قرقیزستان

بازارها آخرین مرجع
پول 69.85 2019-05
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-12
نرخ بیکاری 3.1 2019-03
نرخ تورم -0.5 2019-04
نرخ بهره 4.5 2019-04
موازنه تجاری -249 2019-03
حساب جاری 27.8 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.56 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 557113 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63487 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3394 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.1 2019-03
افراد بیکار 70.9 2018-12
حداقل دستمزد 1200 2018-12
جمعیت 6.14 2017-12
افراد شاغل 540456 2018-12
دستمزد 15226 2019-03
دستمزد در تولید 16219 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.5 2019-04
اندازه اصل تورم 0.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258 2019-04
CPI مسکن آب و برق 284 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 211 2019-04
تورم مواد غذایی -1.8 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-04
قیمت تولید 154 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده -1.8 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-04
عرضه پول M0 82415 2019-03
ذخایر ارزی 2170 2019-01
نرخ بهره سپرده 2.75 2017-12
عرضه پول M1 116657 2018-11
عرضه پول M2 148702 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -249 2019-03
حساب جاری 27.8 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
صادرات 198 2019-03
واردات 448 2019-03
ذخایر طلا 11.6 2019-03
تولید نفت خام 1 2019-01
بدهی خارجی 8093 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9.6 2018-09
حواله 237 2018-11
شاخص تروریسم 1.72 2017-12
ورود توریست 1375 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 33712968 2019-03
بدهی های دولت 3809 2018-06
هزینه های مالی 31083036 2019-03
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 1.26 2019-03
هزینه های دولت 46830 2018-12
مخارج نظامی 118 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 21.4 2019-04
تولید صنعتی 25.9 2019-04
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار 6115 2018-06
شاخص رقابتی 53.02 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 70 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 5.7 2019-04
استخراج معدن -30.2 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 25.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 101666 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2019-04
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 131 2018-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.