کوزوو

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 7.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6659 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1967 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 136 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 196 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 221 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 44.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 198 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 160 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 46.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 79.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10105 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 25.3 2019-06
افراد بیکار 96709 2018-06
دستمزد 504 2018-12
جمعیت 1.8 2018-12
نرخ اشتغال 28.2 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 38.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 49.1 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-09
قیمت تولید 117 2019-06
قیمت واردات 122 2019-06
CPI مسکن آب و برق 99.5 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-09
تورم مواد غذایی 5.6 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 2019-06
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 4464 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 1758 2019-09
وام به بخش خصوصی 1855 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -279951 2019-08
حساب جاری 36.6 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 2018-12
صادرات 31906 2019-08
واردات 311857 2019-08
گردش سرمایه 17.2 2019-07
بدهی خارجی 2142 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 35.3 2019-07
حواله 73.9 2019-07
شاخص تروریسم 2.69 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 85 2017-12
هزینه های دولت 940 2018-12
درآمدهای دولت 1921 2017-12
بدهی های دولت 1131 2019-06
هزینه های مالی 1836 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 59.8 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 103 2017-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 44 2018-12
تولید الکتریسیته 1362 2018-12
تولید صنعتی 7.41 2019-06
استخراج معدن -3.07 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5651 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1074 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.