قرقیزستان

بازارها آخرین مرجع
پول 69.65 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-06
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
نرخ تورم 0.4 2019-01
نرخ بهره 4.75 2019-01
موازنه تجاری -233 2018-12
حساب جاری -116 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2018-06
تولید ناخالص داخلی 7.56 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520959 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63487 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2018-12
افراد بیکار 70.9 2018-12
حداقل دستمزد 1200 2018-12
جمعیت 6.14 2017-12
افراد شاغل 540261 2018-11
دستمزد 15434 2018-11
دستمزد در تولید 15687 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-01
اندازه اصل تورم 2 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 260 2019-01
CPI مسکن آب و برق 298 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 217 2019-01
تورم مواد غذایی -2.6 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-01
قیمت تولید 153 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.75 2019-01
عرضه پول M0 84827 2018-12
ذخایر ارزی 2170 2019-01
نرخ بهره سپرده 2.75 2017-12
عرضه پول M1 116657 2018-11
عرضه پول M2 148702 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -233 2018-12
حساب جاری -116 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 2017-12
صادرات 219 2018-12
واردات 452 2018-12
ذخایر طلا 10.8 2019-03
تولید نفت خام 1 2018-08
بدهی خارجی 8097 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9.6 2018-09
حواله 237 2018-11
شاخص تروریسم 1.72 2017-12
ورود توریست 1375 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.9 2017-12
بودجه دولت -3.2 2017-12
درآمدهای دولت 151471657 2018-12
بدهی های دولت 3809 2018-06
هزینه های مالی 157907340 2018-12
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت -6.63 2018-12
هزینه های دولت 11892 2018-06
مخارج نظامی 211 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 15.7 2019-01
تولید صنعتی 11.3 2018-12
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 6115 2018-06
شاخص رقابتی 53.02 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 70 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.4 2019-01
استخراج معدن 9.2 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 25.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 101666 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2019-01
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 131 2018-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.