کوزوو

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 7.13 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6297 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1827 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4068 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 165 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 118 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 208 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 29.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 204 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 241 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 49.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 57 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9796 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 26.9 2019-03
افراد بیکار 96709 2018-06
دستمزد 504 2018-12
جمعیت 1.8 2018-12
نرخ اشتغال 28.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 42 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 57.3 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-05
قیمت تولید 116 2019-03
قیمت واردات 120 2019-03
CPI مسکن آب و برق 98.8 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-05
تورم مواد غذایی 7.1 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.8 2019-03
پول آخرین مرجع
ترازنامه بانک 4273 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 1684 2019-05
وام به بخش خصوصی 1741 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -258545 2019-04
حساب جاری -71 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.3 2018-12
صادرات 36942 2019-04
واردات 295487 2019-04
گردش سرمایه -76.2 2018-12
بدهی خارجی 2012 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12.8 2018-12
حواله 69.1 2018-12
شاخص تروریسم 2.69 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.12 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 85 2017-12
هزینه های دولت 848 2017-12
درآمدهای دولت 1921 2017-12
بدهی های دولت 1093 2018-12
هزینه های مالی 1836 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 59.8 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تغییرات موجودی انبار 103 2017-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 44 2018-12
تولید الکتریسیته 1362 2018-12
تولید صنعتی -3.61 2018-12
استخراج معدن -15.29 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 5198 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 998 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کوزوو - شاخص های اقتصادی.