کویت

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 5232.11 6476 6424 6322 6322 6221
پول 0.30 0.3 0.3 0.35 0.35 0.36
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 5.3 4.2 3.7 3.3 3.9
نرخ بیکاری 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
نرخ تورم 0.40 2.5 3.3 3.6 2.7 3.5
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
موازنه تجاری 3138.60 2574 2558 2539 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 10.8 10.8 10.8 10.8 9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 25 25 25 25 27
بودجه دولت 6.60 12 12 12 12 9
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 5.3 4.2 3.7 3.3 3.9
تولید ناخالص داخلی 120.13 136 136 136 136 142
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9929.50 10311 10347 10297 10257 10657
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10541.90 11101 10985 10932 10890 11314
تولید ناخالص داخلی سرانه 33545.60 34777 34777 34777 34777 35000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 65530.50 69651 69651 69651 69651 70000
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 -4 -1 0.7 2.7 2.5
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.40 2.5 3.3 3.6 2.7 3.5
قیمت تولید 136.70 135 135 135 135 135
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.40 115 117 117 116 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121.00 122 124 124 123 127
تورم مواد غذایی 0.00 1 0.8 1.2 2 3
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.00 3 3 3 3 3
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.56 1.56 1.81 1.81 1.81
نرخ بهره سپرده 1.60 1.6 1.6 1.85 1.85 1.85
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 3138.60 2574 2558 2539 2512 2411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.90 10.8 10.8 10.8 10.8 9
تولید نفت خام 2715.00 2740 2700 2700 2650 2450
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.10 25 25 25 25 27
بودجه دولت 6.60 12 12 12 12 9
هزینه های دولت 9114.90 9598 9498 9452 9416 9783
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 22.00 22 22 22 22 22
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 15760.50 16596 16422 16344 16281 16916
نرخ وام بانکی 4.82 4.81 4.81 5.06 5.06 5.06
قیمت گازوئیل 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26


کویت - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.