لسوتو

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 14.02 13.43 13.61 13.79 13.97 14.35
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 2.4 2.8 3.2 3 3
نرخ تورم 5.60 3.3 3.1 3 3 6.5
نرخ بهره 6.56 7.5 7.5 7.5 7.9 8.1
موازنه تجاری -2266.10 -2371 -2344 -2387 -2410 -2397
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6 -6 -6 -6 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 44.2 44.2 44.2 44.2 48
بودجه دولت -6.30 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 2.4 2.8 3.2 3 3
تولید ناخالص داخلی 2.64 2.79 2.79 2.79 2.79 2.85
تولید ناخالص داخلی سرانه 1409.20 1480 1480 1480 1480 1521
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2851.20 2994 2994 2952 2952 3024
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جمعیت 2.23 2.29 2.29 2.29 2.26 2.29
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.60 3.3 3.1 3 3 6.5
تورم مواد غذایی 5.20 6.1 5.9 5.5 4.93 4.95
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.73 105 108 115 117 124
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 6.56 7.5 7.5 7.5 7.9 8.1
نرخ بهره سپرده 1.20 1.82 1.82 1.82 2.22 2.22
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2266.10 -2371 -2344 -2387 -2410 -2397
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -6 -6 -6 -6 -3
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 44.2 44.2 44.2 44.2 48
بودجه دولت -6.30 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25


لسوتو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.