لیختن اشتاین

بازارها آخرین مرجع
پول 1 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2016-12
نرخ تورم 0.6 2019-01
موازنه تجاری 447807 2018-09
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2016-12
تولید ناخالص داخلی 6.29 2015-12
کار آخرین مرجع
جمعیت 0.04 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64 2018-12
نرخ بیکاری 1.9 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 447807 2018-09
صادرات 918147 2018-09
واردات 470340 2018-09
دولت آخرین مرجع
درخواست پناهندگی 25 2018-06
ارزیابی اعتبار 100
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-02
نرخ مالیات بر فروش 7.7 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12384 2017-03
آدرس های IP 16781 2017-03
ثبت خودرو 134 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیختن اشتاین - شاخص های اقتصادی.