4 38.4 38.4 38.4 37.5
بودجه دولت 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7
ارزش بودجه دولت 178.40 -112 -203 -103 -66.23 -116
هزینه های دولت 1300.90 1572 1498 1333 1339 1372
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30 32.6 32.6 32.6 32.6 32.2
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 4.90 5.4 5.34 5.5 5.2 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 1.12 0.37 0.47 1.1 0.6
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.60 1.2 1.5 1.9 2.1 1.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70 5.5 5.1 5 4.4 4
هزینه های مصرف کننده 6350.34 5760 6254 6403 6534 6698
قیمت گازوئیل 1.27 1.25 1.22 1.19 1.16 1.16


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.