لتونی

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 1035.89 1018 1004 991 977 950
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.8 0.6 0.7 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.5 2.3 2.5 2.7 3.1
نرخ بیکاری 6.40 6.1 5.8 7 6.7 5.6
نرخ تورم 2.90 3 2.9 2.7 2.5 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -1.00 0.7 -0.4 1 0.5 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -225.90 -330 -330 -210 -300 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 34.6 34.6 33.2 33.2 33.2
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار 0.30 0.8 0.1 0.1 0.1 -3
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.50 -13 -11 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 1.8 -1.2 0.5 -0.4 0.3
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.8 0.6 0.7 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.5 2.3 2.5 2.7 3.1
تولید ناخالص داخلی 34.85 35.8 35.8 38.2 38.2 38.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5380515.00 6269875 6704379 6594999 6594999 6892102
تولید ناخالص ملی 7073.00 7831 8295 8160 8160 8528
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302986.00 1893302 2176504 2140994 2140994 2237446
تولید ناخالص داخلی سرانه 16405.70 16950 16950 17500 17500 17500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26437.43 27300 27300 28500 28500 28500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 163881.00 258284 172892 170071 170071 177733
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 231614.00 466801 491133 483120 483120 504885
تولید ناخالص داخلی از ساخت 602035.00 687444 732100 720156 720156 752599
تولید ناخالص داخلی از معادن 215398.00 173040 214536 211036 211036 220543
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 265080.00 334713 495052 486975 486975 508914
تولید ناخالص داخلی از خدمات 729173.00 923339 916127 901181 901181 941779
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 569936.00 648123 617671 607593 607593 634965
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 6.40 6.1 5.8 7 6.7 5.6
دستمزد 791.00 739 840 840 840 880
حداقل دستمزد 430.00 430 430 480 480 480
جمعیت 1.93 1.91 1.91 1.89 1.89 1.89
سن بازنشستگی زنان 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75
سن بازنشستگی مردان 63.25 63.25 63.5 63.75 63.75 63.75
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 2.90 3 2.9 2.7 2.5 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -1.00 0.7 -0.4 1 0.5 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.70 109 109 111 112 112
قیمت مصرف کننده اصلی 107.76 108 108 107 108 110
قیمت تولید 121.00 123 124 124 124 127
تغییر قیمت تولید کننده 2.50 2.8 3.2 2.7 2.3 2.5
CPI مسکن آب و برق 106.40 107 108 111 110 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.90 109 109 108 111 112
تورم مواد غذایی 4.20 1.6 1.6 2 1.9 2.1
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -225.90 -330 -330 -210 -300 -270
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.00 -1.5 -1.5 -2 -2 -2
واردات 1208.78 1420 1380 1360 1520 1450
صادرات 982.94 1090 1050 1150 1220 1180
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.90 34.6 34.6 33.2 33.2 33.2
بودجه دولت -1.00 -0.9 -0.9 -0.6 -0.6 -0.6
هزینه های دولت 899824.00 930222 1229339 1209283 1209283 1263761
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.50 38 38 37.8 37.8 37.8
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 31.40 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09 35.09
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09 24.09
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 0.30 0.8 0.1 0.1 0.1 -3
تولید صنعتی 4.40 5.5 4.1 2.5 2.5 3.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.50 -13 -11 -11 -11 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 1.8 -1.2 0.5 -0.4 0.3
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 2 2.6 2.8 3.1 3.5
هزینه های مصرف کننده 3482523.00 3971560 3822683 3760317 3760317 3929718
نرخ وام بانکی 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
قیمت گازوئیل 1.43 1.39 1.36 1.32 1.29 1.29


لتونی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.