لیبی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.38 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55 2017-12
نرخ بیکاری 17.7 2017-12
نرخ تورم -4.5 2018-12
نرخ بهره 3 2019-01
موازنه تجاری 6712 2017-12
حساب جاری 1337 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.5 2016-12
بودجه دولت -43 2017-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 55 2017-12
تولید ناخالص داخلی 50.98 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20388 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7315 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17882 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 17.7 2017-12
جمعیت 6.37 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -4.5 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 211 2014-12
تورم مواد غذایی -10.2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 319 2018-12
CPI مسکن آب و برق 174 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 220 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-01
عرضه پول M0 74029 2018-09
نرخ بهره سپرده 2.5 2014-12
ترازنامه بانک 127525 2018-09
عرضه پول M1 122063 2018-09
عرضه پول M2 123912 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6712 2017-12
حساب جاری 1337 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
صادرات 19885 2017-12
واردات 13173 2017-12
گردش سرمایه -530 2017-12
ذخایر طلا 117 2019-03
تولید نفت خام 928 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -153 2017-12
شاخص تروریسم 6.99 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.5 2016-12
بودجه دولت -43 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 16897 2018-12
ارزش بودجه دولت -10354 2017-12
درآمدهای دولت 16705 2018-12
مخارج نظامی 4801 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.75 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.48 2015-12
رتبه رقابتی 126 2015-12
شاخص فساد مالی 17 2018-12
رتبه فساد مالی 170 2018-12
آسانی کسب و کار 186 2018-12
تولید فولاد 50 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لیبی - شاخص های اقتصادی.