لتونی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1 1.09
بازار سهام 1031.21 963 947 931 916 886
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.5 0.8 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 2.9 3.3 4.2 2.5 2.8
نرخ بیکاری 6.90 8 6.2 7.9 7.9 8.2
نرخ تورم 2.80 2.7 2.8 2.4 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -140.50 -310 -330 -330 -210 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 35.8 35.8 35.8 36 36
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار 0.00 2 0.8 0.1 0.1 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 -8 -13 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 1.9 1.8 1.5 1.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.5 0.8 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 2.9 3.3 4.2 2.5 2.8
تولید ناخالص داخلی 30.26 44 44 44 48 48
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6434145.00 6063002 6269875 6704379 6594999 6892102
تولید ناخالص ملی 7961.00 7219 7831 8295 8160 8528
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2088775.00 1595325 1893302 2176504 2140994 2237446
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553.33 16200 16200 16200 16902 16902
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25063.85 26141 26141 26141 26610 26610
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 165923.00 259189 258284 172892 170071 177733
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 471337.00 364137 466801 491133 483120 504885
تولید ناخالص داخلی از ساخت 702591.00 718041 687444 732100 720156 752599
تولید ناخالص داخلی از معادن 205889.00 172857 173040 214536 211036 220543
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 475098.00 343715 334713 495052 486975 508914
تولید ناخالص داخلی از خدمات 879201.00 823319 923339 916127 901181 941779
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 592774.00 571476 648123 617671 607593 634965
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.90 8 6.2 7.9 7.9 8.2
دستمزد 794.00 739 739 840 840 880
حداقل دستمزد 430.00 430 430 430 480 480
جمعیت 1.93 1.91 1.91 1.91 1.89 1.89
سن بازنشستگی زنان 63.25 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.80 2.7 2.8 2.4 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.20 109 109 109 109 111
قیمت مصرف کننده اصلی 104.68 108 108 108 107 110
قیمت تولید 120.70 123 124 124 125 128
تغییر قیمت تولید کننده 4.10 4.1 3.5 3.4 2.7 2.5
CPI مسکن آب و برق 107.80 106 107 107 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.30 110 109 109 106 111
تورم مواد غذایی 2.30 1.5 1.6 1.6 2 2.1
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.42
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -140.50 -310 -330 -330 -210 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
واردات 1099.48 1490 1420 1380 1360 1450
صادرات 959.01 1180 1090 1050 1150 1180
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 35.8 35.8 35.8 36 36
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6
هزینه های دولت 1179788.00 1072698 930222 1229339 1209283 1263761
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.00 38.4 38.4 38.4 37.8 37.8
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 0.00 2 0.8 0.1 0.1 -3
تولید صنعتی -3.20 4.8 5.5 4.1 2.5 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.00 -8 -13 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.60 1.9 1.8 1.5 1.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.90 3.4 3.2 3.1 3.1 4.2
هزینه های مصرف کننده 3668602.00 3694600 3971560 3822683 3760317 3929718
نرخ وام بانکی 3.77 3.77 3.77 3.77 4.02 4.02
قیمت گازوئیل 1.34 1.3 1.26 1.23 1.2 1.2


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.