لیختن اشتاین

بازارها آخرین مرجع
پول 1.01 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2016-12
نرخ تورم 0.7 2019-03
موازنه تجاری 369742 2018-12
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2016-12
تولید ناخالص داخلی 6.29 2015-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64 2018-12
نرخ بیکاری 1.9 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 369742 2018-12
صادرات 902897 2018-12
واردات 533155 2018-12
دولت آخرین مرجع
درخواست پناهندگی 5 2018-12
ارزیابی اعتبار 100
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-02
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12384 2017-03
آدرس های IP 16781 2017-03
ثبت خودرو 128 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیختن اشتاین - شاخص های اقتصادی.