کیریباتی

GDP آخرین مرجع
GDP 0.2 2017-12
GDP Per Capita Ppp 1981 2017-12
GDP per capita 1708 2017-12
Business آخرین مرجع
Internet Speed 1402 2017-03
IP Addresses 70 2017-03
Corruption Index 31 2011-12
Corruption Rank 95 2011-12
Ease of Doing Business 158 2018-12


کیریباتی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی