لتونی

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 1038.37 1033 1021 1009 997 974
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 1.2 1.9 1.7 2.4 2.6
نرخ بیکاری 6.00 5.8 5.8 5.5 5.2 5.6
نرخ تورم 2.10 2.3 2.5 2.5 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 -0.2 1 0.5 0.9 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -139.90 -330 -210 -300 -300 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 35.9 36.1 36.1 36.1 36.1
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار -6.60 0.1 0.1 0.1 0.1 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.30 -11 -11 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -1.2 0.5 -0.4 1.4 0.3
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.6 0.7 0.8 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 1.2 1.9 1.7 2.4 2.6
تولید ناخالص داخلی 34.85 35.8 38.2 38.2 38.2 38.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7214265.00 7306664 6127144 6964000 7272123 7496637
تولید ناخالص ملی 7972.00 7870 7044 7667 8036 8075
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1980465.00 2063051 1266470 1607437 1996348 2116690
تولید ناخالص داخلی سرانه 16405.70 16950 17500 17500 17500 17500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437.43 27300 28500 28500 28500 28500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 292180.00 161257 162669 290515 294523 165450
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 525104.00 474170 233085 366318 529315 486498
تولید ناخالص داخلی از ساخت 756393.00 756291 675687 757554 762459 775955
تولید ناخالص داخلی از معادن 196020.00 226366 237676 187771 197592 232252
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 440316.00 619754 345994 451425 443847 635868
تولید ناخالص داخلی از خدمات 980050.00 924721 753925 881688 987910 948764
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 606165.00 591775 531098 550906 611026 607161
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 6.00 5.8 5.8 5.5 5.2 5.6
دستمزد 783.00 840 840 840 840 880
حداقل دستمزد 430.00 430 480 480 480 480
جمعیت 1.93 1.94 1.9 1.9 1.9 1.9
سن بازنشستگی زنان 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75 63.75
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.10 2.3 2.5 2.5 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 -0.2 1 0.5 0.9 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.10 109 111 112 112 112
قیمت مصرف کننده اصلی 108.03 108 107 107 108 110
قیمت تولید 119.50 124 125 123 123 128
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 1 1.3 1.8 2.2 2.5
تورم مواد غذایی 2.50 1.6 2 1.9 1.9 2.1
CPI مسکن آب و برق 108.50 107 110 110 111 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.20 108 108 111 109 111
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -139.90 -330 -210 -300 -300 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.1 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
واردات 1350.10 1380 1360 1520 1520 1450
صادرات 1210.20 1050 1150 1220 1220 1180
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 35.9 36.1 36.1 36.1 36.1
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
هزینه های دولت 1146164.00 1432758 1093134 1319949 1155356 1470010
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 38 37.8 37.8 37.8 37.8
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -6.60 0.1 0.1 0.1 0.1 -3
تولید صنعتی 3.00 4.1 2.5 2.9 3.5 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.30 -11 -11 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 -1.2 0.5 -0.4 1.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.40 2.6 2.8 2.8 3.3 3.5
هزینه های مصرف کننده 4406125.00 4061643 3890494 4176760 4441462 4167245
نرخ وام بانکی 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
قیمت گازوئیل 1.37 1.25 1.22 1.18 1.15 1.09


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.