لبنان

بازارها آخرین مرجع
پول 1506 2019-12
بازار سهام 760 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
نرخ تورم 1.33 2019-10
نرخ بهره 10 2019-09
موازنه تجاری -1124 2019-09
حساب جاری -198 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.64 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64399 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15074 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
جمعیت 6.84 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.33 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-10
CPI مسکن آب و برق 108 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.74 2019-10
تورم مواد غذایی 1.18 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 1.36 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 25 2019-11
عرضه پول M0 6155 2019-10
عرضه پول M1 12657 2019-10
عرضه پول M2 69005 2019-10
عرضه پول M3 208590 2019-10
نرخ بهره سپرده 7.72 2018-12
ترازنامه بانک 396177 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 206106 2019-10
وام به بانک 20839 2019-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1124 2019-09
حساب جاری -198 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
صادرات 342 2019-09
واردات 1466 2019-09
بدهی خارجی 32498 2019-09
گردش سرمایه 3350 2018-12
حواله 576 2018-12
ذخایر طلا 287 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33.68 2018-12
شاخص تروریسم 4.39 2018-12
ورود توریست 527308 2019-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11 2018-12
ارزش بودجه دولت -803173 2019-08
هزینه های دولت 8960 2017-12
درآمدهای دولت 1030675 2019-08
هزینه های مالی 1833848 2019-08
ارزیابی اعتبار 20 2019-12
بدهی های دولت 117730 2019-09
مخارج نظامی 2606 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 292 2019-08
شاخص رقابتی 56.29 2019-12
رتبه رقابتی 88 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 143 2019-12
تولید الکتریسیته 1457 2019-08
شاخص PMI تولید 37 2019-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64970 2017-12
قیمت گازوئیل 0.81 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 75904 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.