کنیا

بازارها آخرین مرجع
پول 101 2019-04
بازار سهام 2870 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.15 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2018-09
نرخ بیکاری 11.5 2017-12
نرخ تورم 4.35 2019-03
نرخ بهره 9 2019-03
موازنه تجاری -90352 2019-02
حساب جاری -4177 2019-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12
بودجه دولت -7.8 2017-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 74.94 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1197623 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1461256 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1169 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 221801 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67557 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112996 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 13155 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43575 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26233 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 86083 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30808 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.5 2017-12
جمعیت 46.6 2017-12
هزینه زندگی خانواده 48500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 22300 2018-12
حداقل دستمزد 13572 2018-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.35 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 199 2019-03
تورم مواد غذایی 2.84 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 2019-03
قیمت تولید 119 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -0.36 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 2.5 2019-02
عرضه پول M1 1461 2019-02
عرضه پول M2 2749 2019-02
عرضه پول M3 3333476 2019-02
ذخایر ارزی 11387 2019-01
نرخ بهره سپرده 7.7 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 1023256 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -90352 2019-02
حساب جاری -4177 2019-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.2 2018-12
صادرات 50921 2019-02
واردات 141273 2019-02
بدهی خارجی 2707 2019-02
گردش سرمایه -5879 2019-01
حواله 199074 2019-02
ذخایر طلا 0 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 89928 2014-12
رابطه مبادله 75 2017-12
شاخص تروریسم 6.11 2017-12
ورود توریست 98045 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.1 2017-12
بودجه دولت -7.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -224833 2018-11
هزینه های دولت 710508 2017-12
درآمدهای دولت 1045 2019-02
ارزیابی اعتبار 20.44
هزینه های مالی 1488 2019-02
مخارج نظامی 909 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 12160 2017-03
آدرس های IP 500853 2017-03
تولید خودرو 327 2018-12
ثبت خودرو 27713 2018-11
تولید سیمان 485178 2019-01
شاخص رقابتی 53.67 2018-12
رتبه رقابتی 93 2018-12
شاخص فساد مالی 27 2018-12
رتبه فساد مالی 144 2018-12
آسانی کسب و کار 61 2018-12
تولید الکتریسیته 981 2019-01
شاخص PMI تولید 51 2019-03
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 12.5 2019-01
درآمد قابل تصرف شخص 7129 2017-12
قیمت گازوئیل 1.12 2018-12
پس انداز های شخصی 11 2014-12
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 16359 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کنیا - شاخص های اقتصادی.