لبنان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1504.19 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 911.76 966 960 953 947 934
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9
نرخ بیکاری 6.30 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7
نرخ تورم 3.15 3.9 3.2 2.7 3 2.4
نرخ بهره 10.00 10 10 8 8 8
موازنه تجاری -1168.94 -1598 -1597 -1597 -1597 -1597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -25.6 -25.6 -25.6 -24 -24
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152.00 150 150 150 155 155
بودجه دولت -11.20 -8.8 -8.8 -8.8 -8 -8
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9
تولید ناخالص داخلی 51.84 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700.00 65015521 65015521 65015521 65271739 66250815
تولید ناخالص داخلی سرانه 7197.60 7400 7400 7400 7522 7522
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13367.60 13606 13606 13606 14063 14063
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.30 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.15 3.9 3.2 2.7 3 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.42 111 111 111 111 114
تورم مواد غذایی 6.54 4.4 3.9 3.1 3.1 2.9
CPI مسکن آب و برق 107.18 111 112 110 110 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 91.83 104 102 95.67 94.58 97.96
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 10.00 10 10 8 8 8
نرخ بهره سپرده 6.91 6.91 6.91 4.91 4.91 4.91
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1168.94 -1598 -1597 -1597 -1597 -1597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -25.6 -25.6 -25.6 -24 -24
ورود توریست 362245.00 330000 370000 400000 400000 450000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 152.00 150 150 150 155 155
بودجه دولت -11.20 -8.8 -8.8 -8.8 -8 -8
هزینه های دولت 9654240.00 9799054 9799054 9799054 9837671 9985236
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی 25.50 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 46.30 47.3 47.5 50 50 51
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 57362200.00 58222633 58222633 58222633 58452082 59328863
قیمت گازوئیل 0.83 0.8 0.78 0.76 0.75 0.75


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.