لبنان

بازارها آخرین مرجع
پول 1506 2019-02
بازار سهام 939 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2017-12
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
نرخ تورم 3.17 2019-01
نرخ بهره 10 2018-12
موازنه تجاری -1323 2018-12
حساب جاری -748 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149 2017-12
بودجه دولت -6.01 2017-12
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 51.84 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7198 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13368 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15643600 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2017-12
جمعیت 6.09 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.17 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-01
CPI مسکن آب و برق 106 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.65 2019-01
تورم مواد غذایی 7.67 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.73 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 6 2018-12
عرضه پول M0 5008 2018-12
عرضه پول M1 11661 2018-12
عرضه پول M2 76828 2018-12
عرضه پول M3 212993 2018-12
نرخ بهره سپرده 6.91 2017-12
ترازنامه بانک 376097 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 211952 2018-12
وام به بانک 48665 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1323 2018-12
حساب جاری -748 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18 2017-12
صادرات 246 2018-12
واردات 1569 2018-12
بدهی خارجی 33351 2018-11
گردش سرمایه 2202 2018-06
حواله 607 2018-06
ذخایر طلا 287 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 203 2017-12
شاخص تروریسم 5.15 2017-12
ورود توریست 379789 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149 2017-12
بودجه دولت -6.01 2017-12
ارزش بودجه دولت -1576908 2018-09
هزینه های دولت 9654240 2016-12
درآمدهای دولت 868629 2018-09
هزینه های مالی 2445537 2018-09
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 113071 2018-11
مخارج نظامی 2368 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 292 2018-09
شاخص رقابتی 57.72 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 142 2018-12
تولید الکتریسیته 1111 2018-11
شاخص PMI تولید 46.5 2019-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 57362200 2016-12
قیمت گازوئیل 0.73 2019-01
اعتبار بخش خصوصی 83099 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.