قرقیزستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 69.64 69.86 70.04 70.22 70.4 70.77
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.6 5.2 4.8 4 5.4
نرخ بیکاری 2.80 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5
نرخ تورم 0.40 3.9 4.2 4.2 4.5 5.3
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5
موازنه تجاری -233.20 -260 -260 -260 -220 -192
حساب جاری -115.60 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 -11.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.90 60 60 60 60 58
بودجه دولت -3.20 -1.7 -1.7 -1.7 -3.2 -1.9
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.6 5.2 4.8 4 5.4
تولید ناخالص داخلی 7.56 8.1 8.1 8.1 8.1 8.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 520958.60 544923 548048 545965 541797 571054
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 63486.70 66407 66788 66534 66026 69592
تولید ناخالص داخلی سرانه 1070.32 1105 1105 1105 1105 1118
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3393.50 3484 3484 3484 3484 3540
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.80 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5
افراد بیکار 70.90 59.1 60.7 61.2 62.5 63.3
حداقل دستمزد 1200.00 1250 1250 1250 1250 1300
جمعیت 6.14 6.34 6.34 6.34 6.26 6.38
افراد شاغل 540261.00 542500 541300 539500 538000 545000
دستمزد 15434.00 16700 17500 19800 22400 23000
دستمزد در تولید 15686.60 16100 16350 16510 16700 17400
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.40 3.9 4.2 4.2 4.5 5.3
اندازه اصل تورم 1.60 1.71 2.8 2.6 2.9 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8
قیمت تولید 153.40 157 157 153 156 164
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 1.3 1.9 2.4 3.6 4.7
تورم مواد غذایی -2.60 0.5 1.5 1.8 2 3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.50 104 105 105 105 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 259.60 270 268 265 268 282
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.75 4.75 4.75 4.75 4.5 4.5
عرضه پول M0 84826.70 80700 81300 81900 82100 79900
ذخایر ارزی 2170.44 2220 2285 2310 2350 2400
نرخ بهره سپرده 2.75 2.75 2.75 2.75 2.5 2.5
عرضه پول M1 116657.40 118700 117200 119900 120000 121000
عرضه پول M2 148702.20 143300 143600 143900 144000 145000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -233.20 -260 -260 -260 -220 -192
حساب جاری -115.60 -35.9 -35.9 -35.9 -35.9 -39.7
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -11.1 -11.1 -11.1 -11.1 -11.8
ذخایر طلا 10.80 10.8 11.4 12.1 12.7 13.2
ورود توریست 1375.10 1298 1298 1298 1298 1298
حواله 236.60 207 222 214 159 210
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9.60 104 52.1 -38.9 48.8 -50.6
بدهی خارجی 8097.10 8278 8356 8430 8460 8600
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.90 60 60 60 60 58
بودجه دولت -3.20 -1.7 -1.7 -1.7 -3.2 -1.9
درآمدهای دولت 151471657.20 35000000 74000000 103200000 157000000 161000000
بدهی های دولت 3809.20 4297 4302 4357 4391 4550
هزینه های مالی 157907339.80 38000000 75700000 115500000 176000000 160000000
مخارج نظامی 211.29 225 225 225 225 233
هزینه های دولت 11892.10 8539 12510 12463 12368 13036
ارزش بودجه دولت -6.63 -3000000 -1700000 -12300000 -19000000 1000000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 15.70 5.1 5.7 6.8 7.2 5.3
تولید صنعتی 11.30 4.5 4.7 5.4 5.5 5.1
شاخص اقتصادی مقدم 6.40 3.7 3.2 3.8 4 5.2
استخراج معدن 9.20 -29.4 -25.2 -24.6 -22.3 -18.4
تغییرات موجودی انبار 6114.60 3091 3093 3093 3093 -2378
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70 5.2 4.6 4.9 5.1 5.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 25.20 33.8 34.2 36.2 36.7 37.3
هزینه های مصرف کننده 101666.50 87884 106953 106546 105733 111443
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
خانه های مسکونی نوساز 131.00 730 631 644 629 690


قرقیزستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.