کیریباتی

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.2 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1981 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1402 2017-03
آدرس های IP 70 2017-03
شاخص فساد مالی 31 2011-12
رتبه فساد مالی 95 2011-12
آسانی کسب و کار 158 2018-12


کیریباتی - اطلاعات - شاخص های اقتصادی