لیبی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.4 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.9 2018-12
نرخ بیکاری 17.7 2017-12
نرخ تورم -1.6 2019-02
نرخ بهره 3 2019-07
موازنه تجاری 22268 2018-12
حساب جاری 15198 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.5 2016-12
بودجه دولت 3.9 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 48.32 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7529 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18406 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.7 2017-12
جمعیت 6.37 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.6 2019-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211 2014-12
تورم مواد غذایی -3.7 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 314 2019-02
CPI مسکن آب و برق 173 2019-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 214 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-07
عرضه پول M0 62973 2019-05
نرخ بهره سپرده 2.5 2014-12
ترازنامه بانک 117515 2019-05
عرضه پول M1 108423 2019-05
عرضه پول M2 111317 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 22268 2018-12
حساب جاری 15198 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.5 2018-12
صادرات 26222 2017-12
واردات 14673 2017-12
گردش سرمایه -5993 2018-12
ذخایر طلا 117 2019-06
تولید نفت خام 1078 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -192 2018-12
شاخص تروریسم 6.99 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.5 2016-12
بودجه دولت 3.9 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 16897 2018-12
ارزش بودجه دولت -10354 2017-12
درآمدهای دولت 16705 2018-12
مخارج نظامی 6320 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 2019-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 17 2018-12
رتبه فساد مالی 170 2018-12
خطوط نفت خام 14 2019-07
آسانی کسب و کار 186 2018-12
تولید فولاد 54.35 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیبی - شاخص های اقتصادی.