کیریباتی

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1981.13 1892 1970 1970 1958 1958
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708.40 1798 1798 1798 1800 1800
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید ناخالص داخلی 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.22
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1981.13 1892 1970 1970 1958 1958
تولید ناخالص داخلی سرانه 1708.40 1798 1798 1798 1800 1800


کیریباتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.