لائوس

بازارها آخرین مرجع
پول 8606 2019-04
بازار سهام 810 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2017-12
نرخ بیکاری 0.7 2017-12
نرخ تورم 1.57 2019-02
نرخ بهره 4 2019-03
موازنه تجاری -359 2018-09
حساب جاری -453 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.03 2017-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی 16.85 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1730 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6397 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 116422 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17750 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8046 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9368 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 10579 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7331 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 45926 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1715 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12930 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.7 2017-12
جمعیت 6.86 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.57 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-02
تورم مواد غذایی 1.25 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4 2019-03
ذخایر ارزی 1016 2017-12
عرضه پول M0 8823 2017-12
عرضه پول M2 74678 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -359 2018-09
حساب جاری -453 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.6 2018-12
صادرات 1294 2018-09
واردات 1653 2018-09
ذخایر طلا 0.9 2019-03
بدهی خارجی 8538 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 544 2017-12
شاخص تروریسم 1.68 2017-12
درآمد گردشگری 761 2017-12
ورود توریست 4535780 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.03 2017-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 30426 2017-12
ارزش بودجه دولت -7811 2017-12
درآمدهای دولت 22616 2017-12
مخارج نظامی 23.48 2013-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 24 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4031 2017-03
آدرس های IP 13805 2017-03
شاخص رقابتی 49.27 2018-12
رتبه رقابتی 112 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 154 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لائوس - شاخص های اقتصادی.