لبنان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1505.70 1506 1506 1506 1506 1506
بازار سهام 945.41 941 935 930 924 914
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 3 3.2 2.25 3.3 3.3
نرخ بیکاری 6.30 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7
نرخ تورم 3.98 4.3 3.9 3.2 2.7 2.4
نرخ بهره 10.00 10 10 10 8 8
موازنه تجاری -1322.85 -1593 -1598 -1597 -1597 -1597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -25.6 -25.6 -25.6 -25.6 -24
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149.00 150 150 150 150 155
بودجه دولت -6.01 -10 -10 -10 -10 -11
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 3 3.2 2.25 3.3 3.3
تولید ناخالص داخلی 51.84 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 64054700.00 65976341 66104450 65495931 66168505 68352066
تولید ناخالص داخلی سرانه 7197.60 7400 7400 7400 7400 7522
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13367.60 13606 13606 13606 13606 14063
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.30 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.98 4.3 3.9 3.2 2.7 2.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.02 109 111 111 112 115
تورم مواد غذایی 6.18 4.8 4.4 3.9 3.1 2.9
CPI مسکن آب و برق 107.28 108 111 112 111 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.15 99.01 104 102 99.95 102
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 10.00 10 10 10 8 8
نرخ بهره سپرده 6.91 6.91 6.91 6.91 4.91 4.91
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -1322.85 -1593 -1598 -1597 -1597 -1597
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -18.00 -25.6 -25.6 -25.6 -25.6 -24
ورود توریست 379789.00 290000 330000 370000 400000 450000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 149.00 150 150 150 150 155
بودجه دولت -6.01 -10 -10 -10 -10 -11
ارزش بودجه دولت -1576908.00 -684635 -686820 -687554 -683607 -681997
هزینه های دولت 9654240.00 9943867 9963176 9871460 9972830 10301933
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 17.00 17 17 17 17 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 11.00 11 11 11 11 11
نرخ تامین اجتماعی 25.50 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 2 2 2 2 2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 46.50 47 47.3 47.5 50 51
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 57362200.00 59083066 59197790 58652850 59255153 61210573
قیمت گازوئیل 0.73 0.72 0.7 0.68 0.67 0.67


لبنان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.