کویت

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بازار سهام 5805.99 6424 6322 6322 6322 6221
پول 0.30 0.3 0.35 0.35 0.35 0.36
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.3 2.3 2.3 2.8 2.8
نرخ بیکاری 2.06 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3
نرخ تورم 0.60 1.8 1.6 2 2 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 3138.60 2558 2539 2512 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 10.8 10.8 10.8 9 9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 25 25 25 27 27
بودجه دولت 11.40 9.6 9.6 9.6 7.5 7.5
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 2.3 2.3 2.3 2.8 2.8
تولید ناخالص داخلی 120.13 136 136 136 142 142
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9929.50 10158 10158 10158 10208 10442
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10541.90 10784 10784 10784 10837 11086
تولید ناخالص داخلی سرانه 33545.60 34777 34777 34777 35000 35000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65530.50 69651 69651 69651 70000 70000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.70 -1 0.7 2.7 2.7 2.5
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.06 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 0.60 1.8 1.6 2 2 3.5
قیمت تولید 136.70 135 135 135 135 135
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.50 115 115 116 116 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.10 122 122 123 124 128
تورم مواد غذایی 0.40 0.8 1.2 2 2 3
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
نرخ بهره سپرده 1.60 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 3138.60 2558 2539 2512 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 10.8 10.8 10.8 9 9
تولید نفت خام 2713.00 2700 2700 2650 2550 2450
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 25 25 25 27 27
بودجه دولت 11.40 9.6 9.6 9.6 7.5 7.5
هزینه های دولت 9114.90 9325 9325 9325 9370 9586
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 15760.50 16123 16123 16123 16202 16574
نرخ وام بانکی 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82
قیمت گازوئیل 0.28 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25


کویت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.