کویت

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 6005 2019-08
پول 0.3 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-03
نرخ بیکاری 2.06 2018-12
نرخ تورم 1.1 2019-06
نرخ بهره 3 2019-08
موازنه تجاری 2384 2019-03
حساب جاری 1998 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 142 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10048 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10542 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 33538 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65515 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.9 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.06 2018-12
جمعیت 4.6 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 74.8 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-06
قیمت تولید 137 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2019-06
تورم مواد غذایی 0.7 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 3 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 1.56 2019-08
عرضه پول M1 10996 2019-06
عرضه پول M2 39000 2019-06
عرضه پول M3 39000 2019-06
نرخ بهره سپرده 1.7 2018-12
ترازنامه بانک 68133 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 10968 2019-06
ذخایر ارزی -1072 2018-12
میزان رشد وام 4.9 2019-06
وام به بخش خصوصی 39811 2019-06
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2384 2019-03
حساب جاری 1998 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.7 2018-12
صادرات 4946 2019-03
واردات 2562 2019-03
گردش سرمایه -7389 2018-12
حواله 948 2019-03
ورود توریست 7055 2016-12
ذخایر طلا 79 2019-06
تولید نفت خام 2652 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -23 2019-03
شاخص تروریسم 3.13 2017-12
درآمد گردشگری 643 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.8 2018-12
بودجه دولت 11.4 2018-12
هزینه های دولت 9115 2017-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 7211 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 7920 2017-03
آدرس های IP 126534 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2018-12
رتبه رقابتی 54 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
خطوط نفت خام 34 2019-07
آسانی کسب و کار 97 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 15760 2017-12
نرخ وام بانکی 4.83 2019-03
قیمت گازوئیل 0.28 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.