لبنان

بازارها آخرین مرجع
پول 1502 2019-10
بازار سهام 764 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
نرخ تورم 1.22 2019-08
نرخ بهره 10 2019-07
موازنه تجاری -1129 2019-08
حساب جاری 922 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11 2018-12
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.64 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64399 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6250 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11607 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15074 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2018-12
جمعیت 6.84 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.22 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-08
CPI مسکن آب و برق 107 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.79 2019-08
تورم مواد غذایی 0.58 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 6 2019-08
عرضه پول M0 5246 2019-08
عرضه پول M1 11255 2019-08
عرضه پول M2 73142 2019-08
عرضه پول M3 211648 2019-08
نرخ بهره سپرده 7.72 2018-12
ترازنامه بانک 394807 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 202360 2019-08
وام به بانک 20975 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1129 2019-08
حساب جاری 922 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27 2018-12
صادرات 375 2019-08
واردات 1504 2019-08
بدهی خارجی 32387 2019-07
گردش سرمایه 3350 2018-12
حواله 576 2018-12
ذخایر طلا 287 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33.68 2018-12
شاخص تروریسم 5.15 2017-12
ورود توریست 462465 2019-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 2018-12
بودجه دولت -11 2018-12
ارزش بودجه دولت 43788 2019-07
هزینه های دولت 8960 2017-12
درآمدهای دولت 1739090 2019-07
هزینه های مالی 1695302 2019-07
ارزیابی اعتبار 31.25
بدهی های دولت 116191 2019-07
مخارج نظامی 2606 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 293 2019-06
شاخص رقابتی 56.29 2019-12
رتبه رقابتی 88 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 142 2018-12
تولید الکتریسیته 1378 2019-07
شاخص PMI تولید 46.4 2019-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64970 2017-12
قیمت گازوئیل 0.82 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 77443 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.