لبنان

بازارها آخرین مرجع
پول 1506 2019-06
بازار سهام 847 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
نرخ تورم 4.01 2019-04
نرخ بهره 10 2019-05
موازنه تجاری -1861 2019-03
حساب جاری -1300 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152 2018-12
بودجه دولت -11.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 51.84 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64399 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7198 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13368 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15074 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
جمعیت 6.09 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.01 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-04
CPI مسکن آب و برق 108 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.26 2019-04
تورم مواد غذایی 5.62 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.47 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 6 2019-04
عرضه پول M0 4864 2019-04
عرضه پول M1 10735 2019-04
عرضه پول M2 75296 2019-04
عرضه پول M3 211318 2019-04
نرخ بهره سپرده 6.91 2017-12
ترازنامه بانک 382374 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 188888 2019-04
وام به بانک 21140 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1861 2019-03
حساب جاری -1300 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
صادرات 320 2019-03
واردات 2181 2019-03
بدهی خارجی 33776 2019-03
گردش سرمایه 2141 2018-09
حواله 681 2018-09
ذخایر طلا 287 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 211 2018-09
شاخص تروریسم 5.15 2017-12
ورود توریست 259081 2019-02
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152 2018-12
بودجه دولت -11.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -1662466 2018-11
هزینه های دولت 8960 2017-12
درآمدهای دولت 1135322 2018-11
هزینه های مالی 2797788 2018-11
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 116334 2019-03
مخارج نظامی 2606 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 298 2019-02
شاخص رقابتی 57.72 2018-12
رتبه رقابتی 80 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 142 2018-12
تولید الکتریسیته 1213 2019-03
شاخص PMI تولید 46.3 2019-05
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64970 2017-12
قیمت گازوئیل 0.9 2019-05
اعتبار بخش خصوصی 79687 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.