لیختن اشتاین

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 0.99 1 1.01 1.01 1.02 1.03
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 0.99 1 1.01 1.01 1.02 1.03
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 1.70 1.8 2 2 2 2
نرخ تورم -0.30 0.5 0.6 0.7 0.5 0.7
موازنه تجاری 369742.00 357140 357140 357140 357140 353166
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 1.70 1.8 2 2 2 2
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.30 0.5 0.6 0.7 0.5 0.7
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 369742.00 357140 357140 357140 357140 353166
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7


لیختن اشتاین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.