لبنان

بازارها آخرین مرجع
پول 1506 2019-08
بازار سهام 806 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
نرخ تورم 1.45 2019-07
نرخ بهره 10 2019-06
موازنه تجاری -1092 2019-06
حساب جاری -204 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152 2018-12
بودجه دولت -11.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.64 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64399 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15074 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
جمعیت 6.84 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.45 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-07
CPI مسکن آب و برق 107 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.76 2019-07
تورم مواد غذایی 0.63 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.33 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 6 2019-06
عرضه پول M0 5049 2019-06
عرضه پول M1 10788 2019-06
عرضه پول M2 74039 2019-06
عرضه پول M3 210938 2019-06
نرخ بهره سپرده 7.72 2018-12
ترازنامه بانک 385891 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 193644 2019-06
وام به بانک 21057 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1092 2019-06
حساب جاری -204 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
صادرات 285 2019-06
واردات 1377 2019-06
بدهی خارجی 32145 2019-05
گردش سرمایه 3350 2018-12
حواله 576 2018-12
ذخایر طلا 287 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33.68 2018-12
شاخص تروریسم 5.15 2017-12
ورود توریست 310967 2019-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152 2018-12
بودجه دولت -11.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -1255924 2019-05
هزینه های دولت 8960 2017-12
درآمدهای دولت 1460149 2019-05
هزینه های مالی 2716073 2019-05
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 115582 2019-05
مخارج نظامی 2606 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 297 2019-05
شاخص رقابتی 57.72 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 142 2018-12
تولید الکتریسیته 1133 2019-05
شاخص PMI تولید 47.7 2019-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64970 2017-12
قیمت گازوئیل 0.87 2019-07
اعتبار بخش خصوصی 78698 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.