قرقیزستان

بازارها آخرین مرجع
پول 69.67 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-12
نرخ بیکاری 3.1 2019-02
نرخ تورم -0.7 2019-03
نرخ بهره 4.5 2019-03
موازنه تجاری -141 2019-02
حساب جاری -116 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 2017-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.56 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 557113 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63487 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-02
افراد بیکار 70.9 2018-12
حداقل دستمزد 1200 2018-12
جمعیت 6.14 2017-12
افراد شاغل 540456 2018-12
دستمزد 15327 2019-01
دستمزد در تولید 16102 2019-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 2019-03
اندازه اصل تورم 0.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258 2019-03
CPI مسکن آب و برق 291 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 212 2019-03
تورم مواد غذایی -2.7 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2019-03
قیمت تولید 156 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-03
عرضه پول M0 80057 2019-02
ذخایر ارزی 2170 2019-01
نرخ بهره سپرده 2.75 2017-12
عرضه پول M1 116657 2018-11
عرضه پول M2 148702 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -141 2019-02
حساب جاری -116 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10 2018-12
صادرات 143 2019-02
واردات 284 2019-02
ذخایر طلا 11.6 2019-03
تولید نفت خام 1 2018-12
بدهی خارجی 8093 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9.6 2018-09
حواله 237 2018-11
شاخص تروریسم 1.72 2017-12
ورود توریست 1375 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 2017-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 8405709 2019-01
بدهی های دولت 3809 2018-06
هزینه های مالی 6278038 2019-01
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -1.86 2019-02
هزینه های دولت 31984 2018-09
مخارج نظامی 211 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 17.8 2019-03
تولید صنعتی 21.1 2019-03
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 6115 2018-06
شاخص رقابتی 53.02 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 70 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.9 2019-02
استخراج معدن 32.7 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 25.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 101666 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 131 2018-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.