کنیا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 100.05 101 101 101 101 102
بازار سهام 3011.41 2935 2913 2890 2867 2823
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.51 12.53 12.81 13.1 13.39 14
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.5 1.5 1 1.6 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 5.9 6 6.1 6.2 6.4
نرخ بیکاری 11.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10
نرخ تورم 4.70 6.3 6 5.5 5.3 6.5
نرخ بهره 9.00 9 9 9.5 9.5 9
موازنه تجاری -102185.90 -93291 -94643 -93372 -53438 -63421
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 63 63 63 63 65
بودجه دولت -7.80 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 1.5 1.5 1 1.6 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 5.9 6 6.1 6.2 6.4
تولید ناخالص داخلی 74.94 88.2 88.2 82.2 82.2 87
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1197623.00 1206027 1222240 1234150 1271876 1353276
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1461256.00 1504363 1505094 1505824 1551854 1657380
تولید ناخالص داخلی سرانه 1169.34 1220 1220 1205 1205 1227
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2993.03 3121 3121 3085 3085 3139
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 221801.00 317895 289755 228566 235553 251570
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67557.00 64871 69946 71678 71746 76624
تولید ناخالص داخلی از ساخت 112996.00 119470 120293 116442 120002 128162
تولید ناخالص داخلی از معادن 13155.00 14100 12362 13957 13971 14921
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43575.00 45661 55155 46233 46277 49423
تولید ناخالص داخلی از خدمات 26233.00 25456 27165 27033 27859 29754
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 86083.00 78887 86379 88709 91420 97637
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30808.00 30540 34306 31748 32718 34943
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 11.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10
جمعیت 46.60 49 49 49 47.8 49
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 60500.00 65900 65900 65900 65900 68000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 17500.00 23100 23100 23100 23100 24100
هزینه زندگی خانواده 48500.00 44000 47492 47505 47519 44000
حداقل دستمزد 13572.00 14300 14300 14300 14300 15000
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.70 6.3 6 5.5 5.3 6.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 194.18 203 205 205 204 217
تورم مواد غذایی 1.62 2.5 2.7 2.9 3 3.5
قیمت تولید 120.78 123 124 123 122 125
تغییر قیمت تولید کننده 1.47 3.1 3.55 2.85 2 2.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 9.00 9 9 9.5 9.5 9
نرخ بهره بین بانکی 8.15 3.48 3.48 3.98 3.98 3.98
نرخ بهره سپرده 7.70 7.7 7.7 8.2 8.2 8.2
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -102185.90 -93291 -94643 -93372 -53438 -63421
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.20 -5.1 -5.1 -5.1 -5.1 -5
رابطه مبادله 75.00 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.10 63 63 63 63 65
بودجه دولت -7.80 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8
ارزش بودجه دولت -224833.00 -293 -198 -240 -185 -69.86
هزینه های دولت 710508.00 752428 753138 753849 754559 805870
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 53.20 53.09 52.88 52.79 52.6 53.7
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ وام بانکی 12.61 12.78 12.78 13.28 13.28 13.28
قیمت گازوئیل 1.15 1.11 1.09 1.06 1.03 1.03


کنیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.