لتونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 984 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-12
نرخ بیکاری 7 2018-09
نرخ تورم 3 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -259 2018-12
حساب جاری 18 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2017-12
بودجه دولت -0.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 0 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 30.26 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6208804 2018-09
تولید ناخالص ملی 7746 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1876256 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25064 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 264587 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 461111 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 679952 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 171175 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 331071 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 911012 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 634176 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 2018-09
افراد شاغل 920 2018-09
افراد بیکار 59588 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 10.8 2018-12
هزینه های کار 114 2018-09
پست های خالی شغلی 22257 2018-09
دستمزد 728 2018-09
حداقل دستمزد 430 2018-12
جمعیت 1.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2018-09
نرخ اشتغال 65.3 2018-09
استخدام تمام وقت 819 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 64.3 2018-09
بهره وری 134 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2018-12
اندازه اصل تورم 2.1 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.25 2018-09
قیمت تولید 120 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.6 2019-01
قیمت صادرات 106 2018-12
قیمت واردات 98.8 2018-12
CPI مسکن آب و برق 108 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-01
تورم مواد غذایی 1.4 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-02
عرضه پول M0 9060 2019-01
عرضه پول M1 12347 2018-12
عرضه پول M2 14568 2018-12
ترازنامه بانک 22794 2018-12
ذخایر ارزی 3867 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 18248 2018-12
وام به بخش خصوصی 4963 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -259 2018-12
حساب جاری 18 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-12
صادرات 944 2018-12
واردات 1203 2018-12
بدهی خارجی 36246 2018-09
گردش سرمایه 330000 2018-09
ذخایر طلا 6.6 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 142 2018-12
شاخص تروریسم 0.46 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2017-12
بودجه دولت -0.6 2017-12
ارزش بودجه دولت -424470810 2018-12
هزینه های دولت 920083 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
درآمدهای دولت 1002737 2018-12
بدهی های دولت 10386 2018-06
هزینه های مالی 1575709 2018-12
درخواست پناهندگی 10 2018-06
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 492 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2019-01
تولید صنعتی 4.5 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.3 2018-12
تولید صنعتی 5.1 2018-12
استفاده از ظرفیت 77 2019-03
ثبت خودرو 3837 2018-12
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار 208292 2018-09
شاخص رقابتی 66.25 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 19 2018-12
تولید الکتریسیته 555 2018-12
استخراج معدن 9.4 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 3926972 2018-09
پس انداز های شخصی 3.25 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 509 2018-12
نرخ وام بانکی 3.77 2018-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 106 2019-01
قیمت گازوئیل 1.46 2019-01
بدهی خانوار به درآمد 35.94 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 130 2018-09
میزان ساخت و ساز -6.5 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 81.5 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.