قرقیزستان

بازارها آخرین مرجع
پول 69.48 2019-07
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2019-03
نرخ بیکاری 3.2 2019-05
نرخ تورم 0.9 2019-06
نرخ بهره 4.25 2019-07
موازنه تجاری -250 2019-05
حساب جاری 27.8 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 8.09 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 557113 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 69960 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1087 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3447 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2019-05
افراد بیکار 79.4 2019-03
حداقل دستمزد 1200 2018-12
جمعیت 6.14 2017-12
افراد شاغل 540456 2018-12
دستمزد 16346 2019-04
دستمزد در تولید 16468 2019-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-06
اندازه اصل تورم 0.8 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 259 2019-06
CPI مسکن آب و برق 286 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 212 2019-06
تورم مواد غذایی 1.3 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 97 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-06
قیمت تولید 155 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.25 2019-07
عرضه پول M0 87275 2019-05
ذخایر ارزی 2170 2019-01
نرخ بهره سپرده 2.75 2017-12
عرضه پول M1 119505 2019-03
عرضه پول M2 154856 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -250 2019-05
حساب جاری 27.8 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.7 2018-12
صادرات 131 2019-05
واردات 382 2019-05
ذخایر طلا 11.8 2019-06
تولید نفت خام 1 2019-03
بدهی خارجی 8290 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29.79 2018-12
حواله 196 2019-03
شاخص تروریسم 1.72 2017-12
ورود توریست 1375 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
درآمدهای دولت 47481549 2019-04
بدهی های دولت 3826 2018-12
هزینه های مالی 44074377 2019-04
ارزیابی اعتبار 30
ارزش بودجه دولت 0.72 2019-05
هزینه های دولت 46830 2018-12
مخارج نظامی 118 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 34.4 2019-06
تولید صنعتی 38.9 2019-06
سرعت اینترنت 3814 2017-03
آدرس های IP 125795 2017-03
تغییرات موجودی انبار -7933 2018-12
شاخص رقابتی 53.02 2018-12
رتبه رقابتی 97 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 70 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.4 2019-06
استخراج معدن 49.6 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 25.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 124367 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2019-06
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 776 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: قرقیزستان - شاخص های اقتصادی.