کیریباتی

Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22
GDP Per Capita Ppp 1981.13 2005 1892 1892 1970 1908
GDP per capita 1708.40 1712 1798 1798 1798 1800
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22
GDP Per Capita Ppp 1981.13 2005 1892 1892 1970 1908
GDP per capita 1708.40 1712 1798 1798 1798 1800


کیریباتی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.