لتونی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 1073.19 1037 1023 1009 996 969
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.5 0.8 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.9 2.5 2.3 2.5 3.1
نرخ بیکاری 6.90 6.9 6.1 5.8 7 5.6
نرخ تورم 3.30 2.7 2.8 2.4 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -290.60 -310 -330 -330 -210 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 34.6 34.6 34.6 33.2 33.2
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار 0.30 2 0.8 0.1 0.1 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.50 -8 -13 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 1.9 1.8 1.5 1.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.5 0.8 0.6 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.9 2.5 2.3 2.5 3.1
تولید ناخالص داخلی 30.26 44 44 44 48 48
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5380515.00 6063002 6253317 6582130 6594999 6786176
تولید ناخالص ملی 7073.00 7219 7811 8144 8160 8397
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302986.00 1595325 1888302 2136817 2140994 2203058
تولید ناخالص داخلی سرانه 15553.33 16200 16200 16200 16902 16902
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25063.85 26141 26141 26141 26610 26610
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163881.00 259189 257602 169739 170071 175001
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 231614.00 364137 465568 482178 483120 497125
تولید ناخالص داخلی از ساخت 602035.00 718041 685629 718751 720156 741032
تولید ناخالص داخلی از معادن 215398.00 172857 172583 210624 211036 217154
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 265080.00 343715 333829 486025 486975 501092
تولید ناخالص داخلی از خدمات 729173.00 823319 920901 899423 901181 927305
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 569936.00 571476 646412 606408 607593 625206
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.90 6.9 6.1 5.8 7 5.6
دستمزد 791.00 739 739 840 840 880
حداقل دستمزد 430.00 430 430 430 480 480
جمعیت 1.93 1.91 1.91 1.91 1.89 1.89
سن بازنشستگی زنان 63.25 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 3.30 2.7 2.8 2.4 2 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.30 109 109 109 110 111
قیمت مصرف کننده اصلی 107.42 108 108 108 107 110
قیمت تولید 121.10 123 124 124 125 128
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 3.5 2.8 3.2 2.7 2.5
CPI مسکن آب و برق 107.20 106 107 107 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.80 110 109 109 107 111
تورم مواد غذایی 3.20 1.5 1.6 1.6 2 2.1
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.42 0.42
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -290.60 -310 -330 -330 -210 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.5 -1.5 -1.5 -2 -2
واردات 1347.00 1490 1420 1380 1360 1450
صادرات 1056.40 1180 1090 1050 1150 1180
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 34.6 34.6 34.6 33.2 33.2
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6
هزینه های دولت 899824.00 1072698 927766 1206923 1209283 1244338
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 38 38 38 37.8 37.8
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 0.30 2 0.8 0.1 0.1 -3
تولید صنعتی -2.40 4.8 5.5 4.1 2.5 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.00 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.50 -8 -13 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90 1.9 1.8 1.5 1.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.00 3.4 3.2 3.1 3.1 4.2
هزینه های مصرف کننده 3482523.00 3694600 3961071 3752980 3760317 3869322
نرخ وام بانکی 3.48 3.77 3.77 3.77 4.02 4.02
قیمت گازوئیل 1.47 1.3 1.26 1.23 1.2 1.2


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.