لیتوانی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
بازار سهام 675.48 652 649 645 642 635
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.00 1.02 1.04 1.05 1.07 1.11
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.7 2.5 2.9 2.3 2.5
نرخ بیکاری 9.00 8.1 7.8 7.7 7.7 7.2
نرخ تورم 2.60 2.5 2.4 2.5 1.3 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -260.60 -270 -320 -200 -220 -140
حساب جاری -92.47 120 160 200 200 190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.60 1 1 1 0.5 0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70 38.4 38.4 38.4 37.5 37.5
بودجه دولت 0.50 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.60 -0.5 -8.1 16 7 5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.7 2.5 2.9 2.3 2.5
تولید ناخالص داخلی 47.17 49 49 49 52 52
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9429.40 9355 9385 9703 9646 9945
تولید ناخالص ملی 40334.10 40697 40670 41504 41262 42541
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2075.50 1970 2087 2136 2123 2189
تولید ناخالص داخلی سرانه 16793.25 18000 18000 18000 18700 18700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29524.26 30900 30900 30900 31000 31000
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 9.00 8.1 7.8 7.7 7.7 7.2
دستمزد 970.30 995 1001 990 990 1050
دستمزد در تولید 970.30 995 1001 960 960 990
حداقل دستمزد 555.00 555 555 555 600 600
جمعیت 2.81 2.77 2.76 2.77 2.73 2.73
سن بازنشستگی زنان 62.33 62.33 62.33 62.67 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.67 63.67 63.67 63.83 64 64
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.60 2.5 2.4 2.5 1.3 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.44 110 111 111 110 113
قیمت مصرف کننده اصلی 106.77 109 109 109 108 111
قیمت تولید 106.00 108 110 107 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.70 0.9 0.3 2.8 2.5 3.2
تورم مواد غذایی 0.80 2.8 2.6 2.9 2.9 2.8
CPI مسکن آب و برق 109.47 102 102 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.65 108 108 108 108 109
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -260.60 -270 -320 -200 -220 -140
حساب جاری -92.47 120 160 200 200 190
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.60 1 1 1 0.5 0.5
واردات 2506.80 2540 2590 2560 2660 2620
صادرات 2246.30 2590 2320 2360 2440 2480
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.70 38.4 38.4 38.4 37.5 37.5
بودجه دولت 0.50 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
هزینه های دولت 1384.40 1472 1333 1425 1416 1460
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 33.30 32.6 32.6 32.6 32.2 32.2
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98 41.98
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98 30.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 3.80 5.34 5.5 5.2 5.2 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.60 0.37 0.47 1.1 1.1 0.6
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.60 -0.5 -8.1 16 7 5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.50 5.1 5 4.4 4.8 4
هزینه های مصرف کننده 6385.20 6254 6377 6570 6532 6735
قیمت گازوئیل 1.28 1.24 1.21 1.18 1.15 1.15


لیتوانی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.