لبنان

بازارها آخرین مرجع
پول 1506 2019-04
بازار سهام 906 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2017-12
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
نرخ تورم 4.08 2019-03
نرخ بهره 10 2019-02
موازنه تجاری -1169 2019-01
حساب جاری -550 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152 2018-12
بودجه دولت -11.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 51.84 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7198 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13368 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15643600 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
جمعیت 6.09 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.08 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-03
CPI مسکن آب و برق 108 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.8 2019-03
تورم مواد غذایی 6.86 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.73 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 4 2019-02
عرضه پول M0 4631 2019-02
عرضه پول M1 10525 2019-02
عرضه پول M2 75726 2019-02
عرضه پول M3 210836 2019-02
نرخ بهره سپرده 6.91 2017-12
ترازنامه بانک 377237 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 219021 2019-02
وام به بانک 53435 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1169 2019-01
حساب جاری -550 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 2017-12
صادرات 236 2019-01
واردات 1405 2019-01
بدهی خارجی 33641 2019-01
گردش سرمایه 2202 2018-06
حواله 607 2018-06
ذخایر طلا 287 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 211 2018-09
شاخص تروریسم 5.15 2017-12
ورود توریست 259081 2019-02
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152 2018-12
بودجه دولت -11.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -1662466 2018-11
هزینه های دولت 9654240 2016-12
درآمدهای دولت 1135322 2018-11
هزینه های مالی 2797788 2018-11
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 115394 2019-02
مخارج نظامی 2368 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 298 2019-02
شاخص رقابتی 57.72 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 142 2018-12
تولید الکتریسیته 1026 2019-02
شاخص PMI تولید 46.3 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 57362200 2016-12
قیمت گازوئیل 0.83 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 80974 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.