لیختن اشتاین

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 0.98 1 1 1.01 1.01 1.02
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.30 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7
موازنه تجاری 369742.00 357103 357140 357140 357140 353166
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید ناخالص داخلی 6.21 6.35 6.35 6.41 6.41 6.41
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
سن بازنشستگی زنان 64.00 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 64.00 64 64 64 64 64
نرخ بیکاری 1.90 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.30 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 369742.00 357103 357140 357140 357140 353166
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات بر فروش 7.70 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7


لیختن اشتاین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.