کیریباتی

بازنگری آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.19 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2035 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1762 2018-12
سرعت اینترنت 1402 2017-03
آدرس های IP 70 2017-03
آسانی کسب و کار 164 2019-12
بارش 54.43 2015-12
درجه حرارت 27.6 2015-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.19 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2035 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1762 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1402 2017-03
آدرس های IP 70 2017-03
آسانی کسب و کار 164 2019-12


کیریباتی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی