کوزوو

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 7.13 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6297 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1827 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4068 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 136 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 234 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 41.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 194 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 277 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 73.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 57.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9796 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 30.7 2018-09
افراد بیکار 96709 2018-06
دستمزد 504 2018-12
جمعیت 1.78 2017-12
نرخ اشتغال 29.1 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 42 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 55 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-01
قیمت تولید 117 2018-09
قیمت واردات 118 2018-09
CPI مسکن آب و برق 101 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-01
تورم مواد غذایی 6.2 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2018-09
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 4184 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 1682 2019-01
وام به بخش خصوصی 1719 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -273540 2018-12
حساب جاری 158 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.3 2016-12
صادرات 29422 2018-12
واردات 302962 2018-12
گردش سرمایه 123 2018-08
بدهی خارجی 2089 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22.5 2018-08
حواله 67.6 2018-09
شاخص تروریسم 2.69 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 16.63 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 85 2017-12
هزینه های دولت 848 2017-12
درآمدهای دولت 1921 2017-12
بدهی های دولت 1080 2018-09
هزینه های مالی 1836 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 55.7 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 113 2016-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 44 2018-12
تولید الکتریسیته 1178 2018-09
تولید صنعتی -1.17 2018-09
استخراج معدن -3.46 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5198 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 984 2018-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.