کویت

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 5821 2019-06
پول 0.3 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-12
نرخ بیکاری 2.06 2018-12
نرخ تورم 0.7 2019-04
نرخ بهره 3 2019-05
موازنه تجاری 2790 2018-12
حساب جاری 1643 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 120 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10270 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10542 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 33546 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65530 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.7 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.06 2018-12
جمعیت 4.6 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 74.8 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-04
قیمت تولید 137 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 2019-04
تورم مواد غذایی 0.9 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2019-06
عرضه پول M1 10963 2019-04
عرضه پول M2 38815 2019-04
عرضه پول M3 38815 2019-04
نرخ بهره سپرده 1.6 2017-12
ترازنامه بانک 67245 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 11275 2019-04
ذخایر ارزی -610 2017-12
میزان رشد وام 4.89 2019-04
وام به بخش خصوصی 38989 2019-04
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2790 2018-12
حساب جاری 1643 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.7 2018-12
صادرات 5411 2018-12
واردات 2622 2018-12
گردش سرمایه -7389 2018-12
حواله 1034 2018-12
ورود توریست 7055 2016-12
ذخایر طلا 79 2019-06
تولید نفت خام 2709 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -25 2018-12
شاخص تروریسم 3.13 2017-12
درآمد گردشگری 643 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
هزینه های دولت 9115 2017-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 7211 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2018-12
رتبه رقابتی 54 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
خطوط نفت خام 34 2019-03
آسانی کسب و کار 97 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 15760 2017-12
نرخ وام بانکی 4.83 2018-12
قیمت گازوئیل 0.28 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.