لتونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 1017 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2018-12
نرخ بیکاری 6.9 2018-12
نرخ تورم 2.8 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -140 2019-02
حساب جاری 247 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2017-12
بودجه دولت -0.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 0 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-02
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 30.26 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6434145 2018-12
تولید ناخالص ملی 7961 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2088775 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25064 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 165923 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 471337 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 702591 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 205889 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 475098 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 879201 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 592774 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2018-12
افراد شاغل 910 2018-12
افراد بیکار 61244 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 13.2 2019-02
هزینه های کار 114 2018-12
پست های خالی شغلی 21048 2018-12
دستمزد 794 2018-12
حداقل دستمزد 430 2019-06
جمعیت 1.93 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.25 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.25 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2018-09
نرخ اشتغال 65.3 2018-09
استخدام تمام وقت 802 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 70.2 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 67 2018-12
بهره وری 137 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-01
اندازه اصل تورم 1.8 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.24 2018-12
قیمت تولید 121 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 2019-02
قیمت صادرات 105 2019-02
قیمت واردات 98 2019-02
CPI مسکن آب و برق 108 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-03
تورم مواد غذایی 2.3 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2019-04
عرضه پول M0 8836 2019-03
عرضه پول M1 12333 2019-02
عرضه پول M2 14556 2019-02
ترازنامه بانک 22794 2018-12
ذخایر ارزی 3296 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 18248 2018-12
وام به بخش خصوصی 4963 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -140 2019-02
حساب جاری 247 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1 2018-12
صادرات 959 2019-02
واردات 1099 2019-02
بدهی خارجی 35732 2018-12
گردش سرمایه -310000 2018-12
ذخایر طلا 6.6 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 96 2019-02
شاخص تروریسم 0.46 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.1 2017-12
بودجه دولت -0.6 2017-12
ارزش بودجه دولت -95328350 2019-03
هزینه های دولت 1179788 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
درآمدهای دولت 818464 2019-03
بدهی های دولت 10386 2018-06
هزینه های مالی 900273 2019-03
درخواست پناهندگی 10 2018-12
ارزیابی اعتبار 69.35
مخارج نظامی 492 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.4 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.09 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2019-01
تولید صنعتی -3.2 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 2019-02
تولید صنعتی 5.7 2019-02
استفاده از ظرفیت 77 2019-03
ثبت خودرو 3837 2018-12
سرعت اینترنت 16580 2017-03
آدرس های IP 878525 2017-03
تغییرات موجودی انبار -38202 2018-12
شاخص رقابتی 66.25 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 19 2018-12
تولید الکتریسیته 489 2019-02
استخراج معدن 12.4 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.9 2019-02
هزینه های مصرف کننده 3668602 2018-12
پس انداز های شخصی 3.25 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 509 2018-12
نرخ وام بانکی 3.77 2018-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 106 2019-01
قیمت گازوئیل 1.34 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 35.94 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 134 2018-12
میزان ساخت و ساز -6.5 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 81.5 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لتونی - شاخص های اقتصادی.