کویت

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 5251 2019-02
پول 0.3 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-06
نرخ بیکاری 2.08 2017-12
نرخ تورم 0.4 2019-01
نرخ بهره 3 2019-01
موازنه تجاری 3139 2018-09
حساب جاری 2155 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12
بودجه دولت 6.6 2017-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2018-06
تولید ناخالص داخلی 120 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9930 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10542 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 33546 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65530 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.08 2017-12
جمعیت 4.1 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-01
قیمت تولید 137 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 2019-01
تورم مواد غذایی 0 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.09 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2019-02
عرضه پول M1 10383 2018-12
عرضه پول M2 38623 2018-12
عرضه پول M3 38623 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.6 2017-12
ترازنامه بانک 66578 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 10788 2018-12
ذخایر ارزی -610 2017-12
میزان رشد وام 4.09 2018-12
وام به بخش خصوصی 38720 2018-12
نرخ بهره معکوس 2.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3139 2018-09
حساب جاری 2155 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.9 2017-12
صادرات 5946 2018-09
واردات 2807 2018-09
گردش سرمایه -6649 2017-12
حواله 1057 2018-09
ورود توریست 7055 2016-12
ذخایر طلا 79 2019-03
تولید نفت خام 2715 2019-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -21 2018-09
شاخص تروریسم 3.13 2017-12
درآمد گردشگری 643 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.1 2017-12
بودجه دولت 6.6 2017-12
هزینه های دولت 9115 2017-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 6693 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2018-12
رتبه رقابتی 54 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 97 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 15760 2017-12
نرخ وام بانکی 4.82 2018-09
قیمت گازوئیل 0.28 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.