قزاقستان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 378.52 382 385 387 390 395
بازار سهام 2382.69 2438 2415 2393 2370 2326
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.2 3.8 3.4 3.6 3.3
نرخ بیکاری 4.80 4.7 4.9 5 5 4.7
نرخ تورم 4.80 5.1 5.2 5.3 5.1 4.9
نرخ بهره 9.00 9 9.5 9.75 9.75 9.75
موازنه تجاری 2338.70 3152 3208 3094 3094 3380
حساب جاری 1413.10 -347 -191 -284 -284 -586
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.6 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40 20 20 20 18 18
بودجه دولت -1.40 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5
اطمینان کسب و کار 6.00 13 11 8 8 10
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.00 81 83 85 85 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 18.30 1.5 1.8 1.65 1.65 2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.2 3.8 3.4 3.6 3.3
تولید ناخالص داخلی 159.41 205 205 205 220 220
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 58785.74 25027 41389 60784 60902 63094
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7683.00 4430 7975 7944 7960 8246
تولید ناخالص داخلی سرانه 10857.38 10935 10935 10935 11047 11047
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24055.59 24483 24483 24483 24563 24563
تولید ناخالص ملی 51966817.40 53629756 53941556 53733689 53837623 55775569
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2455882.10 625458 1722956 1716316 1719636 1781536
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3176597.00 1179726 2213953 2205422 2209688 2289228
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6834679.40 3088136 4829560 4810949 4820254 4993765
تولید ناخالص داخلی از معادن 8909458.60 4323905 6491799 6466782 6479291 6712520
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 888538.50 437252 911219 907707 909463 942200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32023586.20 13947544 22174225 22088775 22131500 22928148
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4871974.20 2045335 3128389 3116334 3122362 3234755
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1108182.10 569989 837302 834076 835689 865770
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 4.80 4.7 4.9 5 5 4.7
افراد بیکار 441.20 436 436 436 436 434
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.1 2.2 2.2 2.2 1.9
دستمزد 172066.00 159750 163000 168000 168000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 42500 42500 42500 44000 44000
جمعیت 17.92 18.8 18.8 18.17 18.42 18.42
هزینه زندگی خانواده 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
هزینه زندگی انفرادی 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
دستمزد در تولید 211448.00 199100 187500 188800 188800 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
نرخ بیکاری جوانان 3.90 4.3 4.2 4.3 4.3 4.1
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.80 5.1 5.2 5.3 5.1 4.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 761.50 769 775 793 794 830
اندازه اصل تورم 5.66 6.6 6.2 5.9 5.9 5.3
قیمت تولید 1149.99 1345 1395 1352 1337 1451
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.2 0.7 0.7 0.5
تورم مواد غذایی 6.50 3.5 3.2 2.9 2.9 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.90 115 113 110 107 116
تغییر قیمت تولید کننده 11.20 23.3 20.9 19.2 19.2 7.3
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 9.00 9 9.5 9.75 9.75 9.75
نرخ بهره بین بانکی 10.00 10.25 10.75 11 11 11
عرضه پول M2 14814967.00 15931000 16215000 16496000 16496000 17599000
ذخایر ارزی 27033.00 31360 31470 32400 32400 35100
ترازنامه بانک 24876764416.00 22900000000 24100000000 25200000000 25200000000 24700000000
ترازنامه بانک مرکزی 7806307.00 6770000 6850000 7000000 7000000 8080000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 2338.70 3152 3208 3094 3094 3380
حساب جاری 1413.10 -347 -191 -284 -284 -586
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.6 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3
واردات 2209.40 2739 2582 2547 2547 2510
صادرات 4548.10 5891 5790 5641 5641 5890
بدهی خارجی 158787.00 167400 168000 168550 168550 165774
ذخایر طلا 353.30 333 340 343 343 349
تولید نفت خام 1956.00 1825 1837 1859 1859 1870
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6701.28 5864 5858 6100 6100 4300
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.40 20 20 20 18 18
بودجه دولت -1.40 -1.7 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 3632435.30 2441781 3770468 3755938 3763203 3898664
بدهی های دولت 15702268.00 19890000 19100000 19090000 19090000 19120000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 6.00 13 11 8 8 10
تولید صنعتی 4.20 4.5 4.26 6.2 6.2 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00 -1.8 -2.6 0.2 0.2 0.6
تولید صنعتی 8.80 2.5 4.7 5.1 5.1 4.5
تغییرات موجودی انبار 2078511.00 1185000 2220000 2620000 2620000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم 5.30 3.9 4 4.2 4.2 6.5
ثبت خودرو 3669329.00 3775000 3760000 3750000 3750000 3745000
تولید مس 40044.00 32140 31150 30900 30900 32200
استخراج معدن 2.00 3.5 4.8 5.1 5.1 3.8
تولید فولاد 325.00 407 426 439 439 450
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.00 81 83 85 85 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 18.30 1.5 1.8 1.65 1.65 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.20 4.1 6.2 6.8 6.8 6
هزینه های مصرف کننده 19373153.10 12595170 20109333 20031840 20070587 20793050
تسهیلات اعتباری خریدار 5356705.00 4988499 5289738 5482909 5549546 5691260
قیمت گازوئیل 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.43
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 102.90 104 104 105 105 106
میزان ساخت و ساز 15.60 5.4 -0.8 1.3 1.3 10.1


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.