لسوتو

بازارها آخرین مرجع
پول 14.62 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
نرخ بیکاری 23.6 2018-12
نرخ تورم 4.9 2019-10
نرخ بهره 6.5 2019-11
موازنه تجاری -2735 2019-06
حساب جاری -231 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 2.79 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1402 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2865 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5755 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 314 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 218 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 674 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 346 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 793 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 529 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 129 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 265 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 23.6 2018-12
جمعیت 2.11 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.9 2019-10
تورم مواد غذایی 7.4 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-09
CPI مسکن آب و برق 126 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.5 2019-11
نرخ بهره سپرده 4.34 2019-09
عرضه پول M0 7361 2019-06
عرضه پول M1 5499 2019-06
عرضه پول M2 12860 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2735 2019-06
حساب جاری -231 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 3513 2019-06
واردات 6248 2019-06
بدهی خارجی 12049 2019-03
شاخص تروریسم 0.1 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.9 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 35 2019-12
مخارج نظامی 48 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 5078 2017-03
آدرس های IP 8088 2017-03
شاخص رقابتی 42.9 2019-12
رتبه رقابتی 131 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 122 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لسوتو - شاخص های اقتصادی.