لائوس

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 8606.00 8590 8590 8590 8590 8590
بازار سهام 809.78 813 802 792 782 761
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5
نرخ بیکاری 0.70 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
نرخ تورم 1.57 1.7 1.9 2.1 2 2
نرخ بهره 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
موازنه تجاری -359.30 -413 -424 -437 -437 -362
حساب جاری -452.68 -331 -516 -526 -526 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -9.3 -9.3 -9.3 -10.1 -10.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.03 56.7 56.7 56.7 57 57
بودجه دولت -4.60 -4.7 -4.7 -4.7 -4.8 -4.8
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 24.00 24 24 24 24 24
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.90 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5
تولید ناخالص داخلی 16.85 20.2 20.2 20.2 20.5 20.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1730.40 1936 1936 1936 2059 2059
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6397.40 6948 6948 6948 7244 7244
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 0.70 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
جمعیت 6.86 7.07 7.07 6.96 7.06 7.06
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.57 1.7 1.9 2.1 2 2
تورم مواد غذایی 1.25 0.9 1.1 1.4 1.4 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.93 107 108 107 107 110
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ذخایر ارزی 1016.00 917 968 956 956 941
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -359.30 -413 -424 -437 -437 -362
حساب جاری -452.68 -331 -516 -526 -526 -549
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.60 -9.3 -9.3 -9.3 -10.1 -10.1
واردات 1652.80 1552 1574 1596 1596 1610
صادرات 1293.50 1139 1150 1160 1160 1248
ذخایر طلا 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 543.59 519 538 546 546 560
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.03 56.7 56.7 56.7 57 57
بودجه دولت -4.60 -4.7 -4.7 -4.7 -4.8 -4.8


لائوس - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.